JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.03.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********************

****************************

OSNOVNI SUD U TESLIĆU

KARAĐORĐEVA 9

74 270 TESLIĆ

 

Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 37/2012, 44/2015 i 100/2017), člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 9/2014 ... 6/2019) i člana 26. Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/2016, i 66/2018) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Tesliću, predsjednica Osnovnog suda u Tesliću Ljiljana Mikanović objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I   Sudski izvršilac .................................................... 1 (jedan) izvršilac,

II  Daktilograf .................................................................. 1 (jedan) izvršilac.

 

Opšti uslovi:

 

- da je punoljetan,

- da je državljanin BiH,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, 

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi za upražnjeno radno mjesto pod rednim brojem I (sudski izvršilac) :

- završena srednja škola IV stepen,

- položen stručni ispit,

- položen vozački ispit “B” kategorije,

- 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Posebni uslovi za upražnjeno radno mjesto pod rednim brojem II (daktilograf) :

- završena srednja škola,

- poznavanje rada na računaru,

- 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Uz prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa, koji moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne stariji od 6 mjeseci, lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju primljeni kandidati, prije stupanja na rad.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove predviđene oglasom, obaviće se intervjui, a sa kandidatima za upražnjeno radno mjesto pod II (daktilograf) i provjera radnih sposobnosti-testiranje na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom, na broj kontakt telefona, koji su dužni navesti u prijavi.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Profesor-nastavnik fizike 1 izvršilac; radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; 2 časa, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.8.2021. godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,(ukoliko se traži položen stručni ispit),

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama centralne škole u Blatnici dana 20.4.2021. godine.

 

- Testiranje kandidata počinje u 8 časova, a intervju u 9 časova.

 

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

(član 8. Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19).

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Blatnica 74275, Broj 361., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

ZU SC “POLDžMED” DOBOJ

VIDOVDANSKA 88

74 000 DOBOJ

 

Na osnovu člana 17. Statuta ZU specijalističkog centra “POLDžMED” Doboj, direktor Zdravstvene ustanove raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

- Doktor medicine ................................................................................1 (jedan) izvršilac.

 

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

- završen medicinski fakultet

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih ovim konkursom, i to:

 

- prijavu sa kratkom biografijom (obavezno navesti kontakt telefon),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- diplomu o završenom medicinskom fakultetu.

 

Prijavu na konkurs sa priloženim dokazima dostaviti na mejl adresu ustanove: ordinacija@zu-polymed.com

 

Nakon izbora kandidata, sa odabranim kandidatom će se zaključiti ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 070/310-473, svaki radni dan od 8 do 16 časova.

***

JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINjA

74 412 OSINjA

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za šk. 2020/21. godinu:

 

1. Nastavnik matematike ......... 1 izvršilac – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2021. godine, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se prijave pripravnika

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske” br:01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (“Sl. glasnik Rep. Srpske”br:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, i 63/20), Pravilnika o str. profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br:74/18 i 26/19)

 

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom o radu treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,

2) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravstvena ustanova,

(2) Lica iz st. 1. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

(2) Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

 

Opšti uslovi: koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK-e,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ,

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

* uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

* uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

*Uvjerenja iz stava 1. tačka 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ:

* ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

* uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

* dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

* uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

 

Prijave sa adresom i brojem telefona slati na adresu: JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja, Derventa sa naznakom: - “Prijava na konkurs”, ne otvarati

 

–Testiranje kandidata će se obaviti u ponedjeljak, 19.4.2021. godine, u 9.30 sati, a intervju istog dana u 11 časova u prostorijama ove Ustanove.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JPU “RADOST” ŠAMAC

OBILIĆEV VIJENAC BB

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

za organizacionu jedinicu u Obudovcu

 

Opis radnog mjesta

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac

najmanje godina dana radnog iskustva i položen stručni ispit

 

Posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 62. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.79/15 i 63/20), i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama (“Sl. gl. RS” broj 36/16).

 

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vaspitača

- da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad, da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilažu uvjerenje samo izabrani kandidat prilikom zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz prijavu za konkurs (potpisano od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 9. 1. i tačka 2. zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. RS” broj 79/15 i 63/20):

         

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje Visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva - staža po vrstama posla).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava

 

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat je dužan dostaviti ovjerenu kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića: JPU “Radost” Šamac, Obilićev vijenac 6, Šamac.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “ZA KONKURS”.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa, a prijava mu je potpuna i blagovremena, biće podvrgnut intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama predškolske ustanove u Šamcu, dana 16.4.2021. godine, od 10 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremeno i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana