JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 8.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

ISPRAVKA KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 1.9.2021. godine vrši se ispravka:

 

1. Tačka 5 mijenja se i glasi :

- Profesor njemačkog jezika, 10 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na neodređeno vrijeme

2.       Tačka 6 mijenja se i glasi :

- Profesor filozofije, 10 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na neodređeno vrijeme

 

Testiranje i intervju sa kandidatima za njemački jezik i filozofiju obaviće se u utorak 21.9.2021. godine, u 10 sati.

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

IZMJENA OGLASA

U oglasu objavljenom u dnevnom listu Glas Srpske 25.8.2021. godine tekst za radno mjesto nastavnik geografije, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme, 2 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom:

“Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove obaviće se 31.8.2021. u 9 časova u prostorijama škole, a intervju u 11 časova u prostorijama škole”

Se mijenja i glasi:

“Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove obaviće se 16.9.2021. u 12 časova u prostorijama škole, a intervju u 13 časova u prostorijama škole.”

Vrijeme testiranja i intervjua se mijenjaju. Ostali dio teksta oglasa se ne mijenja.

***

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školi

 

Sekretar škole, diplomirani pravnik, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ….......1 izvršilac

       

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos     

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (kada se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, i-mejl adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

1.       Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6.       Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 22.9.2021. godine (srijeda) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.  

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja, 1 izvršilac, 50% norme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2021/2022. godini, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Nastavnik hemije, 1 izvršilac ,6 časova redovne nastave, do 31.8.2022. godine, pripravnik

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkursu:

 

1)      da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)      uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6)      uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika  i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19). 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, ukoliko je konkursom traženo da kandidat ima položen stručni ispit

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je traženo konkursom da kandidat ima položen stručni ispit

4.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nad Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i iste neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti 22.9.2021. godine, sa početkom u 9 sati u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole "Liješće". Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske" Banjaluka od 8.9.2021. godine a traje od 9.9.2021. godine.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Liješće"

Liješće bb,

74450 BROD

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

***

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

ODLUKA

o poništenju dijela konkursa

I

 

Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 955/21 objavljen dana 1.9.2021. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” i to za radno mjesto navedeno pod brojem 2. Nastavnik usluživanja u zanimanju poslastičar – 240 EC­TS bodova ili ekvivalent (menadžer hotelijerstva, menadžer hotelijerstva-restorater, visoka ugostiteljska (viši) ugostitelj, viši stručni radnik tehnologije usluživanja) – 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom, zbog promjene u nastavnom planu i programu u zanimanju poslastičar.

 

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III

          Odluku objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

***

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik matematike (profesor matematike, diplomirani matematičar, profesor matematike i informatike, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar i informatičar, profesor matematike i fizike) – 1 izvršilac, 5 časova, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Sl. glasnik RS" broj: 120/20) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 21.9.2021. godine, u 13 časova u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS  

za   prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor higijene – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom    – na određeno vrijeme (do kraja školske 2021/2022 godine) – 4 časa sedmično,

2. Profesor mašinske grupe predmeta – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme (do kraja školske 2021/2022. godine) – 3 časa sedmično

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. Glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. Glasnik RS” broj 29/12 i 80/14 i 83/15) i Pravilnika o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi (“Sl. Glasnik Republike Srpske”, broj: 26/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, i-mejl adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

7. Uvjerenje o državljanstvu,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji    nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od šest mjeseci,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Brod, ul. Kralja Petra Prvog Oslobodioca br.7, 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto na koje se konkuriše”.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji originala, koji nije stariji od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 21.9.2021. godine u 13 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za  prijem (“Sl. Glasnik RS” broj 24/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

JU OŠ “JEVREM STANKOVIĆ” ČEČAVA

74 274 ČEČAVA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

  • Profesor/nastavnik informatike, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 1 čas sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19).

 

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, i-mejl adresom, kontakt – telefonom i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci;

Uvjerenje iz člana 5. stav 1. tačka 4), 5) i 6) Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 22.9.2021. godine, sa početkom u 13 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na  testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Jevrem Stanković” Čečava, Teslić – 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU "DOM UČENIKA" DOBOJ

CELjSKA BR. 2

74 000 DOBOJ

ODLUKA

o poništenju konkursa broj 78/21 od 15.2.2021. godine za prijem radnika u radi odnos na radno mjesto računovođa

I

Poništava se konkurs za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto računovođa na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja broj 78/21 od 15.2.2021. godine koji je objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” 17.2.2021. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

 

Obrazloženje

 

Konkurs za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto računovođa na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja broj 78/21 od 15.2.2021. godine  objavljen je u dnevnom listu “Glas Srpske” 17.2.2021. godine. Komisija za prijem radnika u radni odnos u JU “Dom učenika” Doboj imenovana od strane Upravnog odbora pomenute ustanove, nakon završenog konkursa, pregledala je pristigle prijave i konstatovala da niko od prijavljenih kandidata nije ispunio uslove konkursa. Slijedom navedenog direktor JU “Dom učenika” Doboj donio je odluku o poništenju konkursa broj i datum gore navedeni. Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

***

JU "DOM UČENIKA" DOBOJ

CELjSKA BR. 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto

1. Računovođa sa završenim ekonomskim fakultetom VSS - 240 ETC i da ima odgovarajuću licencu za računovođu u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje oblast računovodstva, radno iskustvo na poslovima računovođe u trajanju od najmanje  3 godine, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac.

2. Vaspitač sa završenim fakultetom VSS – 240 ETC , koji ispunjava uslove za nastavnika u srednjoj školi, odnosno pedagoga ili psihologa u srednjoj školi, radno iskustvo u trajanju od 1 godinu, rad na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br.01/16), treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o učeničkom standardu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br.72/12) i Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima ("Sl. glasnik RS", br. 51/14).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1.       da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i 

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građana (uvjerenje o neosuđivanju dom će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

 

 Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos i dokumentaciju kojom se dokazuju opšti uslovi, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za prijem i to:

 

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne  postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.       odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast

računovodstva (za radno mjesto računovođa),

4.       uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6.       izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida,

10.     kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,

b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko istu ne ostvaruje,

v) potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i

g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

d) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene kopije i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli doma dana 21.9.2021. godine.

Testiranje i intervju sa kandidatima za radno mjesto vaspitač, koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, biće obavljen dana 24.9.2021. godine u 9 časova u prostorijama JU "Dom učenika" Doboj.

Intervju sa kandidatima za radno mjesto računovođa koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 24.9.2021. godine u 12 časova u prostorijama JU "Dom učenika" Doboj

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidati ne pristupe zakonskom intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", tj. do 16.9.2021. godine.

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU "Dom učenika" Doboj, Celjska broj 2, 74 000 Doboj.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana