JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

JKP "KOMVOD" A.D. BROD

NIKOLE TESLE 22

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I. JKP „Komvod" a.d. Brod raspisuje Javni konkurs za prijem 4 (četiri) radnika u radni odnos na određeno vrijeme, na radna mjesta:

 

1. Referent za administrativne poslove- na period od 12 mjeseci……1 izvršilac

2. Inkasator - na period od 12 mjeseci …………………………………. 1 izvršilac

3. Pogonski električar – na period od 12 mjeseci …………………….. 1 izvršilac  i   

4. Vozač-mehaničar – na period od 12 mjeseci …..………………………1 izvršilac.

 

II. Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

III. Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

      Za radno mjesto u tačci I. ovog konkursa, podtačka 1. posebni uslovi za prijem u radni odnos su:

1. odgovarajuća stručna sprema – VII stepen stručne  spreme, završen fakultet sa ostvarenih 240 ETCS bodova,

2. jedna godina radnog iskustva i

3. poznavanje rada na računaru.

 

Za radna mjesta u tačci I. ovog konkursa, podtačka 2., 3. i 4. posebni uslovi za prijem u radni odnos su:

1. srednja stručna sprema i

2. 6 mjeseci radnog iskustva.

 

IV. Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs:

      Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  i to:

1. fotokopija lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ovjerena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju,

5.  uvjerenje o nekažnjavanju,

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti koje dostavlja samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

 

VI. Objavljivanje konkursa i podnošenje prijave:

Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli JKP „Komvod" a.d. Brod i oglasnoj tabli JU Zavoda za zapošljavanje RS-Pale, filijala Doboj, biro Brod.

 

VII. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana poslijednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnijeti lično u prostorijama JKP „Komvod" a.d. Brod ili putem pošte na adresu: JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle br. 22, 74 450 Brod, sa naznakom „Prijava na javni konkurs  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

OSNOVNI SUD U TESLIĆU

KARAĐORĐEVA 9

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA-VOLONTERA

 

SUDIJSKI PRIPRAVNIK-VOLONTER ......................................... izvršilaca  1.

 

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:

 

OPŠTI USLOVI :

 • da je državljanin BiH,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobonost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

 

POSEBNI USLOVI:

 • VSS diplomirani pravnik,
 • poznavanje rada na računaru.

 

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

 

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

 

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
 • Uvjerenje o diplomiranju,
 • Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
 • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNjAMA

U RAZVOJU "BUDUĆNOST" DERVENTA

STEVANA NEMANjE BR.12

74 400 DERVENTA

 

K o n k u r s

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 • Defektolog, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme - profesor specijalne edukacije i rehabilitacije; diplomirani defektolog; specijalni edukator i rehabilitator; diplomirani edukator i rehabilitator; za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, ili ekvivalent, sa punim radnim vremenom, na poslove vaspitača, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.      

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.glasnik Republike Srpske" broj/16, 66/18, 91/21 – Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 114. stav 1. člana 116. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS-e", 81/2022), člana 6. stav 1. tačka b. podtačka 1., 2., 4. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS", broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova, kandidat dostavlja i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje, 

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI  Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 05.10.2022. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole. Kandidati neće          biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu JU Centar za djecu i omladinu sa     smetnjama u razvoju „Budućnost", Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom „za konkurs za     popunu upražnjenog radnog mjesta" ili poštom na istu adresu.   

Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 08 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik hemije, 1 izvršilac, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, pripravnik.
 2. Voditelj produženog boravka, 2 izvršioca, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
 3. Voditelj boravka, 2 izvršioca, 50% radnog vremena, na određeno vrijeme, do 30.06.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .
 4. Nastavnik biologije, jedan izvršilac, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme , do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurssu:

 

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16, 66/18, 91/20 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), za upražnjeno radno mjesto nastavnika, školskog bibliotekara i stručnog saradnika, imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispinjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22),.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, za zanimanja pod 2.,3. i 4
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu , za zanimanja pod 2.,3.i 4
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,za zanimanja pod 2.,3. i 4
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja , ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen , ukoliko je raspisan konkurs za lica sa iskustvom,
 8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz katergorije ratnog vojnog invalida.
 11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervjuće se obaviti 06.10.2022. godine, sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole „Liješće". Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE" Banja Luka od 21.09.2022. godine .

 

Prijave slati na adresu:

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE"

Liješće bb,

74450 BROD

 

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto kandidat konkuriše.

 

Koverte koje ne sadrže sve neophodne podatke, Komisija za prijem radnika neće uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ "SVETI SAVA" BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

1. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA, radnik sa iskustvom

- 2 izvršioca - na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine;

- 1 izvršilac – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 28.12.2022. godine;

- 1 izvršilac – na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, do 31.8.2023. godine.

2. VODITELj BORAVKA, radnik sa iskustvom

- 2 izvršioca – na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (po pola radnog vremena u svakoj smjeni) do 30.6.2023.g.

3. NASTAVNIK ISTORIJE, pripravnik- 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2022/23. godine, 2 časa redovne nastave

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica obuhvaćena članom 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Dana 6.10.2022. u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava" Brod, obaviće se testiranje, a u 11,00 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole
najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE Banja Luka od 21.9.2022. a traje od 22.9.2022. godine.

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati", slati na adresu:

JU Osnovna škola  «Sveti Sava»

Ul. Vuka Karadžića bb

74450 Brod.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

 1. Jednog doktora medicine, na punu nedjeljnu normu, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
 2. Jednog profesora matematike za 8 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
 3. Jednog profesora medicinske grupe predmeta, magistra farmacije, za 10 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to 31.08.2023. godine.
 4. Jednog profesora njemačkog jezika, za 4 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnika sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2023. godine.
 5. Jednog profesora srpskog jezika za 3 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2023. godine.
 6. Jednog profesora prava, za 10 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
 7. Jednog profesora kulture religije za 3 časa nastave sedmično,  sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
 8. Jednog profesora latinskog jezika za 2 časa nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine.
 9. Jednog profesora informatike za 18 časova nastave sedmično, pripravnika, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
 10. Jednog profesora informatike za 9 časova nastave sedmično, pripravnika, radi zaključenja ugovora o   radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
 11. Jednog bibliotekara, na puno radno vrijeme, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.
 12. Jednog profesora hemije za 14 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja ili radnice sa bolovanja, ali najkasnije do 31.08.2023. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
- da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih ,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj  školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
 

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.(ne treba za pripravnika)

-uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita. (ne treba za pripravnika)
- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. (ne treba za pripravnika)
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104.stav 1.tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

U slučaju da se na konkurs  ne jave lica sa iskustvom ili  položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće  se i molbe prijavljenih kandidata  koji ne ispunjavaju ove uslove, odnosno pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar  "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove  biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 04.10.2022. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 07.10.2022 godine u 11,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi

 

 1. Profesor matematike, 4 časa, na određeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom, do 31.08.2023. godine……. 1 izvršilac;
 2. Profesor geografije, 4 časa, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, do 31.08.2023. godine……. 1 izvršilac;
 3. Profesor srpskog jezika, 3 časa, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, do 31.08.2023. godine……. 1 izvršilac; 
 4. Profesor pravne grupe predmeta 18 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće  se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3)
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita; (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3)
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 6. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 04.10.2022. godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 10.00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs - i za koju poziciju kandidat konkuriše".

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" TESLIĆ

SVETOG SAVE 78

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

 1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 4 nastavna časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 2. Nastavnik/profesor engleskog jezika, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2023. godine, 10 nastavnih časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

 1. USLOVI KONKURSA

 

1.1.  Opšti uslovi:

     Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

b)  da je punoljetan,

v)  da je radno sposoban,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2.  Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Za navedena radna mjesta potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 81/22). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko se na konkurs na radno mjesto pod brojem 2. ne prijavi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, u obzir će se uzeti i prijave kandidata koji imaju status pripravnika.

 

 1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

 • Potpisanu prijavu na konkurs i kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,
 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

 1. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana  od  dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 1. ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Teslić, Ulica Svetog Save br 78, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs''.

 1. INTERVJU I TESTIRANjE

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 05.10.2022. godine u 12:00 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 1. NAPOMENA:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta (diplomirani ekonomista)- 1 izvršilac, 16 nastavnih časova, na neodređeno radno vrijeme, lice sa radnim iskustvom,
 2. Nastavnik muzičke kulture (diplomirani muzički umjetnik, diplomirani kompozitor, diplomirani teoretičer umjetnosti, akademski muzičar, diplomirani muzičar-muzički pedagog ili diplomirani muzički pedagog, diplomirani muzičar – kompozitor ili diplomirani kompozitor, diplomirani muzičar - dirigent ili diplomirani dirigent, diplomirani muzičar- muzikolog ili diplomirani muzikolog, diplomirani etnomuzikolog)  – 1 izvršilac, 2 nastavna časa, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 3. Nastavnik praktične nastave u zanimanju ugostiteljski tehničar (menadžer hotelijerstva -gastronom, menadžer hotelijerstva-restorater, diplomirani menadžer turizma)– 1 izvršilac,  6 časova, na određeno radno vrijeme do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom,
 4. Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći-teorija (doktor medicine-  specijalista za socijalnu medicinu, doktor medicine, diplomirana medicinska sestra) – 1 izvršilac, 2  časa, na određeno radno vrijeme,  do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom,
 5. Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći-praktična nastava (diplomirana medicinska sestra, viša medicinska sestra - tehničar) – 1 izvršilac, 2  časa, na određeno radno vrijeme,  do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom,
 6. Nastavnik ekologije, botanike i higijene u zanimanju frizer (profesor biologije, diplomirani biolog) - 1 izvršilac, 8 časova, na određeno radno vrijeme, do 31. 8. 2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS" broj: 120/20) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6.  uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

  Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u utorak, 4. 10. 2022. godine u  13.00 časova. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

ODLUKA

o poništavanju dijela javnog konkursa

Poništava se javni konkurs za prijem radnika na određeno radno vrijeme broj 1127/2022 objavljen dana 7.9.2022. godine u Glasu Srpske, koji se odnosi na radno mjesto mašinska grupa predmeta, 4 časa, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2023. godine.

Obrazloženje

 

Raspisani javni konkurs za prijem radnika na određeno radno vrijeme broj 1127/2022 objavljen dana 7.9.2022. godine u Glasu Srpske, koji se odnosi na radno mjesto mašinska grupa predmeta, 4 časa, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2023. godine poništava se iz razloga što u konkursu nisu parcijalno podijeljeni predmeti tehnologija obrade i automatizacija proizvodnje.

Imajući u vidu navedeno, riješeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana