JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

- Profesor tehničkog obrazovanja-pripravnik, (15 časova) na određeno radno vrijeme do 31.12.2023.godine

 

 

- Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 114, 115. i 116. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  ili maloljetnim licem.

 

- Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:


- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak
- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19). i to:
- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19).

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna školaMilan Rakić", Bukovica Velika 74 213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 13.12.2022.godine, sa početkom u 9,00 časova, posle testa-intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

NA ODREĐENO VRIJEME 1 GODINA OD DANA PRIJEMA U RADNI ODNOS

 

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika, (6 časova) pripravnik ….................... 1 izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

 1. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 2. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci);,
 4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
  9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
14. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
15.uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Dana, 15.12.2022. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u 12,30 časova.

Intervju sa kandidatima u 13,30 časova.

 

          Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

          Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar" Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

 

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18, 26/19).

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" BROD

KRALjA PETRA PRVOG OSLOBODIOCA 7

74 450 BROD

 

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 1. Profesor srpskog jezika– 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja nastavne 2022/23. godine, za 9 časova redovne nastave sedmično;
 2. Profesor psihologije– 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja školske 2022/23. godine, za 4 časa redovne nastave sedmično;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16, 66/18, 119/21- odluka Ustavnog suda i 32/22), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS" broj 29/12 i 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi („Sl.glasnik Republike Srpske", broj: 26/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

7. Uvjerenje o državljanstvu,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od šest mjeseci,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu škole JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla" Brod, ul. Kralja Petra Prvog oslobodioca br.7, 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs i na koje radno mjesto kandidat konkuriše.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 13.12.2022. godine u 13,00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS" broj 24/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

OSNOVNI SUD U ŠAMCU

KRALjA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA BB

76 230 ŠAMAC

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

daktilografa-zapisničara na neodređeno vrijeme

 

Član 1.

 

Osnovni sud u Šamcu raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos 1 (jednog) radnika na neodređeno vrijeme na poslove daktilografa-zapisničara, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Član 2.

 

NAZIV I OPIS RADNOG MJESTA:

 

Naziv radnog mjesta: Daktilograf-zapisničar 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

Opis poslova:

 

Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini, radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnom nivou, prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije, uključujući i vođenje zapisnika na pretresima, raspravama i ročištima, odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovoarajuće vrijeme, priprema korespondenciju, dokumentaciju i vodi brigu o raspredu suđenja, poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za rad prema rasporedu, sređuje i ažurira spise i dostavlja ih pisarnici suda, pomaže osoblju pisarnice ukoliko je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, predsjednika suda ili sekretara suda.

 

Složenost poslova: jednostavni administrativno-tehnički poslovi

 

Način zasnivanja radnog odnosa: Javni konkurs uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Član 3.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

a) Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
 2. da je stariji od 18 godina.
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
 6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

b) Posebni uslovi:

 1. da ima završen IV stepen srednje stručne spreme.
 2. najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja.
 3. položen stručni ispit za rad u organima uprave.
 4. poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu za konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih uslova i to: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR (rodni list) potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 3. tačka a.) podtačka 4. i 5. i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, i to:

 

11.original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi- IV stepen.

12.dokaz o poznavanju rada na računaru.

13.dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci;

14.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave.

 

Član 4.

Ukoliko se na konkurs na javi ni jedan kandidat koji ima položen stručni ispit za rad u organima uprave, u obzir dolaze i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a koji će biti u obavezi da isti polože u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa biće pozvani na intervju i provjeru radnih sposobnosti, o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili na e-mail adresu.

Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanjem kandidata od konkursa.

Pravila provođenja intervjua i provjere radne sposobnosti biće objavljena na oglasnoj tabli i njeb stranici Suda.

 

Član 5.

Prijava na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova može se dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Šamcu ili putrm pošte u zatvorenoj koverti, na adresu ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb, 76 230 Šamac, sa naznakom "Prijava na konkurs-ne otvarati".

 

Član 6.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs će bit objavljen i u JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj, oglasnoj tabli suda i njeb stranici suda. Rok za podnošenje prijave računa se od dana posljednje objave.

 

Član 7.

Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

 

Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon okončanja konkursne procedure, o čemu će biti blagovremeno obaviješten.

***

JU GIMNAZIJA "JOVAN DUČIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjessta

 

 

 1. Profesor informatike, 20 časova ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na neodređeno vrijeme ....................... 1 izvršilac

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslova predviđene članom 104. stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( Službeni glasnik RS 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ,kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvod iz matične knjige rođenih ili foto kopijom lične karte

3. da je radno sposoban ,a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, a dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , a dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

1.Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja,ako u diplomi ne postoje podaci oprosjeku ocjena

3. uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoji didaktičkoj- medodičkoj grupi predmeta,koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko –metodičku grupu predmeta

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5. uvjerenjeda se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispitau skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6.Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom, izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.

9.Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7 i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školeu trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 1 ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen dana 12.12.2022 godine (ponedeljak) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole ,najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno  pozivati ,a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Gimnazija „Jovan Dučić" Doboj, Hilendarska 2, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

 

J A V N I    K O N K U R S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

NA ODREĐENO VRIJEME 1 GODINA OD DANA PRIJEMA U RADNI ODNOS

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika, (14 časova) pripravnik …................... 1 izvršilac

 

 

Uslovi konkursa

 

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci);,
 8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 11. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 12. .uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 14. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Dana, 15.12.2022. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

          Testiranje kandidata u 09,00 časova.

          Intervju sa kandidatima u 10,00 časova.

 

          Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

          Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vaso Pelagić" Pelagićevo, Vuka Karadžića 76, Pelagićevo.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

 

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18, 26/19).

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ

UGODNOVIĆ 37

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

 

Za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić

 

 1. Nastavnik/Profesor likovne kulture-1 izvršilac na određeno radno vrijeme, pripravnik 5 časova semično do 31. 08. 2023. godine

 

USLOVI KONKURSA

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16,66/18 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18, 26/19).

 

I Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

 

1) Da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.

5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasailja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5 izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebniuslovi u pogledu stručne spreme za radna mjesta pod tačkom 1.

Za radno mjesto iz tačke 1 i 2 potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 114. Stav 5. Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22)

 

III

U skladu sa članom 6 Pravilnika oproceduri prijema radnika u radni odnnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti idokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

 

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičo-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko  i dodaktičko –metodičku grupu predmeta.
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

8)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulih borca,

9)      Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštonsko –gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

V)- rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

G)- adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić" Ugodnović 74275 Blatnica, Teslić.

 

D)-intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje dana 13.12.2022. godine sa početkom u deset (10) časova u prostorijama JU OŠ „Dositej Obradović" Blatnica – Teslić, nemogućnost obavljanja pomenutog intervjua i testiranja u prostorijama JU Osnovne škole „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić je trenutno izvođenje radova u unutrašnjem dijelu škole.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

***

„OPTIMA GRUPA" D.O.O. BANjA LUKA,

UL. KRALjA ALFONSA XIII BR. 37A

78 000 BANjA LUKA

 

KONKURS

za prijem radnika

 

U sektoru energetike - elektropostrojenje na radno mjesto Vodeći inženjer sa mjestom rada u „Rafinerija nafte Brod" a.d. izvršilaca .............................. 1

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

 1. Opšti uslovi koji su propisani zakonom.

 

 1. Posebni uslovi:

 

 • VII stepen stručne spreme – inženjer elektrotehnike, smjer energetika;
 • Radni staž u struci od najmanje 3 godine;
 • Odgovorna osoba spremna za rad u dinamičnom okruženju;
 • Inicijativnost i dobre komunikacione sposobnosti;
 • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel);
 • Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

 

 1. Opis Poslova

-    Učestvuje u organizaciji, praćenju i vršenju analiza proizvodnje, distribucije i eksploatacije električne energije;

-    Učestvuje u organizaciji, koordinaciji i kontrolisanju rada svoje organizacione jedinice sa radom ostalih energetskih procesa kao i  sa tehnološkim procesima;

-    Učestvuje u kontrolnim pregledima postrojenja i dijelova postrojenja;

-     Učestvuje u izradi plana radova tekućeg i investicionog održavanьa;

 

-     Rad na izradi godišnjih i operativnih planova;

-     Učestvuje u izradi normativnih akata materijala i energenata, na bazi energetskih i materijalnih bilansa;

 • Preduzima mjere na optimizaciji rada poctpojenja, sa ciljem smanjenja troškova;
 • Dostavlja dnevne, mjesečne i godišnje izvještaje o problematici postrojenja neposrednom rukovodiocu;
 • Obavlja i druge poslove vezano za nesmetan rad postrojenja.

 

 1. Potrebna dokumenta:
 • Biografija (CV)
 • Dokazi o radnom iskustvu.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

 

Obavještavamo vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz vaše evidencije nezaposlenih.

 

 1. Rok za podnošenje prijava :

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumenti se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a (sa naznakom potreba za radnikom na radno mjesto Vodeći inženjer - Sektor energetike u Rafinerija nafte Brod" a.d.).

 

Telefon: 051/242-812; 051/242-826

E-mail: [email protected]

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana