JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**********

*****************

JU SŠC “MIHAJLO PUPIN” DERVENTA

SVETOG SAVE 1A

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar “Mihajlo Pupin” Derventa raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta i to:

 

          1. Nastavnik za stručne predmete u elektrotehnici, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (240 ECTS) – puna norma,   sa radnim iskustvom , na neodređeno vrijeme,                                                                         Broj izvršilaca 1.

 

          2. Nastavnik za predmet fizika  (240 ECTS) – 8 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti,   na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine, (31.8.2021. godine)             Broj izvršilaca  1.

 

         

          2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju  da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga, (koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (prilaže izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa ).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU SŠC “Mihajlo Pupin”, ul. Svetog Save 1A,  Derventa, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju , koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana  2.11.2020. godine u 10   časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

Na određeno  vrijeme - DO 31.8.2021. godine

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (8 časova sedmične norme) ............ 1 izvršilac

 

2. Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (8 časova sedmične norme) ...1 izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

 Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

 

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi  obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti  službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će tražiti  službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili

13. uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na   evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

14. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Dana 6.11.2020. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u 10 časova.

Intervju sa kandidatima u 11 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Donji Žabar” Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne  vraćaju kandidatima.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19).

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU  Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od 2 metra, te obavezna upotreba maski.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za prijem radnika  u radni odnos

 

1. Nastavnik  engleskog jezika  sa i ....................................1 izvršilac

(na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja)

2. Nastavnik njemačkog jezika sa ...........................................1 izvršilac

(4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine)

 

Opšti uslovi:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ne može biti starije od šest mjeseci,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, ne može biti starije od šest mjeseci,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova  kao i posebnih uslova a potrebno je dostaviti i  sledeću dokumentaciju:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj trupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat  oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure i ne može biti starije od šest mjeseci);

7. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS, ukoliko  se radi  o kandidatu ratnog vojnog invalida,

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole,

 

Testiranje i intervjuu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 30.10.2020. godine  u prostoriji škole, s tim da će se testiranje obaviti u 9 časova a intervju isti dan u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana  objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

 

Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna  škola “Sveti Sava” Modriča, ul. Cara Lazara br.29 . svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

 

Na prijavi  kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail  adresu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 Kandidati  koji se ne pojave na testiranje i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljanje dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, sa položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ili do 31.12.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, i

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  ili maloljetnim licem. 

 

Uvjerenja  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18). i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

 

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18, 26/19).

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić”, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti  testu i intervju,  koji će se održati  dana  2.11.2020. godine sa početkom u 8 časova - test a  a u 10 časova - intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

OPŠTINA VUKOSAVLjE

MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 163

74 470 VUKOSAVLjE

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

 

I - Načelnik opštine Vukosavlje raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, na način kako slijedi:

     1. dipl. informatičar,

     2. dipl. socijalni radnik.

II - Opšti uslovi su:

1.       da je državljanin  Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi,

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa i

6.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

 

III – Posebni uslovi za prijem pripravnika iz tačke I ovog konkursa su:

       a) Za poziciju rednog broja 1. - Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, završen fakultet informatike.

       b) Za poziciju rednog broja 2. - Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova; završen fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad.         

 

IV - Potrebna dokumenta, rok, mjesto njihovog podnošenja i ostale informacije

 (1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs dostupan na Info-pultu i veb stranici opštine Vukosavlje. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IDž  stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, odnosno uvjerenja o diplomiranju koje ne može biti starije od godine dana od dana diplomiranja.

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija od tri člana obaviće usmeni intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke IV stav (1) podtačka 1), 3) i 4) javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava (4) ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom (4) ove tačke.

(6) Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

           Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Vukosavlje (šalter sala) svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili putem pošte na sljedeću adresu: Opštinska uprava opštine Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika, NE OTVARATI”

           Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Bojan Popović, kontakt telefon 053/707-702.

***

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 I  Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja za nastavni predmet:

 

1. Matematika, 18 časova sedmično (puna norma), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac

 

Opšti uslovi propisani  Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18)  i  Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15), i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih  najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti  za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18 i 35/20), ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju).

 Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata  koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom  (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno  zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,  koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

6.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

7.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);

13.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o  psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:24/19).

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 4.11.2020. godine (srijeda) u 12 časova, u prostorijama škole.     

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti,  dostaviti lično u sekretarijat škole  ili  na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić”, Berlinska bb, 74 480 Modriča, sa naznakom “Prijava na konkurs” -  sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje kandidat.

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za  prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Profesor ruskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  – na određeno vrijeme (do kraja školske godine) – 14 časova sedmično,

 

 Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16 i 66/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj 29/12, 80/14, 34/15 i 83/15).

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

6.       Uvjerenje o državljanstvu,

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

9.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem, ne starije od šest mjeseci,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

 

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji koja nije starija od šest mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole.

 

Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje će se obaviti  4.11.2020. godine 7.15 časova u  učionici broj 20, a intervju će se održati 6.11.2020. godine, u 10 časova, prema rasporedu objavljenom na oglasnoj tabli i zvaničnoj stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za  prijem (“Sl. glasnik RS” broj 24/19)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za  popunu sljedećih upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac do 31.8.2021. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.12.2020. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najduže do 31.8.2021. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Voditelj u produženom boravku - 1 izvršilac – do povratka radnika sa funkcije a najduže do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021 školskoj godini, sa iskustvom i položenim, stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 1 izvršilac - 4 časa - do 31.8.2021. godine, sa iskustvom i položenim , stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

 

Uslovi:

1.  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19)

2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                            

Uz  potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6.  Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8  dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 2.11.2020. godine(ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 7 časova a intervju u 12 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 (Pravilnik o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19.) .

 - Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs - obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10 A

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala (diplomirani inženjer mašinstva) - 1 izvršilac, pripravnik, puna norma, do povratka radnika sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31.8.2021. godine,

2. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala (diplomirani inženjer mašinstva) – 1 izvršilac, pripravnik, 10 časova,   do 31.8.2021. godine,

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

          Uvjerenja  iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (ako se traži konkursom),

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

          Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:   JU Srednja škola “Nikola Tesla” Teslić, Karađorđeva 10 A,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

          Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 3.11.2020. godine, u 11 časova, u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

          Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU OŠ “19. APRIL” DERVENTA

SVETOG SAVE 4

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Profesor engleskog jezika , 14 časova, na određeno vrijeme, do završetka školske 2020/21 godine, sa iskustvom i  položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16), posebne uslove propisane članom 104 . Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Potrebna dokumenta: Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt-telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od tri  godine u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

 - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole 3.11.2020. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “19. april” Derventa

Ul. Svetog Save br. 4 , 74400 Derventa

sa naznakom – prijava na oglas , ne otvarati –

***

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE 17

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Brod

 

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokim obrazovanjem u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Brod, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, po sljedećem:

 

a) pripravnici - djeca poginulih boraca VRS:

 

1. Diplomirani trener sportske gimnastike - 1 izvršilac,

 

b) ostali pripravnici:

 

1. Diplomirani ekonomista  - 1 izvršilac,

2. Diplomirani pravnik - 3 izvršioca,

3. Diplomirani prostorni planer - 3 izvršioca,

4. Diplomirani inženjer informatike - 1 izvršilac,

5. Diplomirani sanitarni inženjer - 1 izvršilac,

6. Diplomirani menadžer zaštite životne sredine - 1 izvršilac,

7. Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac,

8. Diplomirani inženjer poljoprivrede - 1 izvršilac,

9. Diplomirani inženjer saobraćaja - 1 izvršilac,

10. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 1 izvršilac.

 

II - Opis poslova

 

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručne obuke pripravnika (“Službeni glasnik opštine Brod”, br.5/18).

Pripravnički staž za pripravnike sa visokim obrazovanjem stečenim na studijama prvog ciklusa ili ekvivalentom traje godinu dana.

 

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

 

1.       da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.       da je starije od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

7.       da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom  - član IDž  stav 1. Ustava BiH.

 

IV – Posebni uslovi   

 

a) Za poziciju pod I-a, redni broj 1:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

 

b) Za poziciju pod I-b, redni brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 10:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

 

v) Za poziciju pod I-b, redni broj 8:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova.

 

V - Potrebna dokumenta

 

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX  stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

 

- fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

- izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, da se kandidat vodi u evidenciji za aktivno traženje posla.

 

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

          Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: “Opština Brod, Ul. Svetog Save br.17, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Opštinsku upravu opštine Brod”.

 

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, kontakt telefon 053/610-169.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana