JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.06.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.06.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.06.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***********

JKP "KOMVOD" A.D. BROD

NIKOLE TESLE BR.22

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u JKP „Komvod" a.d. Brod

 

 1. Uprava JKP „Komvod" a.d. Brod raspisuje Javni konkurs za prijem 2 (dva) pripravnika sa jednom od završenih visokih stručnih sprema, i to:
 1. Diplomirani ekonomista (240 ETCS bodova),

diplomirani pravnik (240 ETCS bodova),

diplomirani inženjer saobraćaja (240 ETCS bodova),

diplomirani inženjer mašinstva (240 ETCS bodova) i

diplomirani inženjer poljoprivrede (240 ETCS bodova)……...........2 izvršioca

 1. Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u periodu od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

 

 1. Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 1. Posebni uslovi za prijem u radni odnos:
 1. odgovarajuća stručna sprema,
 2. da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
 1. Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 5. ovjerena fotokopija diplome,
 6. dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
 7. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
 1. Objavljivanje konkursa i podnošenje prijave:

Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli JKP „Komvod" a.d. Brod, posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS, te u „Glasu Srpske".

 1. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostavi lično u prostorije JKP „Komvod" a.d. Brod ili putem pošte na adresu: JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle, br. 22, 74 450 Brod, sa naznakom „Komisiji za prijem pripravnika"

 

 1. Intervju:

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za prijem pripravnika  obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MODRIČA

TRG NEMANjIĆA 4

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Modriča

 

I –Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta u JU Centar za socijalni rad Modriča  i to:

1. Diplomirani pedagog ................................................. 1 izvršilac

                                                                           

2. Administrativni radnik – referent prijemne kancelarije ........1 izvršilac

Radni odnos za navedena upražnjena radna mjesta  zasniva se na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova

Izabrani kandidat iz stava 1. tačka 1.  ovog Konkursa obavlja poslove utvrđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i to:

 • obavlja neposredni  rad sa licem u stanju socijalne potrebe  i članom porodice u cilju postizanja pedagoških konsekvenci ličnosti (obrazovni nivo sposobnost za učenje, moralno vaspitanje),
 • utvrđivanje uzroka i karaktera aktuelne poteškoće u vaspitno obrazovnom razvoju djeteta,
 • kontaktno i trijažno ispitivanje vaspitno zapuštenih i zanemarenih i drugih maloljetnika i odraslih  provodeći intervju sa ispitanikom i kratka pismena procjena i usmeno obrazloženje,
 • sarađuje sa  policijom, istražnim, sudskim i drugim organima vlasti,
 • učestvuje u sudskim pretresima i postupcima, u radu udruženja komisija, stručnih timova itd.
 • provodi i prati izvršenje vaspitnih mjera izrečenih maloljetnim licima i disciplinskih  mjera kao i vaspitnih preporuka,
 • radi na uspostavljanju aktivnosti u cilju prevencije ovisnosti,prosjačenja i skitnje, posebno sa mladima,
 • radi na zaštiti djece i omladine u svim fazama i nivoima,
 • vrši prihvat i proprat maloljetnika,
 • izrađuje preventivne programe i analize u cilju sprečavanja asocijanog ponašanja,
 • izrađuje programe i planove individualnih tretmana,
 • vrši potrebne pripreme u cilju što uspješnijeg prihvatanja djece i omladine od strane bliže i šire društvene okoline i pripreme za uključivanje u rad i životnu sredinu po završetku profesionalne rehabilitacije,
 • pedagoško ispitivanje stanja prilagođenosti djeteta u novoj sredini (poslije razvoda braka i slično),
 • pedagoško ispitivanje strukture  uzajamnog odnosa roditelja i njihovog odnosa prema djetetu u cilju regulisanja kontakta i jedinstvenog vaspitnog uticaja,
 • pedagoška analiza podataka, izrada pedagoškog nalaza,
 • savjetovanje i pedagoško terapeutsko usmjeravanje lica u stanju socijalne potrebe prema normativu stručnog rada,
 • učestvuje u radu stručnih timova,
 • rad na izradi analiza, informacija, izvještaja iz domena poslova radnog mjesta,
 • prati pravnu literaturu  i propise iz svoje nadležnosti,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora i  za svoj rad  odgovara direktoru.

 

Zaposleni iz stav 1. tačka 2. ovog Konkursa obavlja poslove utvrđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i to:

Administrativni radnik - referent prijemne kancelarije, protokola i arhive vrši sledeće poslove:

 1. Poslovi prijemne kancelarije

 

 • prima stranke i protokoliše zahtjeve,
 • upućuje stranke u obavezu popunjavanja zahtjeva, formira individualni list stranke, određuje kategoriju stranke i šifru usluga u skladu sa signaturnim oznakama po organizacionim jedinicama, vrši signiranje i protokolisanje zahtjeva koji dostavlja direktoru radi razvrstavanja, nakon čega predmet uručuje nadležnom stručnom radniku,
 • procjenjuje potrebe stranke na osnovu problema koji je iznijela,
 • povezuje se sa drugim subjektima van Centra radi rješavanja problema stranke,
 • koristi bazu podataka Centra i pribavlja potrebne i dostupne informacije od drugih značajnih ustanova,
 • obezbjeđuje sve informacije ukoliko je potrebno da predmet dostavi nekom drugom radniku ili ukoliko se stranka ponovo vrati sljedeći dan,
 • piše razne informacije i izvještaje, dopise i druge akte,
 • po potrebi vrši poslove operatera u saradnji sa referentom dejčije zaštite,
 • održava dovoljan broj  potrebnih formulara u prijemnoj kancelariji ,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

 1. Poslovi arhive
 • prima poštu, zavodi je u odgovorajući djelovodnik i dostavlja je na rad radnicima,
 • zavodi predmete u odgovarajuće knjige i evidencije,
 • organizuje i vrši nadzor nad rukovanjem aktima i predmetima u toku obrade,
 • sprovodi mjere zaštite dokumentacije,
 • prima predmete od radnika,
 • razdužuje poštu kroz internu dostavnu knjigu i razvodi je kroz djelovodnik,
 • rukuje pečatima i štambiljem, te vodi brigu o njima,
 • predlaže mjere fizičko – tehničke zaštite, arhivske građe i registratorskog materijala,  arhivskog depoa i opreme,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

III- Opšti uslovi za prijem u radni odnos su isti za sve  kandidate iz stava  1. ovog Konkursa :

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krvična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova kod poslodavca,
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

IV-Posebni uslovi:

 

1) Za radno mjesto iz stava 1. tačka 1.  ovog Konkursa:

 

 1. Završen Filozofski fakultet, studijski program Pedagogija,      
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 3. položen stručni ispit,                
 4. položen vozački ispit.

2) Za radno mjesto iz stava 1. tačka 2.  ovog Konkursa:

 1. SSS – IV stepen,
 2. Najmanje jedna godina radnog iskustva,
 3. položen ispit za rad u organima uprave,            

V - Potrebna dokumenta :

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu na konkurs sa osnovnim podacima o kandidatu,
 • uvjerenje o državljanstvu,  ne starije od šest mjeseci,
 • izvod  iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne starije od šest mjeseci,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci,
 • ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom iskustvu i fotokopija radne knjižice,
 • pisani dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računaru,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • fotokopiju vozačke dozvole,
 • uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Svi dokumenti moraju biti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VIRok za podnošenje prijave je osam (8)  dana od dana objavljivanja Konkursa u „Glasu Srpske".

 

VII- Prijave sa potrebnom dokumentacijom, mogu se podnijeti lično na protokol ove ustanove ili poslati putem pošte na adresu JU Centar za socijalni rad Modriča, Trg Nemanjića 4, sa napomenom „Prijava na Konkurs".

 

VIII- Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

***

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

 

J A V N I   K O N K U R S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

 1. DAKTILOGRAF – izvršilaca 1

1. Opis poslova radnog mjesta 

 • Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
 • radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi,
 • prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,
 • odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
 • priprema korespodenciju i dokumentaciju,
 • vodi brigu o rasporedu suđenja,
 • poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,
 • sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,
 • pomaže osoblju pisarnice ukolilo je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, sekretar ili predsjednik Suda.

2. Opšti uslovi za radno mjesto

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
 • da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa
 • da se ne vodi krivični postupak.

3. Posebni uslovi za radnom mjesto

 • završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola
 • poznavanje rada na računaru
 • 6 ( šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova ( uvjerenje o državljanstvu, rodni list)  i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova ( diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.  

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

***

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

 

J A V N I K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA JU OŠ „VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole „Vaso Pelagić" Pelagićevo te Pravilnikom o radu.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1. Opšti uslovi

- da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da je zdravstveno sposoban

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz Člana 177 tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ),

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
 4. diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 5. potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 7. program rada direktora u narednom mandatu,
 8. preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 9. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost)
 10. kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ).

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vaso Pelagić" Pelagićevo će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole ‘Vaso Pelagić" Pelagićevo, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Vaso Pelagić" Pelagićevo, 76 256 Pelagićevo sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI)".

***

JU OŠ "SVETI SAVA" KAKMUŽ

BARE i BR. 11

74 317 PETROVO

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

Ju OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA" KAKMUŽ, PETROVO

Opis radnog mjesta

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’  Kakmuž  raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Kakmuž.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Sveti Sava’’ – Kakmuž se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Sveti Sava ‘’ Kakmuž može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 44/17 i 31/18).
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V– Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave


Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Kakmuž, Bare 11, 74317 Petrovo, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Sveti Sava’’ Kakmuž.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Sveti Sava" Kakmuž u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana