JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

 

J A V N I   K O N K U R S

 

 1. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac- radnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma (1 nastavni čas);
 2. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac- radnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma (1 nastavni čas);

 

USLOVI KONKURSA

 

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih sardnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za radna mjesta pod tačkom 1 i 2.

Za radno mjesto pod tačkom 1 i 2 potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 81/22).

 

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš" Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS".

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 11.10.2022. godine u 10,00 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

***

JU GIMNAZIJA "JOVAN DUČIĆ" DOBOJ

HILENDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjessta

 

 

 1. Profesor biologije , 8 časova ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, ....................... 1 izvršilac

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS 1/16), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene članom 104. stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ,kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvod iz matične knjige rođenih ili foto kopijom lične karte

3. da je radno sposoban ,a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, a dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

 1. Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
 2. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja,ako u diplomi ne postoje podaci oprosjeku ocjena

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoji didaktičkoj- medodičkoj grupi predmeta,koji je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispitau skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6.Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom,izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7 i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školeu trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

 

Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 1 ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen dana 10.10.2022 godine (ponedeljak) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno  pozivati ,a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Gimnazija „Jovan Dučić" Doboj, Hilendarska 2, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS   ZA   PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

Profesor engleskog jezika– 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja školske 2022/23. godine, za 2 časa redovne nastave sedmično.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16, 66/18, 119/21- odluka Ustavnog suda i 32/22), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS" broj 29/12 i 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi („Sl.glasnik Republike Srpske", broj: 26/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu    studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku    i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji    nezaposlenih lica    koja traže zaposlenje,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom    ili maloljetnim licem, ne starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica   koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu škole JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla" Brod, ul. Kralja Petra Prvog oslobodioca br.7, 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs i na koje radno mjesto se konkuriše.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima   koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 07.10.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS" broj 24/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE 1A

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin" Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

 

 1. Nastavnik stručnih predmeta u području rada elektrotehnika za četvrti stepen obrazovanja- energetika- 20 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.
 2. Nastavnik za stručne predmete u području rada elektrotehnika – informatika, 16 časova, sa radnim iskustvom , na određeno vrijeme.   Broj izvršilaca 1.
 3. Nastavnik za stručne predmete u području rada mašinstvo i obrada metala, zanimanje tehničar mehatronike – 6 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.
 4. Nastavnik fizike – 6 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.

 

2.       Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

3.       Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti orginale ili ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od šest mjeseci ),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga, (koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (prilaže izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili diplome kojom dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4.       Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU SŠC Mihajlo Pupin", ul. Svetog Save 1A, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 12.10.2022. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

 1. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "ŠAMAC" ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

K  O  N  K  U  R  S

na upražnjeno radno mjesto

 

1. voditelj produženog boravka, 4 izvršioca, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i sa položenim stručnim ispitom.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sljedeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu i to:

-     da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-     da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-     da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-     da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu kandidat pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 81/22.), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ), Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj  74/18 i 26/19). Pravilnika o načinu oraganizovanja proširenog programa („Sl.glasnik RS" br. 37/19 i 13/20) i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

 

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi  kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u  diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ovjera ne starija od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 81/22), Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj  74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole: JU Osnovna škola „ŠAMAC" Šamac, Dositeja Obradovića 4. 76 230 Šamac, ili lično na protokol svakog radnog dana.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 11.10.2022. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojavi na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

          Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS

NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

-        Diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektroenergetike, profesor elektrotehnike (predavač stručno-teorijskih predmeta elektro struke – elektroenergetika) sa položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti, puna norma ……………………...……… 1 izvršilac

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016 ) , kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj : 41/18, 35/20 i 92/20) , kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19 ).

II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama / „Sl.glasnik RS" br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" broj: 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

* Kandidati su dužni dostaviti :

1. Prijavu na konkurs

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),

3. Izvod iz matične knjige rođenih, ili kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi :

-        vrsta posla ,

-        stepen stručne spreme i

-        dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom , to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava - ne mogu obavljati rad u školi),

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

-        Uvjerenje o nekažnjavanju, iz posebnog registra, (koje se vadi u MUP-u) škola će naknadno pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran, odnosno primljen u radni odnos.

-        Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos (ne smije biti starije od 6 mjeseci).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte),

Ul . Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole: 07.10.2022. godine, (od strane komisije).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 10.10.2022. godine u 09,00 časova u prostoriji br. 10.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren od 28.09.2021. godine do 05.10.2021. godine), a objavnjen u dnevnom listu " Glas Srpske".

Izabrani kandidati počinju sa radom 11.10.2022. godine.

***

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 1. Profesor razredne nastave - voditelj u produženom boravku, na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 7 izvršilaca.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS „ broj 74/18 i 26/19), te posebne uslove propisane članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS „ broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni Glasnik RS" broj 81/22), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste  stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19).

Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:


1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o državljanstvu, 
4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit,

6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 10.10.2022. godine, sa početkom u 09,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „ Nikola Tesla" Derventa

Ul. Trg oslobođenja br. 6, 74400 Derventa

sa naznakom – „Prijava na konkurs".

***

JU "19.APRIL" DERVENTA

SVETOG SAVE 4

74 400 DERVENTA

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Profesor razredne nastave - voditelj u produženom boravku, na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 5 izvršilaca.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16,66/18,91/21 ) i čl. 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS „ broj 74/18, 26/19), te posebne uslove propisane članom  114. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana  6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS „ broj 74/18, 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ,  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19).                                 

Potrebna dokumenta:


- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško -psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško -psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje o državljanstvu, 
- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 11.10.2022. godine, sa početkom u 09,00 časova, a intervju istog dana, sa početkom u 10,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu :

JU Osnovna škola „ 19.april" Derventa

Ul. Svetog Save br. 4 , 74400 Derventa

sa naznakom – prijava  na oglas , ne otvarati –

***

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nastavnik srpskog jezika, 15 časova,  na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom ...............................1 izvršilac.
 2. Nastavnik matematike,  5 časova, na određeno vrijeme, do 31. 08. 2023. godine, sa radnim iskustvom ......................................................................1 izvršilac.

 

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika.

  

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke" broj 1/18 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni  glasnik  Republike Srspke" broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnika o o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

       Uz potpisanu  prijavdž  kandidat  je  dužan dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalisku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem pošte  kao ovjerene  kopije na  adresu: Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs" i za koje radno mjesto nastavnik  konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na sajt škole i na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom održaće se u prostorijama škole, u srijedu, 12.10.2022. godine u 10. 00 časova.

          Nakon testiranja obaviće se intervju.

 

          Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

OSNOVNI SUD U DERVENTI

KRALjA PETRA I BR.6

74 400 DERVENTA

 

O G L A S

za upražnjeno radno mjesto

 

I.- Radnik/ca na održavanju čistoće na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac/izvršiteljica

II-Kandidati koji se prijave na konkurs pored opštih uslova propisanih Zakonom moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

-školska sprema-završena srednja škola IV stepen,

-najmanje 6(šest) mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa i prijave se za radno mjesto radnika na održavanju čistoće biće obavljen intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi .

III-Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

1.izvod iz matične knjige rođenih,

2.uvjerenje o državljanstvu

3.dokaz o stručnoj spremi-ovjerena fotokopija diplome

4.potvrda o radnom iskustvu ili ovjerena fotokopija radne knjižice

IV-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu Osnovni sud u Derventi ulica Kralja Petra I broj:6,74400 Derventa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor razredne nastave – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja– pripravnik                    1 izvršilac

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao.

Test i intervju je zakazan za 12.10.2022.godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Karadžić" Doboj, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS" i na koje radno mjesto se podnosi prijava.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", br.74/18., 26/19.).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana