JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********************

JU "STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA" DERVENTA

SVETOG SAVE BR.1

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Stručna i tehnička škola Derventa

Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da su stariji od 18 godina.

2.       Posebni uslovi:

- ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Stručna i tehnička škola Derventa

Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova uz prijavu kandidati su dužni da dostave:

- uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 3 mjeseca)

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta (diploma),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca ),

- predložen program rada za mandatni period,

- biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- uvjerenje da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Stručna i tehnička škola Derventa,

- druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava :

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

JU Stručna i tehnička škola Derventa, ul. Svetog Save broj 1, 74400 Derventa, sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovome konkursu se neće vraćati kandidatima.

Napomena:

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor njemačkog jezika, (14 časova) sa položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 84/19 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili ili maloljetnim licem.

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak

- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18). i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

 

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19).

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

 

Prijave sa i-mejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola "Milan Rakić", Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 5.5.2021. godine, sa početkom u 8 časova - test a u 10 časova - intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DERVENTA

TRIVE VUJIĆA 6

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u JU Centar za socijalni rad Derventa

 

 

1. Socijalni radnik (180 ECTS i 240 ECTS) broj izvršilaca: jedan (1)

 

Opšti uslovi za popunu radnog mjesta:

- da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godine,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova,

da se ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi za popunu radnog mjesta:

- sedmi stepen stručne spreme,  

- radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci,

- položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite.

 

Na potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni naznačiti na koje radno mjesto apliciraju i priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerene kopije):

1. biografiju o kandidatu,

2. diplomu o završenom obrazovanju,

3. dokaz o radnome iskustvu,

4. uvjerenje o nekažnjavanju ,

5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od šest mjeseci),

6. uvjerenje o državljanstvu,

7. kopija lične karte,

8. izvod iz matične knjige rođenih,

9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

10. djeca palih boraca dostavljaju uvjerenje izdato od strane opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

          Sa prijavljenim kandidatom koji ispunjava uslove iz javnog konkursa, obaviće se usmeni intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u "Glasu Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu: JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa, ul. Trive Vujića 6. 74400 Derventa, sa naznakom "Prijava na konkurs" - ne otvaraj.

Na prijavi, kandidat treba da upiše kontakt telefon.

***

JU OŠ "SVETI SAVA" MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za izbor direktora škole

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

 

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora škole su:

 

Za direktora JU Osnovne škole"Sveti Sava" Modriča može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

 

Posebni uslovi:

1. - da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- nastavnik i stručni saradnik iz stava 1. člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji  vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

 

(1) Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

2. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

5. uvjerenje da se protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

7. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

8. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

 

(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije.

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava"Modriča, ul. Cara Lazara br. 29. 74 480 Modriča sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

***

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. Nastavnik/profesor fizike – 10 časova redovne nastave na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  – 1 izvršilac,

2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  – 1 izvršilac.

II                                                         

1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

1) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

2) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

 

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:

a) Fizika:

1) profesor fizike,

2) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

3) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.

 

2. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 4.5.2021. godine sa početkom u 17 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni da se prilikom dolaska na testiranje i intervju pridržavaju propisanih mjera za COVID-19.

 

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.     

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA

SMETNjAMA U RAZVOJU "BUDUĆNOST" DERVENTA

STEVANA NEMANjE 12

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

- Defektolog, stručni saradnik, jedan izvršilac - Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije; diplomirani defektolog; specijalni pedagog; specijalni edukator i rehabilitator; diplomirani edukator i rehabilitator; socijalni pedagog; za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, ili ekvivalent, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, za rad u kancelariji Resursnog centra, u prostoriji JU OŠ "Vuk Karadžić" Bijeljina, Područno odjeljenje Ledinci.

                  

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104., 106. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 6. stav 1. tačka d. podtačka 1. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. gl. RS", broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Opis poslova:

Pružanje stručne pomoći predškolskoj ustanovi ili osnovnoj školi prilikom opservacije i procjene djece ili učenika kod kojih je uočeno odstupanje od tipičnog razvoja; pružanje pomoći pri izradi individualnih obrazovnih programa u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; izvođenje obavezne individualne i grupne vannastavne aktivnosti za učenike u inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju; obavljanje individualnog defektološkog rada; vršenje adaptacije didaktičkih sredstava, materijala i igre za rano učenje za djecu sa smetnjama u razvoju, udžbenika i obrazovnih materijala za učenike sa smetnjama u razvoju; sprovođenje obuke za upotrebu asistivnih tehnologija u obrazovanju; organizovanje seminara i obuke za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; obavljanje savjetodavnog rada sa roditeljima; vršenje i drugih poslova koji su u interesu poboljšanja položaja djece i učenika sa smetnjama u razvoju koja borave u predškolskoj ustanovi ili pohađaju osnovnu školu.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova, kandidat dostavlja i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje, 

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

         

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 7.5.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.       

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost", Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom "za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta" ili poštom na istu adresu.       

Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana