JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

JU OŠ “TODOR DOKIĆ” KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

          Direktor škole je donio Odluku o poništenju konkursa koji je izašao u “Glasu Srpske” dana 9.9.2020. god. a koji se odnosi na prijem  radnika pod rednim brojem 1. nastavnik hemije  4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2021. god. radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom , ukoliko se ne javi radnik sa iskustvom  razmatraće se prijava pripravnika, zbog tehničke greške u pripremi konkursa.

***

JU OŠ “TODOR DOKIĆ” KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik hemije - 1 izvršilac pripravnik na 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. god. (do povratka radnice sa bolovanja)

 

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” Br: 1/16 i 66/18 ) kandidati trebaju da ispunjavaju i  uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS  br: 44/17, 31/18,84/19 i 35/20). Prijem  radnika   izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika  u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik  RS” Br:74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i sljedeće  uslove:

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

*uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog  boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

*uvjerenje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

*uvjerenje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Todor Dokić”Kalenderovci

74413 Kalenderovci- Derventa

sa naznakom – prijava  na oglas

 

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima će se  obaviti 6.10.2020.  godine u 11  časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

PONIŠTENjE OGLASA

 

Poništava se konkurs za voditelja produženog boravka objavljenog 9.9.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” zbog tehničke greške.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

ISPRAVKA KONKURSA

 

Vrši se ispravka teksta  konkursa u oglasu objavljenom 2.9.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Umjesto riječi “izbor računovođe i nastavnika treba da stoji “izbor voditelja u produženom boravku”.

 

Ispravka se vrši zbog štamparske greške.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za  izbor  voditelja produženog boravka

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave –voditelj u produženom boravku - 1 izvršilac - do kraja nastavnog procesa, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Uslovi:

1.  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” br. 44/17,31/18 ,84/19 i 35/20.) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.)kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19)

2.       Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 , 84/19 i 35/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18 ,84/19 i 35/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                           

Uz  potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije  (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

   1.   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

1.       da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

2.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

3.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

4.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

5.       uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6.       Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8  dana od dana objavljivanja.

 

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  5.10.2020. godine (ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 7 časova, a intervju u 12 časova.

 

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

 

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

(Pravilnik o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19.).

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JKP “KOMVOD” AD BROD

NIKOLE TESLE BR. 22

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Rukovodilac Radne jedinice Grijanje – 1 (jedan) izvršilac

2. Radnik na održavanju sistema grijanja – 2 (dva) izvršioca

3. Radnik na pumpama - 1 (jedan) izvršilac

4. Radnik na održavanju vodovodnih i kanalizacionih linija – 1 (jedan) izvršilac

5. Radnik na održavanju – 1 (jedan) izvršilac

 

Opšti uslovi

 

- da je državljanin BiH,

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

Posebni uslovi

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

1.       VII stepen stručne spreme – mašinske struke

2.       najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

1.       III stepen stručne spreme

2.       najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

3.       poznavanje oblasti proizvodnje i isporuke toplotne energije

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

1.       III stepen stručne spreme

2.       najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

1.       III, II, I stepen stručne spreme

2.       najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci

3.       vozač “B” kategorije

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.

1.       III stepen stručne spreme

2.       najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

3.       poznavanje oblasti građevine, mehanike i poznavanje tehnike varenja

 

Potrebna dokumentacija

 

1.       Uvjerenje o državljanstvu

2.       Uvjerenje o nekažnjavanju

3.       Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

4.       Fotokopija lične karte

5.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom obrazovanju

6.       Fotokopija vozačke dozvole (za radno mjesto pod rednim brojem 4.)

7.       Ovjerena izjava o poznavanju oblasti proizvodnje i isporuke toplotne energije (za radno mjesto pod rednim brojem 2.)

8.       Ovjerena izjava o poznavanju oblasti građevine, mehanike i poznavanja tehnike varenja ili drugi validan dokaz (za radno mjesto pod rednim brojem 5.)

 

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje.

 

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kao i prijavu na konkurs, dostaviti lično u sjedište JKP-a “Komvod” a.d. Brod, ili putem pošte:

JKP „KOMVOD” a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle br. 22, 74450 Brod

***

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

        

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), ispravlja se dio javnog konkursa, broj 709-2/20 od 11.9.2020. objavljen 16.11.2020. godine.                                                                                                                                                                                                                                   

***

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

 

 

Dana 16.9.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” objavljen je javni konkurs za prijem u radni odnos, broj: 709-2/20 od 11.9.2020. godine.

U objavljenom konkursu NA NEODREĐENO VRIJEME , uočena je tehnička greška na poziciji broj 2. i broj 3.

Ispravljeni tekst sada glasi:

 

“ 2. Nastavnik biologije, pripravnik (12 časova)”.

“3.  Nastavnik fizičkog vaspitanja, pripravnik (12 časova)”.

 

Ostale odredbe javnog konkursa, ostaju nepromijenjene.

Svi pristigle prijave na konkurs ostaju u proceduri.

***

JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna  mjesta

 

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja – 1 izvršilac –do kraja nastavnog procesa školske 2020/2021 godine ½ norme – sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom

2. Nastavnik/profesor informatike – 1 izvršilac do 31.8.2021. godine - 2 časa – sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom

 

Opšti i posebni uslovi  za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci

koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavaju i  posebne  uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika  i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)  kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19). 

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1.       ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je  navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom  studiranja , ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen  ,

8.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci,  i isti neće biti  vraćeni  kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji dostave  potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje  će se  obaviti 6.10.2020. godine, sa početkom u 8.30 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole “Liješće”. Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka od 23.9.2020. godine a traje od 24.9.2020. godine.

 

Prijave slati na adresu: JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “LIJEŠĆE”

Liješće bb, 74450 BROD sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

 

1. Nastavnik/profesor muzičke kulture, jedan izvršilac - lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, puna norma;

 

Uslovi konkursa

 

 I Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

 

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 

III

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom  “ZA KONKURS”.

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 2.10.2020. godine u  11 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

***

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik matematike (16 časova) – 1 izvršilac,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                                              

 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili      uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za 7.10.2020. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama JU OŠ “Vuk S. Karadžić”, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku “Prijava na oglas”- navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.74/18., 26/19.).

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” SJENINA RIJEKA

74 212 SJENINA

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

                                           

1. Bibliotekar –  pripravnik na neodređeno vrijeme.

 

U skladu sa odredbom iz članova 103.,104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Sl. glasnik RS” broj 44/17 i 31/18) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 

1.       Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera,

2.       Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiju,

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju,

4.       Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu fotokopiju,

5.       Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca ili ovjerenu fotokopiju,

6.       Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti   ( po prijemu kandidata),

7.       Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (Potvrda Zavoda za zapošljavanje),

8.       Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  boraca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Izabrani kandidat ima obavezu da u skladu sa odredbom iz člana 111 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju položi stručni ispit u roku od 10 mjeseci po isteku pripravničkog staža, a ukoliko ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos.

 

Test sa kandidatima će se održati dana 5.10.2020. godine (Ponedeljak) sa početkom u 9 časova, a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.

 

Dokumente slati na adresu  JU OŠ “Petar Kočić” Sjenina Rijeka bb, 74212 Sjenina, sa naznakom “Za konkurs pa navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše”

 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene, a zaprimljena dokumentacija se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju, a ukoliko se ne pojave na dan testiranja smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/18 i 26/19).

***

JU OŠ “SRBIJA” CRKVINA

76 239 CRKVINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik biologije ...........1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 8 časova redovnog rada

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, kao i da nije  upisano u poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje se dokazuje Uvjerenjima koje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta koje kandidat dostavlja.

 

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za  prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

         

Test i intervju će se održati 8.10.2020. godine (četvrtak) u prostorijama škole sa početkom u 11.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u  prostorije  škole svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova ili putem pošte na adresu:   

JU Osnovna škola “Srbija”, 76 239 Crkvina.

***

JPU DJEČIJI VRTIĆ “PALČIĆ” TESLIĆ

KNINSKA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u JPU Dječiji vrtić “Palčić” Teslić

 

Direktor  JPU  Dječiji vrtić “Palčić” Teslić raspisuje javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta  u  JPU Dječiji  vrtić “Palčić”.

 

1. Vaspitač – na neodređeno vrijeme,  sa  položenim  stručnim  ispitom - 1 izvršilac 

 

2. Vaspitač – pripravnik  -  3  izvršioca,  na  određeno  vrijeme  u  trajanju  od  12 mjeseci

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske - Bosne i Hercegovine;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

- Visoka stručna sprema,  najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog  vaspitanja i obrazovanja ili programu  za obrazovanje vaspitača.

- da  se  nalazi  na  evidenciji  Zavoda  za  zapošljavanje 

 

Za  radno  mjesto  pod  rednim  brojem  1.

- Najmanje  jedna  godina  radnog  iskustva  i  položen  stručni  ispit  za  vaspitno-obrazovni rad.

Za  radno  mjesto  pod  rednim  brojem  2.

- Da  kandidat  prvi  put  zasniva  radni  odnos  u  struci.

Kandidati su dužni dostaviti:

1.  Prijavu;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih;

3.  Uvjerenje o državljanstvu;

4.  Ovjerenu kopiju diplome;

5.  Uvjerenje o nekažnjavanju;

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidati koji budu  primljeni).

7.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;  (ukoliko u diplomi  ne postoje podaci o prosjeku ocjena)

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

9.  Uvjerenje o radnom iskustvu. ( pod  rednim  brojem 1.)

 

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu:  Javna predškolska ustanova Dječiji vrtić “Palčić”  Teslić, Kninska bb , 74270   Teslić, sa naznakom: “Komisiji za izbor”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju  u prostorijama Ustanove.  Kandidati će  biti  pozvani  na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je  8  dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ PETAR KOČIĆ, SJENINA RIJEKA

Sjenina Rijeka bb 74212 Sjenina,

tel053/277-297; 277-298,

e-mail: os117@skolers.org

 

Na osnovu Rješenja republičkog prosvjetnog inspektora broj 24.120/616-239-92-3/20 od dana 17.9.2020. godine  direktor škole donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa

 

  1. Poništava se konkurs objavljen u “Glasu Srpske” dana 12.8.2020. godine u dijelu koji se odnosi na tačku 5. Bibliotekar – sa završenim filozofskim fakultetom, filološkim fakultetom ili nekim drugim fakultetom istog usmjerenja u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, n neodređeno vrijeme.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana