JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.01. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

JU OŠ “SRBIJA” CRKVINA

76 239 CRKVINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

1.  NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE.......1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2023.godine

 

2.  VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA.......1 izvršilac - 60% radnog vremena za rad u produženom boravku, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine  (profesor razredne nastave odnosno lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijskom programu za vaspitno-obrazovni rad sa učenicima od prvog do petog razreda ili diplomirani pedagog  odnosno lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijskom programu za obrazovanje pedagoga)

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Opšti uslovi:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, kao i da nije upisano u poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje se dokazuje Uvjerenjima koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta koje kandidat dostavlja.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1)  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,

4)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5)  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,

8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 114. stav 5. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

    

Test i intervju će se održati 9.2.2023.godine (četvrtak) u prostorijama škole sa početkom u 13,00 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole svakim radnim danom od 7:00 do 12:00 časova ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Srbija”, 76 239 Crkvina.

***

JPU DJEČIJI VRTIĆ “PALČIĆ” TESLIĆ

KNINSKA BB

74 270 TESLIĆ

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u JPU Dječiji vrtić „Palčić” Teslić

 

Direktor  JPU  Dječiji vrtić  „Palčić”  Teslić  raspisuje Javni konkurs  za popunjavanje upražnjenog  radnog  mjesta  u  JPU Dječiji  vrtić „Palčić”.

 

1.  Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac, na određeno vrijeme - pripravnik

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs i dokumentacija na osnovu koje se dokazuju opšti uslovi su:

Opšti  uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
3. da je radno sposoban,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i  maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja  dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična  djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju  krivičnog postupka.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog  odnosa.

Posebni  uslovi:


- Visoka stručna sprema, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,  ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja kandidat koji  bude izabran).

Uz  potpisanu  prijavu  kandidati  su  dužni   dostaviti:

1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje  uvjerenjem  o  državljanstvu,
2. da je punoljetan, a  to  se  dokazuje  izvodom  iz  matične  knjige  rođenih  ili  kopijom  lične  karte,
3. ovjerenu kopiju diplome o  završnom  prvom  ciklusu studijskog programa  u kojoj  je  navedeno  stručno  zvanje  u  određenoj  oblasti ili  ekvivalent,             
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena  foto-kopija  indeksa,                                                   
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže  zaposlenje,   

 6. uvjerenje  opštinskog   organa  uprave  nadležnog  za  boračko-invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom  statusu  člana  porodice  poginulog  borca  Odbrambeno-otadžbinskog  rata  Republike  Srpske, ukoliko  se  radi  o  kandidatu  iz  kategorije  porodice  poginulog  borca,                                                                                                                     

7. uvjerenje  opštinskog  organa  uprave  nadležnog  za  boračko-invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom statusu  ratnog  vojnog  invalida    Odbrambeno-otadžbinskog  rata  Republike  Srpske, ukoliko  se  radi  o  kandidatu  iz  kategorije  ratnog  vojnog  invalida,

 8. uvjerenje  opštinskog  organa  nadležnog  za  boračko-invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata  Republike  Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz  kategorije  borca.

Kandidati  dostavljaju  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i  te  kopije  neće  biti  vraćene  kandidatima.


Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna predškolska ustanova Dječiji vrtić „ Palčić”  Teslić, Kninska bb , 74270 Teslić, sa naznakom: „KOMISIJI ZA IZBOR”.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju u prostorijama Ustanove, u srijedu, 08.02.2023. godine, u 12 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske”.

***

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI

74 225 OSJEČANI GORNjI

 

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 

 

1.  Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac na pola radnog vremena, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine

2.  Nastavnik matematike - 12 časova -1 izvršilac, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom na neodređeno  radno vrijeme.

 

U skladu sa članom 113,114 i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (Sl.Glasnik RS roj 81/22) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sledeću dokumentaciju

 

1.  Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome  o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

2.  Izvod iz matične knjige rođenih

3.  Uvjerenje o državljanstvu

4.  Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

5.  Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti   ( po prijemu kandidata)

6.  Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

7.  Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

8.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

9.  Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos  lica sa iskustvom

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  boraca

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

13.     Test i intervju sa kandidatima će se održati dana 07.02.2023.godine. Test sa početkom u 12:00 časova a intervju sa početkom u 13:00 časova.

14.     Kontakt telefon kandidata

15.     Dokumente slati na adresu JU OŠ,,Radoje Domanović,, Osječani Gornji; 74225 Osječani

 

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez položenog sručnog ispita.

 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/18 i 26/19).

***

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Profesor/Nastavnik fizike, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja                 -1 izvršilac

-Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili      uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:81/22). Ukoliko se ne prijavi kandidat sa položenim stručnim ispitom, biće razmatrane prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit odnosno pripravnik.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za četvrtak, 09.02.2023.godine sa početkom u  13:00 časova, u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Karadžić” Doboj, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS”-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, u protivnom prijava će se odbaciti kao nepotpuna i neće se razmatrati.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br.74/18., 26/19.).

***

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

Ispravak dijela konkursa

 

        Zbog greške u nazivu radnog mjesta, ispravlja se tačka 1. konkursa koji je izašao u srijedu, 18.1.2023. godine, u dnevnom listu „Glas Srpske”, i sada glasi:

1.  Nastavnik saobraćajne psihologije - 1 izvršilac, 2 časa, do 31.8.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

      Prvobitno je, pogrešno, navedeno da se traži nastavnik saobraćajne geografije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana