JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

*************

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Psiholog škole (diplomirani psiholog, profesor psihologije, diplomirani školski psiholog, profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je jedan psihologija ) – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6.  uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

  Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

                        

          Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

                       

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 30.11.2020. godine, u  12 časova u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora  Javne ustanove Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Vukosavlje

 

I  Uslovi:

              

Za direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Vukosavlje može da bude izabrano lice koje  osim opštih  uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18), ispunjava i posebne uslove propisane  članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

 

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,                  

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u  školi u kojoj konkuriše.

 

II  Mandat direktora:

 

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

III  Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da prilože dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu:

1. diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,                 

2. izvod iz matične knjige rođenih, 

3. uvjerenje o državljanstvu   (ne starije od 6 mjeseci)

4.  potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

6. uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

8. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci),

9. predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

IV  Rok za prijavljivanje i način dostavljanja prijava:

 

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti,  mogu se dostaviti  lično ili putem pošte  na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Nikola Tesla”, Omladinska  bb,   74470 Vukosavlje, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Kontakt telefon: 053/707-377.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija dostavljena školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

 

V  Napomena:

 

Školski odbor će razmotriti prijave na konkurs i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Vukosavlje, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke  školi.

***

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme do dvije godine

 

1. Sudijski pripravnik               1 izvršilac 

 

 

1. Opis poslova radnog mjesta

 

• obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje   pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda,

• vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio i dostavlja ga periodično predsjedniku  suda na uvid,

• izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka  pod nadzorom sudije ili predsjednika suda i

• obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

           

 

              za prijem  na praksu  na period do dvije godine radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita

 

2. Sudijski pripravnik - volonter                                     1  izvršilac

 

2. Opis poslova radnog mjesta isti kao pod tačkom 1.

 

          Opšti uslovi:

 

- da je državljanin RS ili BiH ,

- da je punoljetan,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

- da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske                                                                                                                      mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

 

Posebni uslovi:

 

- Završen Pravni  fakultet,

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 

a) ličnu kartu ili pasoš,

b) diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena,

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje  o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.

         

          Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa  Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na  razgovor.

 

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu  – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i  na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

 

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i  neblagovremene  neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Boljanić

 

 

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

 

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić te Pravilnikom o radu.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

 

1.       Opšti uslovi

-        da je državljanin BiH

-        da je punoljetan

-        da je zdravstveno sposoban

 

2.       Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 137. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

- diploma o stečenoj stručnoj spremi,

- potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- program rada direktora u narednom mandatu,

- preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

 

Napomena: Po pravilniku o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 49/18, propisano članom 3. stav 1 tačka 3) propisano je da ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, dok uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola službenim putem pribavlja za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

 

Sve učesnike konkursa Školski odbor će pismeno obavijestiti u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva putem E-mail pošte.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JUOŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić, 74 322 Boljanić  sa naznakom “Prijava za izbor direktora škole.”

***

JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

 

JAVNI KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos

 

 

1. Pedagog škole na određeno radno vrijeme, tj. do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,  pripravnik ............ 1  izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16,66/18), te posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.77/09,86/10, 25/14,76/15).

 

            Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

 

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će tražiti  službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida i

14. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Dana 2.12.2020. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u 9 časova.

Intervju sa kandidatima u 11 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vaso Pelagić” Pelagićevo, Vuka Karadžića 76  Pelagićevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20,63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19).

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U ŠAMCU

 

Na osnovu člana 48. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi primjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Šamcu broj 090-0-Su-20-000 004 od 30.1.2020. godine predsjednik suda raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem 17 (sedamnaest) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

II

Naziv i opis radnog mjesta

 

    1. Sekretar suda .....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenih u sudu i organizacionih jedinica suda, rukovodi i koordinira radom odjeljenja sudske uprave, sarađuje sa predsjednikom suda u poslovima sudske uprave, izrađuje nacrt opštih i pojedinačnih akata suda, učestvuje na izradi prijedloga budžeta i finansijskih planova suda, odgovoran je za zapošljavanje, nadgledanje, ocjenjivanje, stručno usavršavanje, unapređenje, disciplinsko sankcionisanje radnika suda koji nisu nosioci sudske funkcije, odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje poslova iz svog domena, dodjeljuje zadatke administrativno-tehničkom osoblju po nalogu predsjednika suda, održava redovne sastanke radi koordiniranja i planiranja poslova u sudu, kao bi se povećala efikasnost rada, u koordinaciji sa predsjednikom suda nadgleda korišćenje imovine suda, izrađuje tekst javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača roba, pružanja usluga i ustupanja radova te rukovodi tenderskom procedurom, učestvuje u izradi analitičko-informativnog materijala suda, stara se o promjeni propisa koji se odnose na unutrašnje poslovanje suda, izrađuje plan korišćenja godišnjeg odmora za osoblje u skladu sa dostavljenim planovima rukovodioca sudske pisarnice i rukovodioca zk ureda, preduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave uz prethodno upoznavanje predsjednika suda, organizuje vođenje evidencije stalnih sudskih vještaka, tumača za jezike i tumača  poznavalaca gluvih i nijemih, vodi evidenciju o predstavkama i pritužbama građana po kategorijama podnosilaca putem registratora, vodi evidenciju o zahtjevima za izuzeće sudije ovog suda, vodi evidenciju o uputstvima i dopisima dobijenim od Ministarstva Republike Srpske, Okružnog i Vrhovnog suda, vodi upisnik sudske uprave i upisnik pov. i strogo pov. pošte za sud, izrađuje nacrt rješenja po zahtjevima o slobodi pristupa informacijama, po nalogu predsjednika suda priprema materijal za medije te medijski predstavlja sud u skladu sa zakonom, potpisuje putne naloge za upotrebu sudskog vozila u sudskim postupcima, vodi evidenciju o pečatima i određuje lica ovlašćena za korišćenje pečata, organizuje vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za sudije i zaposlenike, vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

 

    2. Stručni saradnik.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova.

 

Postupa u vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti, kada je to predviđeno zakonom, kao i u predmetima koje mu dodjeli predsjednik suda; pomaže sudiji u njegovom radu, vrši analizu pravnih pitanja, priprema predmete za suđenje; obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvu sudije druge stručne poslove predviđene zakonom.

 

    3. Tehničar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT).....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Pruža direktnu pomoć/IKT podršku korisnicima u svojoj instituciji u vezi: instalacije, konfiguracije i održavanje IKT opreme (hardvera), instalacije, konfiguracije i korišćenja sistemskih aplikacijskih programa i baza podataka (softvera): implementacija namjenski izrađenih softverskih rješenja u sudu; kontrole i praćenja korisničkog pristupa aplikacijama koji se koriste u sudu; sakupljanja i dokumentiranja korisničkih zahtjeva vezanih za aplikacije koje se koriste u sudu: rješavanja serverskih i mrežnih problema: obezbjeđenja sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi; ispostavlja redovne izvještaje VSTV-u o stanju i korišćenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnim napomenama i primijećenim problemima, načinu njihovog razrješenja. Ovo uključuje ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih područnih mreža, te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema, u slučaju složenijih problema zahtijeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške, ovi poslovi će se obavljati u skladu sa standardima i režimima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenih od strane IKT odjeljenja VSTV-a, vrši brisanje i ispravak pogrešno unesenih podataka u CMS-u, vrši postavljanje i ažuriranje njeb stranice suda, vrši oglašavanje ročišta (po CMS-u), obavlja i druge poslove u skladu sa uputstvima i naredbama predsjednika i sekretara suda.

 

    4. Referent za opšte poslove .....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Prati, usmjerava i koordinira rad u komunalnim izvršnim predmetima koji su zavedeni u SOKOP, u saradnji sa sekretarom suda izrađuje nacrt opštih i pojedinačnih akata suda, dodjeljuje zadatke administrativno-tehničkom osoblju po nalogu sekretara suda i predsjednika suda, izrađuje tekst javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača roba, pružanja usluga i ustupanja radova te rukovodi tenderskom procedurom, učestvuje u izradi analitičko-informativnog materijala suda, preduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave uz prethodno upoznavanje sekretara suda i predsjednika suda, vodi evidenciju o predstavkama i pritužbama građana po kategorijama podnosilaca putem registratora, vodi evidenciju o uputstvima i dopisima dobijem od Ministarstava Republike Srpske, Okružnog i Vrhovnog suda, odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje poslova iz svoga domena, vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

 

    5. Šef računovodstva.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Priprema prijedloga budžeta, podiže novac iz banke i odgovara za stanje novca u kasi, provjerava valjanost postojanja obaveza, priprema i dostavlja računovodstvenu-materijalnu dokumentaciju nadležnom Ministarstvu, radi na prijemu i obradi novo pristiglih računa, prati korišćenje proračunskih sredstava, vrši izradu finansijskih planova i mjesečnih izvještaja, sastavlja blagajnički izvještaj glave blagajne, vrši sve gotovinske uplate i isplate, održava evidenciju o finansijskim operacijama suda, vodi brigu o računima suda na kojima se drže sredstava u ime stranaka a zajedno sa šefom sudske pisarnice radi na pripremi budžetskih zahtjeva, kontrola i davanje uputstva radnicima u vezi poslova vezanih za finansijsko-materijalno poslovanje, izrada odgovarajućih statističkih izvještaja, kontrola i obračun uplate i isplate po depozitima, kontrola izvoda po računima novčanih kazni i troškova krivičnog postupka, obavlja obračun i isplatu plata i ostali ličnih primanja zaposlenih, obavlja obračun ostalih ličnih primanja (ugovor o djelu, nagrada vještacima i dr.), blagajnički poslovi, poslovi vođenja predmeta korpora-delikata, plemenitih metala, drugih dragocjenosti i novca, dostavlja spise predmeta izvještaje o izvršenom uplatama, odgovoran je i obavlja materijalno-finansijsko poslovanje sa strankama, obavlja ostale zadatke u vezi sa budžetskim i finansijskim pitanjima, obavlja poslove i zadatke koje mu povjeri predsjednik i sekretar suda.

 

    6. Rukovodilac sudske pisarnice .....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Odgovoran je za nesmetan protok predmeta u pisarnici u skladu sa internim pravilima suda, koordinira i vrši nadzor nad službenicima pisarnice i odgovoran je za sprovođenje radne discipline,

odgovoran je za manuelno upravljanje predmetima u skladu sa uputstvom, odgovoran je za primjenu CMS pravnog okvira u okviru rada pisarnice i ostalih zaposlenih pod ingerencijom rukovodioca pisarnice; priprema interne i eksterne izvještaje pisarnice i o radu sudija, neposredno organizovanje rada na svim poslovima i zadacima u pisarnici (upisničara i daktilografa) i da se oni kvalitetno i blagovremeno obavljaju, prati sve poslove vezane za spise i podneske hitne prirode i vrši kontrolu pismena iz spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda, kontroliše formiranje, urednost i ažurnost spisa, brine za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe pisarnice, organizuje blagovremeno sastavljanje mjesečnih, tromjesečnih, šestomjesečnih, devetomjesečnih, godišnjih izvještaja i ostalih statističkih izvještaja, dostavlja potrebne podatke i informacije na zahtjev predsjednika suda, sudija i sekretara suda i odgovara za tačnost podataka, organizuje sređivanje i selekciju arhivske građe i uništenja spisa i arhive u skladu sa odgovarajućim propisima, stara se o zakonitosti provođenja postupka uvida u predmete i obezbjeđenje prisustva radnika pisarnice prilikom uvida u predmet, izrađuje plan korišćenja godišnjeg odmora za osoblje sudske pisarnice, prijem i raspodjela prispjelih spisa i pismena, vodi upisnike pojedinih referata, izvještava predsjednika suda o kreiranju prakse rada pisarnice kroz CMS projekat, rukovodi sistemom vođenja predmeta kroz unapređeni sistem manuelnog upravljanja spisima (MRMS), inicira izmjenu statutarnih akata vezano za obim i vrstu poslova pisarnice, obavlja i druge poslove u skladu sa uputstvima i naredbama predsjednika i sekretara suda.

 

    7. Referent za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivar.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Stara se o čuvanju i rukovanju  omotima spisa predmeta, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i stručnim saradnicima i  vrši identifikaciju spisa predmeta na policama i sortiranje istih po sudijama i stručnim saradnicima, preuzima novozaprimljene predmete koje je prethodno obradio referent za unos dokumenata, prije konačne predaje predmeta daktilografima  provjerava da li je na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih uposlenika u sudu i nakon sravnjenja konačno odobrava da daktilograf može preuzeti predmete, po vraćanju predmeta od strane sudije, stručnih saradnika/daktilografa, vraća spise na police, odgovorni za vođenja predmeta kroz unapređen sistem manuelnog upravljanja spisima  (MRMS), vrši  ulaganje pismena i ostalih priloga  koji su registrovani u prijemnoj kancelariji od referenta za unos dokumenata u spise, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, vrši  kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije, izvršava sankcije, troškove postupka i zaštitne mjere po pravosnažnim odlukama, upisuje u registar novčanih kazni sve izvršene novčane kazne i troškove postupka, prati izvršenje izrečenih novčanih kazni, popunjava naredbe za dovođenje okrivljenih u vezi plaćanja novčanih kazni i odlaska na izdržavanje kazne zatvora, traži adrese stanovanja okrivljenih i povratnice o primljenim pošiljkama, poziva okrivljene i upućuje na izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnim odlukama, popunjava uputne akte za izvršavanje kazne zatvora i ulaže ih u predmete, prima obavijest od Okružnog  zatvora i Kazneno-popravnog zavoda o stupanju na izdržavanje kazne osuđenih lica i iste ulaže u odgovarajuće predmete, radi po zamolnici drugi sudova za izvršenje novčanih kazni i kazni zatvora, dostavlja rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama nadležnim organima na realizaciju, priprema statističke izvještaje o izvršenju kazni, vodi i zaključuje “IKS”, “IPS” i druge upisnike, stara se o čuvanju i rukovanju omotima spisa predmeta i konzistentnošću njihovog sadržaja, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, vrši  skeniranje i kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije, izdaje predmete iz arhive, vodi spise iz arhive prema odgovarajućem upisniku, vodi evidenciju i magacin privremeno oduzetih predmeta, rukuje arhivom u skladu sa Zakonom i drugim propisima, obavlja i druge poslove prema nalogu šefa pisarnice, predsjednika i sekretara suda.

 

    8. Referent za unos dokumenata.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Registruje dokumente(podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima, predaje sve registrovane podneske referentu za upravljanje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise predmeta, odgovoran je za vođenja predmeta kroz unapređen sistem manuelnog upravljanja spisima  (MRMS), vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarnice, predsjednika i sekretara suda.

 

    9. Referent za otpremu pošte.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Vrši otpremu pošte u sudu i preuzima istu iz pošte, prima predmete od daktilografa složene prema rastućem broju i na isti način predmete složene prema rastućem broju predaje referentu za upravljanje predmetima, vrši sređivanje i selekciju arhivske građe prema odgovarajućim propisima, odgovoran je za vođenja predmeta kroz unaprijeđen sistem manuelnog upravljanja spisima (MRMS), obavlja i druge poslove prema nalogu šefa pisarnice, predsjednika i sekretara suda.

 

  10. Daktilograf.....5 (pet) izvršilaca na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini, radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi, prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na pretresima, raspravama, ročištima, odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistemu registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme, priprema korespondenciju i dokumentaciju i vodi brigu o rasporedu suđenja, poziva stranke svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni prema rasporedu,  sređuje i ažurira spise i dostavlja ih pisarnici suda,  pomaže osoblju pisarnice ukoliko je potrebno te obavlja ostale poslove po naredbi šefa pisarnice, sudije, predsjednika i sekretara suda.

 

   11. Sudski izvršitelj.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Obavlja poslove izvršenja u postupcima “I” referata u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Osnovnog suda Šamac, obavlja druge poslove u skladu sa nalogom predsjednika suda, izvršnog sudije i sekretara suda

 

  12. Portir – telefonista vozač - kućni majstor.....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Fizičko obezbjeđenje objekta i uređaja u objektu, vrši nadzor i kontrolu nad zgradom suda i poslije radnog vremena i u neradne dane, ostvaruje prvi kontakt sa strankama koje dolaze u gradu suda i usmjerava u odgovarajuće urede suda, legitimiše stranke koje ulaze u zgradu, zadržava lične karte do izlaska iz zgrade izuzev lica sa pozivima za rasprave, pretrese, ročišta i vodi evidenciju ulazaka u zgradu suda, radi na telefonskoj centrali, uspostavlja unutrašnje i spoljne telefonske veze, vodi odgovarajući dnevnik zapažanja u toku radnog vremena o bezbjednosnim informacijama koje se tiče fizičke sigurnosti suda od krađa i provala i o tome obavještava predsjednika suda, u vrijeme zimskog perioda čisti snijeg oko suda i u toku radnog vremena, pomaže  pri utovaru odnosno prijemu ogreva po potrebi zamjenjuje ložača, dostavljača i vozača, vodi evidenciju o nabavci opreme, sitnog inventara, potrošnog materijala i ostalih sredstava, u sezoni grijanja rukuje uređajima centralnog grijanja po rasporedu vremena za zagrijavanje, održava ispravnost zgrade i uređaja u zgradi (kreči prostorije i farba stolariju), čisti snijeg oko zgrade u toku radnog vremena, obavlja i vrši nadzor svom tehničkom opremom u sudu, obavlja poslove vozača vozilima suda i odgovoran je za prevoz sudija, radnika i opreme, stara se o tehničkoj ispravnosti motornih vozila i njihovom održavanju, opravkama, obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila, obezbjeđuje čistoću vozila i vodi evidenciju o upotrebi vozila, potrošnji goriva i maziva, čistoću garaže i prostora oko nje, obavlja druge poslova po nalogu predsjednika i sekretara suda.

 

   13. Čistačica....1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 

Održava čistoću svih prostorija i inventara u zgradi suda, kao i prostora oko zgrade suda, osigurava da je u zgradi izvršen sigurnosni pregled, tako da je zgrada bezbjedna tokom noći, da se po završetku radnog vremena sve prostorije zaključaju, svjetla pogase, voda zatvori i električni uređaji isključe, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

 

III

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

a) Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Uz prijavu na konkurs svi kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih uslova i to: uvjerenje o državljanstvu, rodni list, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz stav III tačka a) podt. 4. i 5. konkursa i uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

 

    b) Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

Za radno mjesto pod brojem 1:

   - da ima završenu VSS - pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

    - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o iskustvu na organizacionim poslovima.

 

Za radno mjesto pod brojem 2:

   - da ima završenu VSS - pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

    - položen pravosudni ispit,

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

 

Za radno mjesto pod brojem 3:

    - da ima završenu VSS tehničkog smjera, VII stepen sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

  - da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije,

   - da ima dobro poznavanje i radno iskustvo u Windows NI/2000/2003 serverskim operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft, Exhange Microsoft Office Paketu

    - da ima poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN)  TCP/IP mrežnog protokola

    - položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o poznavanju i radnom iskustvu u Windows NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft, Exhange Microsoft Office Paketu i dokaz o poznavanju koncepta mreža (LAN/WAN)  TCP/IP mrežnog protokola, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto pod brojem 4:

    - da ima završenu VSS - pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

    - 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja

    - položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

    - poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

Za radno mjesto pod brojem 5:

  - da ima završenu VSS ekonomskog smjera, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

    - da ima 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

    - posjedovanje sertifikata i licence za sertifikovanog knjigovođu,

    - poznavanje rada na računaru

    - položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, dokaz o radnom iskustvu, sertifikat i licencu za sertifikovanog knjigovođu, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto pod brojem 6:

  - da ima završenu VSS društvenog smjera, VII stepen sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

    - da ima položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave,

    - da ima radno iskustvo 1 (jedna) godina na poslovima sudske uprave

    - poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o iskustvu na poslovima sudske uprave,  uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

Za radno mjesto pod brojem 7, brojem 8, brojem 9 i brojem 10:

    - da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme,

    - poznavanje rada na računaru

    - 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja

    - položen stručni ispit za rad u organima uprave

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o radnom iskustvu.

 

Za radno mjesto pod brojem 11:

    - da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme,

    - položen vozački ispit “B” kategorije,

    - poznavanje rada na računaru

   - 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja

    - položen stručni ispit za rad u organima uprave

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole “B” kategorije, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave, dokaz o radnom iskustvu.

 

Za radno mjesto pod brojem 12:

    - da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme,

    - položen vozački ispit “B” kategorije,

    - poznavanje rada na računaru

   - 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole “B” kategorije, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, dokaz o radnom iskustvu.

 

Za radno mjesto pod brojem 13:

    - da ima završenu SSS, III stepen stručne spreme

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da pored dokaza o ispunjavanju opštih, dostave dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova i to: diplomu o potrebnom stečenom zvanju.

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostaviće po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati pored uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, mogu dostaviti i uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

 

Kopija radne knjižice nije dokaz o radnom iskustvu.

 

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 6 mjeseci).

 

III

 

Napomena: Za radna mjesta pod rednim brojem 3, 5, 7, 8, 9, 10. i 11 ukoliko se na konkurs ne javi dovoljan broj kandidata koji imaju položen stručni ispit za rad u organima uprave, u obzir dolaze i kandidati koji nemaju položen stručni ispit i koji će biti u obavezi položiti stručni ispit u rokovima određenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Šamcu i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Šamcu.

 

Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove konkursa biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti i intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili i-mejl adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Šamcu.

 

IV

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: ul. Cara Lazara bb, 74480 Modriča sa naznakom “Prijava na konkurs u sud Šamac - ne otvaraj”.

 

V

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Konkurs će biti objavljen i na oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Šamcu.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

 

Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

**

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA SMETNjAMA U RAZVOJU “BUDUĆNOST” DERVENTA

STEVANA NEMANjE 12

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Nastavnik predmetne nastave - 1 izvršilac; tiflopedagog - profesor, odnosno diplomirani defektolog – tiflolog, za rad sa djecom oštećenog vida, odnosno specijalni edukator-rehabilitator, ili ekvivalent, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije.

                  

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104., 106. stav 4.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 6. stav 1. tačka d. podtačka 1.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. gl. RS”, broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan,  to se dokazuje izvodom iz MKR ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova,  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje, 

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI  Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 1.12.2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Centra.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Centra, Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom “za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta” ili poštom na istu adresu.        

Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 08 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne  škole “Ozren” Donja Paklenica, Doboj

 

1. Opis poslova

         

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole za svoj rad odgovora Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za direktora JU Osnovne škole “Ozren”Donja Paklenica, Doboj, može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku  izbora i razrješenja  direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin  BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu  zdravstvenu sposobnost za rad;

 

Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

 

1. ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2. ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),

3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuju da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

8.  prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim rezultatima u radu.

 

Uvjerenje iz tačke 6) škola će pribaviti  službenim putem od nadležnog CJB  za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj  fotokopiji ne starija od 6 mjeseci.

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično  ili putem pošte na adresu : JU Osnovna škola “Ozren” Donja Paklenica, Doboj,  74255 Paklenica, sa naznakom “Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole - NE OTVARATI”. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.  Dostavljena dokumenta neće biti vraćena kandidatima.

 

5. Način i rok obavještenja kandidata

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru  prosvjete i kulture dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.        

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Ozren” Donja Paklenica, Doboj  u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

***

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenog  radnog  mjesta

 

1. Profesor matematike ………….1 izvršilac, – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  do povratka radnika kojima miruju prava iz radnog odnosa, (8 časova )

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci),

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, kao i da nije  upisano u poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje se dokazuje Uvjerenjima koje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta, koje kandidat dostavlja.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Kandidati su dužni u prijavi navesti na koje radno mjesto apliciraju.

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave  kandidati sa radnim iskustvom, biće razmatrane i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Test i intervju će se održati  1.12.2020. godine u prostorijama škole sa početkom u 12 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije  škole, ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Ozren”, Donja Paklenica, Doboj, 74255 Paklenica.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

 

1. Nastavnik/profesor fizike, jedan izvršilac - lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, nepuna norma (10 nastavnih časova);

 

Uslovi konkursa

 

 I Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

 

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručnog profila i zvanja za gore navedeno radno mjesto.

 

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 

III

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom “ZA KONKURS”.

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 27.11.2020. godine u  11 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

***

JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA

SVETOG SAVE BR.1

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

1. Direktor Srednje škole “JU Stručna i tehnička škola” iz Dervente raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog mjesta i to:

 

     1) Nastavnik srpskog jezika i književnosti – puna norma

      - Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi

      - na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja.)

      Broj izvršilaca 1.

 

          2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

- Uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19) , i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240  ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje o položenoj pedagoško psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta

-   uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

-   dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih  poslodavca,

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

“JU Stručna i tehnička škola”, ul. Svetog Save  bb,  Derventa, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove  uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti  intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana  3.12.2020. godine  u  9 časova, u prostorijama  škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DERVENTA”

UL. TRIVE VUJIĆA 6

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Derventa

 

1. Socijalni radnik (180 ECTS) broj izvršilaca: jedan (1)

2. Socijalni pedagog (240 ECTS) broj izvršilaca: jedan (1)

3. Diplomirani pedagog (240 ECTS) broj izvršilaca: jedan (1)

 

Opšti uslovi za popunu radnog mjesta:

- da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH

- da je stariji od 18 godine

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova,

- da se ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi za popunu radnog mjesta pod rednim brojem 1. i 2.:

- sedmi  stepen stručne spreme  

- radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci,

- položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite,

- položen vozački ispit “B”kategorije.

 

Posebni uslovi za popunu radnog mjesta pod rednim brojem 3.:

- sedmi stepen stručne spreme  240 ECTS

- radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci,

- položen vozački ispit “B”kategorije.

 

Na potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni naznačiti na koje radno mjesto apliciraju i  priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerene kopije ):

1. biografiju o kandidatu,

2. diplomu o završenom obrazovanju,

3. dokaz o radnome iskustvu,

4. uvjerenje o nekažnjavanju ,

5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od šest mjeseci),

6. uvjerenje o državljanstvu,

7. kopiju lične karte,

8. izvod iz matične knjige rođenih

9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

10. djeca palih boraca dostavljaju uvjerenje izdato od strane opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu  o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

           

          Sa prijavljenim kandidatom koji ispunjava uslove iz  javnog konkursa, obaviće se usmeni intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u “Glasu Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu: JU “Centar za socijalni rad Derventa” Derventa, ul. Trive Vujića 6. 74400 Derventa, sa naznakom “Prijava na konkurs” - ne otvaraj.

Na prijavi, kandidat treba upisati kontakt telefon.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana