JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik higijene i poznavanja robe (diplomirani inženjer tehnologije - odsjek biotehnološko-prehrambeni, profesor hemije, diplomirani inžinjer hemijske tehnologije) - 1 izvršilac, 18 časova teorije, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik medicinske biohemije - vježbe (diplomirani farmaceut, viši laboratorijski tehničar, profesor hemije, diplomirani hemičar, diplomirani tehnolog, hemijskog smjera) - 1 izvršilac, 3 časa vježbi, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS” broj: 120/20) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

  Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 5.10.2021. godine, u 13 časova u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I  Na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/2022. godine (do 31.8.2022. godine), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

 

     1. Profesor fizike, 8 časova sedmično, jedan izvršilac

     2. Profesor informatike, 7 časova sedmično (3 časa teoretske nastave i 4 časa praktične nastave u zanimanju 4. stepena), jedan izvršilac

                    

II  Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

                  

1.       Profesor matematike, puna sedmična norma, jedan izvršilac

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

1.       Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 29/12, 80/14 i 83/15):

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

 Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit , ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

U slučaju da se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kao ni kandidati bez položenog stručnog ispita, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

6.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

7.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);

13.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 6.10.2021. godine (srijeda) u 10.45 časova u prostorijama škole.     

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili  na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić”, Berlinska bb, 74 480 Modriča, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Derventa - 1 izvršilac

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

• Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

• Kopiju uvjerenja o državljanstvu

• Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: dragana@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

“Glas srpski - Trgovina” AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Profesor fizičkog vaspitanja, - pripravnik - 6 časova, jedan izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2022. godine,

                       

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 84/19 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi: - da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

               - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

               - da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi: - odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili ili maloljetnim licem.

     

 Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-   Izvod iz matične knjige rođenih,

-   Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak 

-        Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba           da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),

-        Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18). i to:

-  Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

-  Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18, 26/19)  

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa i-mejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić”, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana 5.10.2021. godine, sa početkom u 9 časova - test, a u 10 časova - intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta :

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma 5 časova, lice bez radnog iskustva – pripravnik.

 

II                                                        

1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece i

6.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

IV

 Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

8.       Kratku biografiju.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

 

V

      Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 

VI

Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sledeću adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić” Petrovo, Ozrenskih odreda 74, 74317 Petrovo, sa naznakom “Javni konkurs za prijem u radni odnos”. 

 

VII

      Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Petrovu dana 5.10.2021. godine (utorak) u sljedećim terminima:

- Testiranje sa početkom u 13 časova

- Intervju sa početkom u 14 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja, 1 izvršilac, 50 % radnog vremena, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2021/2022. godini, pripravnik;

2. Nastavnik hemije, 1 izvršilac, 6 časova redovne nastave, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Bibliotekar, 1 izvršilac, 50 % radnog vremena, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za bibliotekara.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

     Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19). 

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, ukoliko je konkursom traženo da kandidat ima položen stručni ispit

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je traženo konkursom da kandidat ima položen stručni ispit

4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i isti neće biti vraćeni kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti 6.10.2021. godine, sa početkom u 9 sati u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole “Liješće”. Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka od 22.9.2021. godine a traje od 23.9.2021. godine.

 

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Liješće”, Liješće bb,

74450 Brod

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

***

JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINjA

74 412 OSINjA

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za šk. 2021/22. godinu:

 

  1. Nastavnik engleskog jezika ---- 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske” br:01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (“Sl. glasnik Rep. Srpske” br:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, i 63/20), Pravilnika o str. profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br:74/18 i 26/19).

 

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom o radu treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravstvena ustanova

(2) Lica iz st. 1. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

(3) Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

(4) Izuzetno od uslova iz člana 104. stava 1. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

(5) Navedeno lice ima obavezu da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi.

(6) Lice iz stava 4. ovog člana nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika

 

Opšti uslovi: koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ,

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

* uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

* uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

*Uvjerenja iz stava 1. tačka 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ:

* ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

* uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

* uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

* uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

* dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

* uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

* uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave sa adresom i brojem telefona slati na adresu: JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja, Derventa sa naznakom: - “prijava na konkurs”, ne otvarati.

Testiranje kandidata će se obaviti u ponedjeljak, 4.10.2021. godine, u 9 sati, a intervju istog dana u 11 časova u prostorijama ove Ustanove.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor fizike, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora na određeno vrijeme za 16 časova nastave sedmično, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

2. Profesor ekonomske grupe predmeta, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora na određeno vrijeme za 20 časova nastave sedmično, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14, 34/15 i 83/15), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19) i Pravilnikom o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 26/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, i-mejl adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti ovjerene kopije dokumenata na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

7.       Uvjerenje o državljanstvu,

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20”).

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu škole JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Brod, ul. Kralja Petra Prvog Oslobodioca br.7. 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” i naznakom na koje radno mjesto.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima   koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti 5.10.2021. godine u   prostorijama škole u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem (“Sl. glasnik RS”, broj 24/19) i Pravilnika o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 29/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” SJENINA RIJEKA

74 212 SJENINA

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

                                           

1. Nastavnik informatike na 5 časova - Pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

 

U skladu sa odredbom iz članova 103, 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) uz potpisanu prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

              

1.       Diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera ili ovjerene fotokopije,

2.       Uvjerenje o položenim ispitima i prosjeku ocjene ostvarene tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o položenim ispitima i prosjeku ocjene tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiju,

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju,

4.       Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu fotokopiju,

5.       Uvjerenje izdato od strane nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca ili ovjerenu fotokopiju,

6.       Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat prije zaključenja ugovora),

7.       Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (Potvrda Zavoda za zapošljavanje),

8.       Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti izdato od strane nadležnog organa MUP-a ( ne starije od 3 mjeseca ).

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Test sa kandidatima će se održati dana 6.10.2021. godine (srijeda) sa početkom u 10.30 časova, a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.

 

Dokumente slati na adresu JU OŠ “Petar Kočić” Sjenina Rijeka bb, 74212 Sjenina, sa naznakom “Za konkurs”.

 

Zaprimljena dokumentacija se neće vraćati prijavljenim kandidatima, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju, a ukoliko se ne pojave na dan testiranja smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

***

JU OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik geografije, 16 časova, jedan izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, na jednu godinu dana,

2. Nastavnik njemačkog jezika, 16 časova, jedan izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, na jednu godinu dana,

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18):

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje, pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17; 31/18; 84/19; 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

 

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17; 31/18; 84/19, 35/20. i 63/20.), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole: JU Osnovna škola “Šamac” Šamac, Dositeja Obradovića 4. 76 230 Šamac, ili lično na protokol svakog radnog dana. Na koverti obavezno navesti “prijava na konkurs” i radno mjesto na koje konkuriše.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 5.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 10 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pristupi na test i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

          Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu. 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana