JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.05.2022. godine.

  

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*********

JPU „NAŠA RADOST“

Cara Lazara 7 , MODRIČA

 

 

                                JAVNI  KONKURS

                za prijem vaspitača u radni odnos na određeno vrijeme 

                               u JPU „Naša radost“ Modriča

 

 

I     Direktor Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča, raspisuje Javni 

        konkurs za prijem vaspitača u radni odnos  na određeno  vrijeme :

 

       1.  Vaspitač  predškolske  djece………………………. ……1 izvršilac

 

               

II     OPIS  POSLOVA    

         Vaspitač u JPU „Naša radost“ obavljaće sljedeće poslove: rad sa djecom u grupi od 16 mjeseci do 6 godina u skladu sa Programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

III     OPŠTI  USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure;
 4.  Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivična djela, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

IV   POSEBNI  USLOVI

 1. Visoka stručna sprema –VII stepen stručne spreme, završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

 2. Položen stručni ispit za rad u vaspitnoj grupi.

 

V      POTREBNA  DOKUMENTACIJA

 

         Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da  dostavi :

 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ovjerenu kopiju lične karte;
 • Ovjerenu kopiju diplome;
 • Ovjerenu kopiju dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku;   
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu                                                            
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traži zaposlenje;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invaldisku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko sa radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invaldisku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ukoliko sa radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ;
 • Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure;
 • Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa.

   Kandidati  su  dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće  

   biti vraćene kandidatima.

 

VI    ROKOVI

        Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske i

        oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

     

VII   OSTALE  ODREDBE

        Prijave se mogu dostaviti isključivo putem pošte, na adresu JPU „Naša radost“

        Cara Lazara 7 , Modriča, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS-NE OTVARAJ“ ,

        Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

        Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, biće pozvani         

        na intervju.

        Kandidat koji se ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao.

***        

SŠC „JOVAN DUČIĆ“ TESLIĆ

Karađorđeva bb.

Tel: 053-430-300

E-mail: [email protected]

 

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1.   Pedagog (diplomirani pedagog, profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani školski psiholog-pedagog, profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je jedan pedagogija) – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme,  do povratka radnika sa funkcije direktora škole, lice bez radnog iskustva-pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16 i 66/18) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS“ broj: 120/20) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19).

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6.  uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

  Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

                         Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

                        Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“, ul. Karađorđeva bb,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama „Glas Srpske“.  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 17. 5. 2022. godine u  13.00 časova u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***                                                                                         

JU OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“ PODNOVLjE, DOBOJ

Podnovnje 74217

Tel: 053-280-007

E-mail: [email protected]  

 

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „ĐURA JAKŠIĆ“ PODNOVLjE, DOBOJ

 

 

I – Predmet

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić“ Podnovlje, Doboj raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić“ Podnovlje, Doboj.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

III - Mandat

 

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora  Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić“ Podnovlje, Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi:

              1)   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

              2)   da je stariji od 18 godina,

              3)   da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

2. Posebni uslovi:

          Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

 1. ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
 2. ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).
 3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

 1. diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 2. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,
 4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,
 5. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,
 6. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 7. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 8. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
 9. izvod iz matične knjige rođenih,
 10. uvjerenje o državljanstvu.

 

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić“ Podnovlje,  74217 Podnovlje , Doboj, , sa naznakom: „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

 

VII – Način i rok obavještenja

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić“ Podnovlje,  Doboj u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ „VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ“ DOBOJ

Srpskih sokolova br. 2

74000 Doboj

Tel: 053-221-838

E-mail: [email protected]

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor razredne nastave  –na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja– sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom   

                                                                                                                    1 izvršilac

                                                                                          

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da  ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili      uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za 17.05.2022.godine sa početkom u  12:00 časova, u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Karadžić“ Doboj, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18., 26/19.).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana