JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 6.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**********************

**********************************

 

JU "RAZVOJNA AGENCIJA OPŠTINE MODRIČA"

SVETOSAVSKA 3

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u

JU "Razvojna agencija opštine Modriča"

 

 

 

I Direktor Agencije raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.

 

1.       Diplomirani pravnik ...............................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU "Razvojna agencija opštine Modriča".

Pripravnikom se smatra lice koje prvi puta zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje za VSS 12 mjeseci.

 

III  Opšti uslovi

1)      Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2)      Da je stariji od 18 godina

3)      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4)      Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU „Razvojna agencija opštine Modriča".

5)      Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.

 

IV  Posebni uslovi

Pod 1. VSS/ VII,  pravni fakultet – diplomirani pravnik

Pod 2. Da je lice iz kategorije djece poginulih boraca.

 

V  Sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

 

VI  Potrebna dokumenta 

Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

- Izvod iz matične knjige rođenih.

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).

- Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tački V Sukob interesa.

- Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu.

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.

- Ovjerenu fotokopiju lične karte.

- Dokaz da je lice iz kategorije poginulog borca

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

VII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj ploči JU "Razvojna agencija opštine Modriča".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU "Razvojna agencija opštine Modriča" Modriča, Svetosavska 3., sa naznakom "Prijava na konkurs za prijem pripravnika" u JU "Razvojna agencija opštine Modriča".

***

 

JU OŠ "ĐORĐO PANZALOVIĆ" OSINjA

74 412 OSINjA

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Školski odbor, JU Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa, na svojoj 11. sjednici održanoj dana, 22.10.2019. godine, donio je Odluku br:344-1/19 o poništenju konkursa za izbor i imenovanje direktora škole - Konkurs br: 191-1/19 od 1.7.2019, a koji je izašao u "Glasu Srpske" dana, 17.7.2019. godine.

***

 

JU OŠ "ĐORĐO PANZALOVIĆ" OSINjA

74 412 OSINjA

 

NOVI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

Za direktora Javne ustanove OŠ "Đorđo Panzalović" u Osinji, Derventa može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu ("Sl. gl. Republike Srpske" broj: 01/16 i 66/18), člana 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. gl. Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ("Sl. gl. Republike Srpske" broj: 49/18). Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

 

Opšti uslovi:

 

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i

- da je stariji od 18 godina i

- da je državljanin BiH - Republike Srpske

 

Posebni uslovi:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, i

4) ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji VOP-a u školi.

5) na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. gl. Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18.)

 

Sukob interesa:

Kandidati za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/08).

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, za djela učinjena učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dr. nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

 

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Mandat: Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, potom spisak kandidata sa potrebnom dokumentacijom dostavlja ministru u roku od 8 dada od dana razmatranja prijava.

 

Na prijedlog ministra vlada imenuje jednog od kandidata sa spiska. Direktor škole imenuje se na period od četiri godine (2019 - 2023) i počinje danom stupanja na dužnost. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i Školskom odboru.

 

Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave sa naznakom „prijava na konkurs za izbor direktora škole" – ne otvarati - slati na adresu: JU Osnovna škola "Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa.

 

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti pismenim putem obaviješteni  u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ "SUTJESKA" MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 2

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

 

- Nastavnik fizike na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova u PO Miloševac do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac.

- Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom u PO Ždreban do 27.10.2020. godine, 1 izvršilac.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/16 i 66/18):

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za izabranog kandidata i

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (čl. 104. stav. 6.).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole, Maksima Gorkog br.2 ili lično svakog radnog dana od 8 do 13 časova.

Kandidati su dužni dostaviti original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata, a koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole a po mogućnosti i na internet stanicu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana, 18.11.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojave na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radih mjesta

 

I - Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi do kraja školske 2019/2020. godine za sljedeći nastavni predmet:

 

1. Mašinska grupa predmeta (praktična nastava za zanimanja 4. stepena (3 časa)+10 časova teorijske nastave) ......... 13 časova sedmično (1 izvršilac),

 

Opšti i posebni uslovi

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19), koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

- Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 

 

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)..

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:

• Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti

• Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

• Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

 

 

 

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

13. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem..

 

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su obavezni na prijavi navesti sve dokumente koje dostavljaju uz prijavu.

 

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 22.11.2019. godine, u 11 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole dana, 19.11.2019. godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

 

 

JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla", ul. Omladinska bb, 74470 Vukosavlje, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

 

ODLUKA

 

I PONIŠTAVA SE JAVNI KONKURS objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana, 16.10.2019. godine, i to u dijelu koji se odnosi na profesora matematike na 7 časova nastave nedjeljno sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnika sa bolovanja, ali najkasnije do 31.8.2020. godine, jer testiranju i intervjuu nije pristupio jedini prijavljeni kandidat koji ispunjava uslove konkursa.

 

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

 

JU OŠ "SVETI SAVA" BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, puna nastavna norma, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do završetka nastavnog procesa u prvom polugodištu školske 2019/20. godine - 27.12.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17 i 31/18), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Dana, 20.11.2019. godine, u 10.30 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Sveti Sava" Brod, obaviće se testiranje, a u 11.30 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske" Banjaluka od 6.11.2019. a traje od 7.11.2019. godine.

 

Prijave sa naznakom – "Prijava na konkurs, ne otvarati", slati na adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava"

Ul. Vuka Karadžića bb

74450 Brod.

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvršilac, 9 časova, lice sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

 

1. Uslovi konkursa

 

1.1. Opšti uslovi:

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2. Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje šest mjeseci, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18 i 84/19).

 

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

- potpisanu prijavu na konkurs i kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i ukupna dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- saglasnost nadležne vjerske zajednice,

 

 

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

 

3. Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

4. Adresa dostavljanja prijava

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola "Dositej Obradović" Blatnica, Teslić, ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "Prijava na konkurs za nastavnika (navesti na koje radno mjesto)".

 

5. Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 19.11.2019. godine test u 8 časova i intervju u 9 časova o čemu se obavještavaju putem ovog konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

6. Napomena:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU SŠC "JOVAN CVIJIĆ" MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine:

 

 

1. Stručni predmeti mašinske struke, 10 časova sedmično (9 časova teoretske nastave i 1 čas praktične nastave), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 34/15 i 83/15), i to:

1) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2) Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3) Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:24/19).

 

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 22.11.2019. godine (petak) u 9 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i njeb stranici škole, 18.11.2019. godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:

JU Srednjoškolski centar "Jovan Cvijić", Berlinska bb, 74 480 Modriča, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

 

IZMJENA I DOPUNA KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

objavljenog u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 30.10.2019. godine

 

Konkurs raspisan u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 30.10.2019. godine mijenja se i dopunjava u sljedećim tačkama:

1.       u tački 1. podtačka 2) poslije riječi: "na određeno vrijeme" dodaju se riječi: "godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa",

2.       u tački 1. podtačka 3) poslije riječi: "na određeno vrijeme" dodaju se riječi: "godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa",

3.       umjesto dosadašnje tačke 4. stajaće nova tačka 4. koja glasi:

"Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 19.11.2019. godine sa početkom u 12.40 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs."

 

Ostali tekst konkursa ostaje nepromijenjen.

***

 

 

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

1. Tehnički sekretar    1 izvršilac

 

1. Opis poslova radnog mjesta

  Tehnički sekretar

 

- Prima poštu za upravu suda i uz nadzor sekretara suda vrši raspored pošte,

- Rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i uspostavlja telefonske veze za predsjednika, sekretara suda, sudije i ostale radnike suda,

- Vodi posebnu evidenciju u vezi sa prijemom kod predsjednika suda,

- Brine se o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe predsjednika i sekretara suda,

- Vodi matičnu knjigu zaposlenih i evidenciju izdatih zdravstvenih knjižica, bolovanja, odsutnosti s posla, korišćenja godišnjih odmora i druge neophodne personalne evidencije,

- Stara se o urednosti i potpunosti sadržaja personalnih dosijea i o evidenciji personalnih promjena,

- U skladu sa Zakonom vodi evidenciju iz oblasti rada,

- Priprema sadržaj teksta uvjerenja na osnovu zvanične evidencije iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda,

- Priprema nacrte rješenja o korištenju godišnjih odmora i rješenja o odsutnosti službenika sa rada po bilo kom osnovu pod nadzorom sekretara suda,

- Vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni,

- Sastavlja razne statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,

- Obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

 

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno-tehnički poslovi.

 

Broj izvršilaca:         jedan (1)

Način prijema:   putem oglasa, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

 

Opšti uslovi:

 

•        da je državljanin BiH ili RS,

•        da je stariji od 18 godina

•        da ima opštu zdravstvenu sposobnost

•        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

•        da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

 

Posebni uslovi:

 

•        završena srednja upravna, ekonomska ili druga četvorogodišnja srednja škola

•        poznavanje rada na računaru

•        položen stručni ispit za rad u organima uprave

•        1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova ( uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:  diplomu o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu, te dokaz na osnovu kojeg se vrši bodovanje i to: uvjerenje o radnom iskustvu odgovarajuće institucije u kojoj je radno iskustvo ostvareno.

 

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

 

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Komisija za prijem u radni odnos tehničkog sekretara pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.), kao i usmeni intervju koji će se obaviti nakon testiranja.

 

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom oglasu se podnose na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22. 

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana