JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

************

FILIJALA DOBOJ

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u Opštinskoj upravi Derventa

 

I - U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu namještenika:

1. U Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Derventa:

- Vatrogasac - vođa smjene ...............................................jedan izvršilac

 

Status: namještenik

 

II - Opis poslova

- Opis poslova koje obavlja vatrogasac - vođa smjene:

- rukovodi radom u smjeni, na intervencijama gašenja požara u saradnji sa starješinom,

- rukovodi radom vatrogasne smjene,

- radi na stručnoj obuci vatrogasne grupe,

- radi na podizanju fizičke spreme vatrogasne grupe, vodi brigu o bezbjednosti vatrogasne grupe na intervencijama;

- odgovoran je za primopredaju smjene i rad u smjeni;

- odgovoran je za unutrašnji rad i disciplinu u vatrogasnoj grupi;

- odgovoran je za primjenu propisa iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o radu i drugih propisa i mjera koje donosi neposredni rukovodilac;

- sarađuje sa starješinom i drugim vođama smjena,

- obavlja i druge poslove po nalogu starješine TVJ.

Za svoj rad odgovora Starješini TVJ

 

III - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

 

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi:

- Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi su: IV stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke),

- 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,

- položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,

- posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,

- posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije.

 

V - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. Dokaz o završenom IV stepenu stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke),

2. dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara,

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje 1 godine u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,

4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,

5. posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- fotokopiju lične karte.

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem namještenika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30, 39. i 60. navedenog Zakona.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i

v) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa - šalter sala ili na stranici Opštine Derventa NjNjNj.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

 

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA - NAČELNIK OPŠTINE, ul. Trg oslobođenja broj 3, Derventa, sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u Opštinskoj upravi Derventa".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" .

Javni konkurs će se objaviti i u "Derventskom listu" i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Slaven Pijetlović, tel. broj 053/333-461.

***

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Referent za blagajničke poslove

izvršilaca 1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

• obavlja sve poslove i zadatke vezano za redovnu blagajnu, blagajnu depozita i blagajnu goriva,

• vodi evidenciju o oduzetim stvarima i novcu, izdaje potvrde na primljene stvari i novac,

• vrši podizanje gotovine i isplate gotovinom,

• svu obrađenu dokumentaciju dostavlja šefu računovodstva radi kontrole,

• vrši ulaganja izvještaja od trezora,

• vrši obračun po likvidiranoj dokumentaciji (gotovinske isplate, materijalni troškovi sudskih vještaka, sudija porotnika, svjedoka, dnevnice, gorivo i slično),

• vodi uredno evidenciju o jemstvima, oduzetim i dragocjenim predmetima u krivičnom postupku i prima novčana sredstva vezano za licitaciju po rješenjima sudija,

• redovno i uredno sastavlja mjesečni i blagajnički izvještaj,

• prati propise iz oblasti finansijskog poslovanja i dosljedno ih primjenjuje,

• radi na zaključivanju blagajne gotovine i popunjava obrazac br. 2 koji dostavlja trezoru na knjiženje,

• likvidira rješenja za sudske vještake, tumače, advokate, porotnike, fakture i sl.) i unosi u obrasce propisane trezorskim poslovanjem,

• vodi pregled sudskih pologa, naplaćenih izrečenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi,

• dostavlja poziv strankama za plaćanje novčanih kazni, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi i popunjava obrazac zahjeva o obavještenju o toku izvršenja novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi,

• vrši obračun i isplatu kompletne dokumentacije koja se uplaćuje na žiro račun depozita, knjiži naloge banke depozita i usaglašava sa rješenjima po predmetima,

• obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i rukovodioca računovodstva.

 

2. Referent za obračun plate i likvidator

 izvršilaca 1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

• preuzima i uredno vodi dokumentaciju u vezi obračuna: (evidencije o prisutnosti na radu, rješenja o radnom odnosu, prestanku radnog odnosa, godišnjem odmoru, plaćenom odsustvu i druga pojedinačna akta u vezi sa ostvarivanjem prava sudija i radnika),

• mjesečno obračunava plate pojedinačno i zbirno,

• vrši godišnje unošenje plata i ostvarenih naknada i plata u obrascu M-4 za PIO,

• vrši prijem i obradu finansijskih dokumenata,

• vrši prijem i obradu rješenja za isplatu naknada sudskim vještacima, tumačima, sudijama porotnicima i advokatima po službenoj dužnosti,

• vrši pisanje virmana za obračune navedenih naknada iz prethodne alineje,

• vrši ulaganje izvoda od obračunatih i isplaćenih naknada,

• daje stanje podataka na postojećim transakcijskim računima i podatke o obavezama,

• vrši formalnu i računsku kontrolu ispravnosti prispjelih dokumenata (rješenja, faktura i sl.) radi dostavljanja i plaćanja putem trezora,

• vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura,

• popunjava trezorske obrasce vezano za obračun plata, radi na izradi mjesečnih i godišnjih poreskih prijava,

• vrši refundaciju bolovanja,

• vrši obradu svih zahtjeva za kredite,

• vrši odlaganje dokumentacije od obračunatih i isplaćenih naknada,

• obavlja sve poslove vezane za trezorsku aplikaciju u okviru SUFI sistema,

• obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i šefa računovodstva.

 

Opšti uslovi:

• da je državljanin BiH ili RS,

• da je punoljetan,

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

• da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.

 

- Završena ekonomska škola ili gimnazija,

- poznavanje rada na računaru,

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 2.

 

- Završena ekonomska škola

- poznavanje rada na računaru,

- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 

za radno mjesto pod tačkom 1. (ličnu kartu ili pasoš, diplomu o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru i dokaz o radnom iskustvu).

za radno mjesto pod tačkom 2. (ličnu kartu ili pasoš, diplomu o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru i dokaz o radnom iskustvu).

Izabrani kandidati su dužni da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostave Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o odgovarajućoj školi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima i dokaz o poznavanju rada na kompjuteru.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba /. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

PONIŠTENjE KONKURSA

Direktor škole donio je Odluku o poništenju konkursa koji je izašao u "Glasu Srpske" dana 08.07.2020. godine koji se odnosi na prijem radnika: računovođa - radnik sa iskustvom na određeno vrijeme na šest mjeseci probnog rada - 1 izvršilac.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana