JU ZZZ RS – Filijala Doboj Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.06.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.06.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.06.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

****

OSNOVNI SUD U MODRIČI

CARA LAZARA 9

74 480 MODRIČA

 

 

ISPRAVKA I DOPUNA JAVNOG KONKURSA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sekretara suda broj: 086-0-Su-20-000 458 od 15.6.2020. godine

 

I

U tački II, stav 1. tačka 8. konkursa mijenja se i glasi: “najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima i”.

 

U tački II, stav 2. iza teksta: “dokaz o radnom iskustvu” dodaje se tekst koji glasi: “uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave,”.

 

II

 

U ostalom dijelu konkurs ostaje nepromijenjen.

***

OPŠTINA ŠAMAC

K. A. KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem na rad pripravnika u

Opštinsku upravu opštine Šamac

 

I - Raspisuje se javni konkurs u Opštinskoj upravi opštine Šamac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana:

 

- pripravnik sa završenim pravnim fakultetom - visoka stručna sprema (VII stepen) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 240 ECTS  .................................... 1 (jedan) izvršilac.

 

- pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom - visoka stručna sprema (VII stepen) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja poljoprivrednog fakulteta, koji je vrednovan sa 240 ECTS .........1 (jedan) izvršilac.

 

II - Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16).

 

 

III -  Potrebna dokumenta

 

          Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:

- diplome o stručnoj spremi,

- dokaz o činjenici nepostojanja radnog staža u struci sa VSS, nakon sticanja iste, odnosno prilaže se ovjerena fotokopija radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj spremi, uključujući stranice o zaposlenju i stažu) ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nije registrovan u podacima iz matične evidencije.

 

IV - Intervju i izbor kandidata

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće usmenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju  opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, te uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

         

V - Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

 

Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Šamac, 76230 Šamac, K. A. Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

***

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI SAVA” TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I Podaci o radnom mjestu

 

Tehnički sekretar/sekretarica – 1 izvršilac.

Trajanje rada: rad na neodređeno vrijeme.

 

II Opšti uslovi za prijem

 

Potrebno je da kandidat  ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu i to:

1. da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III Posebni uslovi za prijem

 

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU DZ “Sveti Sava” Teslić, za radno mjesto tehnički sekretar/sekretarica: 

- da ima SSS, završenu srednju školu društvenog smjera,

 

IV Potrebna dokumentacija

 

Kandidati su uz zahtjev i biografiju dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1.       Uvjerenja o državljanstvu,

2.       Izvoda iz matične knjige rođenih,

3.       Lične karte,

4.       Ljekarskog uvjerenja (dostavlja izabrani kandidat  u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru),

5.       Diplome o završenoj srednjoj školi,

 

V Podaci o prijavi na konkurs

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs ne otvaraj” na protokol ili na adresu: JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

***

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za

prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera

 

najduže na period do 2 godine - 1 izvršilac

 

 

1. Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

 

- da je državljanin BiH,

- da je punoljetan,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

 

2. Kandidat treba da ispunjava posebne uslove i to :

 

- završen pravni fakultet,

 

Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save 22, Doboj.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena i dr).

 

Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije stupanja na pripravničku praksu uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba  a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

***

OSNOVNI SUD U DERVENTI

KRALjA PETRA I BR. 6

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnom sudu u Derventi na određeno vrijeme (dvije godine).

 

1. Sudijski pripravnik – volonter – 2 (dva) izvršioca

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. opšta zdravstvena sposobnost

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,

4. da se ne vodi krivični postupak

 

Posebni uslovi:

1. Pravni fakultet

2. Poznavanje rada na računaru

 

Potrebna dokumentacija:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

4. dokaz o školskoj spremi

5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

6. kraća biografija i kontakt telefon.

 

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokumenti pod r.b. 5 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

 

Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Derventi, ulica Kralja Petra I broj : 6, 74 400 Derventa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana