JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

************************

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne  škole “Ozren” Donja Paklenica, Doboj

 

1.       Opis poslova

          Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole za svoj rad odgovora Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

2.       Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora JU Osnovne škole “Ozren”Donja Paklenica, Doboj može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku  izbora i razrješenja  direktora osnovne škole i to :

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin  BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu  zdravstvenu sposobnost za rad;

 

Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1.  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2.  ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),

3.  nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3.  Potrebna dokumentacija

  Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuju da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10.     kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz tačke 6) škola će pribaviti službenim putem od nadležnog CJB  za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz prijavu  dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj  fotokopiji ne starija od 6 mjeseci.

 

4.  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično  ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Ozren” Donja Paklenica, Doboj,  74255 Paklenica, sa naznakom “Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole - NE OTVARATI”. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Dostavljena dokumenta neće biti vraćena kandidatima.

 

5. Način i rok obavještenja kandidata

          Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru  prosvjete i kulture dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.       

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Ozren” Donja Paklenica, Doboj  u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

***

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem  radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 31. decembra 2022. godine, odnosno dok traje finansijska podrška Evropske unije

 

1.       Viši stručni saradnik           1 izvršilac

 

Opis poslova radnog mjesta  

- pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta,

- vrši analizu pravnih pitanja,

- pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije - predsjednika vijeća,

- vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i

- obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH ili RS,

- da je punoljetan,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

- da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske                                                                                                                      mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

- Završen pravni fakultet,

- položen pravosudni ispit,

- tri godine radnog iskustva na pravnim  poslovima,

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 

ličnu kartu ili pasoš, diplomu o završenom pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o  radnom iskustvu na pravnim poslovima.

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje  o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o završenom pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na pravnim poslovima.

         

          Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na pismeno testiranje i  razgovor.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba / a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu  – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i  na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

 

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i  neblagovremene  neće biti uzete u razmatranje.

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

PONOVNI JAVNI KONKURS

za

prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera

 

- Sudijski pripravnik - volonter

 

na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita.................  2 izvršioca

 

1. Kandidati trebaju ispunjavati opšte i posebne uslove:

 

Opšti uslovi:

 

     - da su državljani BiH,

     - da su punoljetni,

     - da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

      - da se protiv njih ne vodi krivični postupak

 

Posebni uslovi:

 

          - završen pravni fakultet,

 

Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti su dužni dostaviti izabrani kandidati.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rok  za  podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Diplomirani ekonomista na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva za ekonomsku grupu predmeta - puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

I    Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

         

II   U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj: 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci,  

4.  Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

5.  Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme i

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 8.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 9. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom, (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,  službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole,  Ul. Cara Dušana br.18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole (od strane Komisije za prijem u radni odnos).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se  1.2.2021. godine u 9 časova u prostoriji broj 5.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

          Konkurs ostaje otvoren  8 dana  od dana objavljivanja 20.1.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske.”

***

JU “SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za izbor direktora škole

 

I    Mandat

 

1. Imenovanje se vrši na period od četiri godine

2. Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje  ministar

 

II  Uslovi za izbor  (opšti uslovi)

 

1.       Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

2.       Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

 

III     Posebni uslovi

 

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri  godine ili ekvivalent

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na  predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1)  ovog  stava

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u  kojoj konkuriše

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak

5. Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi.

 

IV  Potrebna dokumenta

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

3. Ljekarsko uvjerenje  (ne starije od šest mjeseci )

4. Diplomu o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi

9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period

10.     Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate  rada

 

V  Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave

 

1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat škole, ili putem pošte, na  adresu:

     JU Saobraćajna i elektro škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom: “za konkurs za izbor direktora škole”.

3. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja  rješenja  o  imenovanju.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana