JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

**************

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

 • Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 • Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja školske 2022/2023. godine (30% radnog vremena) i na neodređeno vrijeme (70% radnog vremena), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 • Voditelj produženog boravka, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

 

II                                                          

1. Poslove voditelja produženog boravka može da obavlja:

1) profesor razredne nastave ili lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijskom programu za vaspitno – obrazovni rad sa učenicima od prvog do petog razreda

 

2. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17).

 

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 • foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 • o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 • opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 6.12.2022. godine sa početkom u 1700 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.     

 

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IX

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do dvije godine

 

 

 1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK

izvršilac 1

 

 

 1. Opis poslova radnog mjesta

 

 1. obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda,
 2. vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio i dostavlja ga periodično predsjedniku suda na uvid,
 3. izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka pod nadzorom sudije ili predsjednika suda i
 4. obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

 

 

za prijem na praksu na period do dvije godine radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita

 

2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

izvršilac – 1

 

 1. Opis poslova radnog mjesta isti kao pod tačkom 1.

 

Opšti uslovi:

 

 • da je državljanin RS ili BiH ,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
 • da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

 

Posebni uslovi:

 • Završen Pravni fakultet,

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

a) ličnu kartu ili pasoš,

b) diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena,

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.

 

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba / a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

 

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

***

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 000 DOBOJ

 

J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u

Opštinskoj upravi Opštine Modriča

 

I Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča, na neodređeno vrijeme, sa statusom namještenika.

 

1. Vozač ...................................................................................... 1 (jedan) izvršilac

 

II Opis poslova radnog mjesta:

Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I ima status namještenika i radi na upravljanju motornim vozilom Opštinske uprave na osnovu dobijenog putnog naloga za vožnju, vrši održavanje vozila prema zaduženju, otklanja sitne kvarove i odgovoran je za pranje i čišćenje vozila, obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča («Službeni glasnik opštine Modriča», broj: 12/21, 20/21 i 5/22).

 

III Opšti uslovi za radno mjesto:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18. godina,

3. da ima opštu zdrastvenu sposobnost,

4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

opštinskoj upravi,

5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,

7.da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43 do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik Republike Srpske», broj:97/16).

 

IV Posebni uslovi za radno mjesto:

-VKV vozač, V stepen složenosti;

-najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

 

V Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

 

Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs (obrazac broj 1.) koji je dostupan na internet stranici Opštine Modriča, a isti se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Modriča.

 

1.Uz prijavu kandidat prilaže fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova i to

- svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi VKV vozač, V stepen složenosti;

-isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

 

2. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat treba priložiti fotokopiju:

-uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

-izjavu u pisanoj formi:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

v) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

3.Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VI - Potrebna dokumenta po završenom konkursnom postupku :

 

Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz Poglavlja V, tačka 1. i tačka 2. sa ovjerenom pisanom izjavom za podtačke a), v), g), uvjerenje o nekažnjavanju iz policijske stanice i uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti;

Ako prvorangirani kandidat u dozvoljenom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Nataša Aladžić Stevanović, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakon «Prijava na konkurs za rad u Opštinskoj upravi Modriča» sa naznakom za koje radno mjesto.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs je otvoren 15. dana od dana objave u dnevnom listu «Glas Srpske».

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana