JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.12.2021. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

JU OŠ "SVETI SAVA" BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

1. NASTAVNIK NjEMAČKOG JEZIKA

1 izvršilac - na određeno vrijeme, 10 časova redovne nastave, do kraja školske 2021/22. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. NASTAVNIK MATEMATIKE

 - 1 izvršilac - na određeno vrijeme, 12 časova redovne nastave, do povrtaka radnice sa bolovanja- najduže do 26.7.2022.g., radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),  uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica obuhvaćena članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)       ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2)       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3)       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu

4)       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5)       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

7)       uvjerenje o radnom stažu  izdato od  ranijeg poslodavca,

8)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 13.01.2022. u 9,00 časova  u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava" Brod, obaviće se testiranje, a u 10,00 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole

najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem  u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18  i 26/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE Banja Luka od 29.12.2021. a traje od 30.12.2021. godine .

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati", slati na adresu:                                                                                                            

JU Osnovna škola «Sveti Sava»

Ul. Vuka Karadžića bb                                                                                                           

74450 Brod.

***

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „MILAN RAKIĆ" BUKOVICA VELIKA, DOBOJ

 

I – Predmet

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Milan Rakić" Bukovica Velika, Doboj raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Milan Rakić" Bukovica Velika, Doboj.

 

II - Opis poslova

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

III - Mandat

 

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora  Javne ustanove Osnovne škole „Milan Rakić" Bukovica Velika,  Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1)       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)       da je stariji od 18 godina,

3)       da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1)       ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2)       ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).

3)       nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

|V – Potrebna dokumentacija

 

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2)       potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3)       ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

4)       uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

5)       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

6)       prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7)       preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8)       kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

9)       izvod iz matične knjige rođenih,

10)     uvjerenje o državljanstvu.

 

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Milan Rakić" Bukovica Velika, Doboj, 74213 Velika Bukovica, sa naznakom: „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Način i rok obavještenja

 

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Milan Rakić" Bukovica Velika, Doboj u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

J A V N I   K O N K U R S

 

1. Profesor/nastavnik srpskog jezika – 4 časova sedmično, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije (pripravnik)

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

-da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19):

-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177.

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  18.01.2022. godine u 10 časova u prostorijama centralne škole u Vitkovcima Donjim obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘Vuk Karadžić" Vitkovci Donji, 326, 74265 Vitkovci, Teslić, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ "STEVAN DUŠANIĆ" PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

 

JAVNI KONKURS

 

• Nastavnik geografije, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, 16. časova , na određeno vrijeme a najduže do 31.08.22 .g.

 

1.1 . Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati  su:

a) da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  kopijom lične karte

v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kamdidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjna protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje  uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2.Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik RS'', broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su  posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske '', broj 73/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih  uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslovas konkursa i dokumentaciju na osnovu  koje se vrši bodovanje:

 

a) Ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoiko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

e)       uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

 

1.1.    Pored navedene dokumentacje kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

 

a)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)       Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi  o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

v)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog

invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi okandidatu iz kategorije ratnog vojnog invakida,

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandideatu iz kategorije borca

 

2.       ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

 

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske'', posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republie Srpske.

3.       ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVE

 

Prijave sa  prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ ''Stevan Dušanić'' 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu  škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ''prijava na konkurs„ navesti radno mjesto za koje se prijavljuje kandidat- NE OTVARATI''.

Kandidati su dužni da na koverti za prijavu na konkurs navedu svoju mail adresu.

 

4.       INTERVJU I TEST

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se testiranje dana 10.01.2022. u 09:00 časova i nntervju u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ ''Stevan Dušanić'' Pribinić. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni elektronski putem pre zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

5.       NAPOMENA

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

***

JU OŠ "ŠAMAC" ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

K  O  N  K  U  R  S

na upražnjeno radno mjesto

 

1. nastavnik osnova informatike, 4 časa, jedan izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 1/16 i 66/18 ) :

-        da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-        da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-        da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje konkurs, pored  gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17; 31/18; 84/19; 35/20. i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

 

-        ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi  kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.

-        dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u  diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

-        pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i prilažu odgovarajuće uvjerenje,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17; 31/18; 84/19, 35/20. i 63/20.), Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole: JU Osnovna škola „ŠAMAC" Šamac, Dositeja Obradovića 4. 76 230 Šamac, ili lično na protokol svakog radnog dana.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 12.1.2022. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojavi na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana