JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

******************************

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), ispravlja se dio javnog konkursa br. 348/20 od 9.3.2020. godine objavljen u “Glasu Srpske” dana 11.3.2020. godine tako da dio konkursa koji je glasio:

 

“Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 18.3.2020. godine, u 13 časova, u prostorijama škole.”

 

sada glasi:

 

“Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 25.3.2020. godine, u 13 časova, u prostorijama škole.”

 

U ostalom dijelu konkurs ostaje nepromijenjen.

Do ispravke dijela konkursa je došlo zbog tehničke greške prilikom pripreme konkursa.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za  prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Sekretar škole – 1 izvršilac – pripravnik  na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18).

 

Uz prijavu kandidati su dužni da dostave:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 1. aprila 2020. godine u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem (“Sl. glasnik RS” broj 24/19)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10 A

74 270 TESLIĆ

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

I - Opis poslova

 

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

 

II – Mandat

 

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

III - Status

 

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole.

 

IV - Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove.

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

V - Potrebna dokumentacija

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz potpisanu prijavu na konkurs, dužni dostaviti:

 

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik, na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Prijedlog programa rada direktora u mandatnom periodu,

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima rada,

- Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Drugi dokazi o znanju i sposobnostima.

 

Tražena konkursna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednja škola “Nikola Tesla” Teslić u Tesliću, Karađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole (NE OTVARATI).”

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Napomene

 

Školski odbor JU Srednje škole “Nikola Tesla” Teslić u Tesliću, nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, ministru prosvjete i kulture će dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o odluci Vlade o imenovanju direktora škole, u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 - Direktor Javne ustanove Stručna i tehnička škola  Derventa raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta i to:

 

        - Domar – puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom,  na neodređeno vrijeme.

          Broj izvršilaca  1.

 

 

2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da imaju:

- Završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju,

- Radno iskustvo, (1 godina)

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ili ovjerena kopija radne knjižice,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Stručna i tehnička škola Derventa ul. Svetog Save br. 1, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti direktor škole. Intervju sa kandidatima  će se održati dana 1.4.2020. godine u 9 časova, u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja

 

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj: 1/06 i 66/18), uslove propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” broj:44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

6.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8.  Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

12. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

13. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

- Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje iz tačke 12. i 13. pribaviće škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Obudovac” u Obudovcu dana 3.4.2020. godine u 9 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina “Glas Srpske” .

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Obudovac” 76235 Obudovac

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana