JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

O D L U K A
o poništenju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

Poništava se konkurs raspisan za upražnjeno radno mjesto Profesor engleskog jezika do povratka radnika sa porodiljskog odsustva broj 04 – 727/21 od dana 14.10.2021. godine koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" 20.10.2021. godine.

II

Konkurs se poništava iz tehničkih razloga.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske biti objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

 

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI   KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do dvije godine

 1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK                     izvršilac 1
  1. Opis poslova radnog mjesta
 • obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje   pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda,
 • vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio i dostavlja ga periodično predsjedniku  suda na uvid,
 • izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka  pod nadzorom sudije ili predsjednika suda i
 • obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

 

za prijem na praksu na period do dvije godine radi sticanja
 uslova za polaganje pravosudnog ispita

 

2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

                            izvršilac – 1

  1. Opis poslova radnog mjesta isti kao pod tačkom 1.

          Opšti uslovi:

 • da je državljanin RS ili BiH  ,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
 • da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske  mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

 

 • Završen Pravni fakultet,

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

a) ličnu kartu ili pasoš,

b) diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena,

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje  o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.

                    Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://o­ksud-do­boj.pra­vo­su­dje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://o­ksud-do­boj.pra­vo­su­dje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

 

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene  neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

 

J A V N I   K O N K U R S

 

Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac - radnik, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine, nepuna norma (95% norme);

 

USLOVI KONKURSA

 

I Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih sardnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš" Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS".

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 29.11.2021. godine u 09,00 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ

74 275 BLATNICA

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ, TESLIĆ

 

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić"Ugodnović,Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:

 1. Opšti uslovi:
 1. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
 2. Da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske,
 3. Da je stariji od 18 godina.
 1. Posebni uslovi:
 1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. Ovog stava.
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjestu direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. Stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:44/17 i 31/18).

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 1. Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže

kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

 1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 5. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni

saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

 1. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
 2. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

 1. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjenaprotiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnogintegriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 2. Preporuke ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 3. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 4. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu-kopiji u skladu sa zakonom,

VI –Rok za učešće na konkursu i nači dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić" Ugodnović, 74275 Blatnica opština Teslić, sa naznakom „za Javni kokurs za izbor i imenovanje direktora".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

VII – Napomena

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

Nastavnik hemije, 1 izvršilac, 6 časova redovne nastave, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najduže do 31.08.2022. godine, pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurssu:

 

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstava ličnosti, morala ,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika  i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, ukoliko je konkursom traženo da kandidat ima položen stručni ispit
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je traženo konkursom da kandidat ima položen stručni ispit
 4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz katergorije ratnog vojnog invalida.
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti 01.12.2021. godine, sa početkom u 9.00 sati  u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole „Liješće". Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE" Banja Luka od 17.11.2021.godine a traje od 18.11.2021.godine.

 

Prijave slati na adresu:

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE"

Liješće bb,

74450 BROD

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

***

JPU "RADOST" ŠAMAC

OBILIĆEV VIJENAC BR. 6

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE SA PORODILjSKOG BOLOVANjA ZA ORGANIZACIONU JEDINICU U OBUDOVCU

 

OPIS RADNOG MJESTA

1. DIPLOMIRANI VASPITAČ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 IZVRŠILAC

najmanje godina dana radnog iskustva i položen stručni ispit

 

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" br. 1/16 i 66//18) kandidati trebaju i posebne uslove propisane članom 60. i 62. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl.RS" br. 79/15 i 63/20) i članom 2.stav 1.i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Sl.gl.RS" broj 36/16).

Posebni uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju:

 • da imaju odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obraovanje vaspitača.
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vaspitača
 • da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilažu uvjerenje samo izabrani kandidati prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za Konkurs(potpisano od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispoljavanje opštih i posebnih uslova potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62.stav 9.1. i tačka 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl.RS" broj 79/15 i 63/20).

1. Dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje Visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiraa,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenog na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijegposlodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,(uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva-staža po vrstama posla).

 

 

OPŠTI USLOVI KOJI KANDIDAT TREBA DA ISPUNjAVA

 

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
 • da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
 • da je radno sposoban,to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa i
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat je dužan dostaviti ovjerenu kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

 

Napomena:

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu vrtića JPU Radost" Šamac, Obilićev vijenac br.6, 76230 Šamac.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KONKURS"

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa, a prijava mu je potpuna i blagovremena, biće podvrgnut intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama predškolske ustanove u Šamcu, dana 25.11.2021.godine od 10.00 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU SŠC "PETROVO" PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 76

74 317 PETROVO

 

KONKURS
ZA PRIJEM RADNIKA  U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

 1. Profesor matematike ....................................... 14 časova - na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa javne funkcije.

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnosI

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18 i 35/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama„Sl glasnik RS" br te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „Sl glasnik RS" broj:i Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci,
 4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
 6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
  Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 11. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom,
 12. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za primljenog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole(putem pošte) ,JU Srednjoškolski centar Petrovo Ul. Ozrenskih odreda br. 76. 74317 Petrovo i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 29.11.2021. godine u 13.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

***

JU SŠC "JOVAN CVIJIĆ" MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

1. Profesor fizike, 20 časova (puna sedmična norma), jedan izvršilac

II Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do kraja školske godine - 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim

ispitom za rad u nastavi:

1. Profesor matematike, 18 časova (puna sedmična norma), jedan izvršilac

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske", broj : 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 120/20).

 1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja -završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,
 2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
 3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika ( član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemajau položen stručni ispit , ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

U slučaju da se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kao ni kandidati bez položenog stručnog ispita, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspšisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psiholopkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);
 13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinjlja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 3.12.2021. godine (petak) u 12,30 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i njeb stranici škole, 30.11.2021. godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „JOVAN CVIJIĆ", Berlinska bb, 74 480 MODRIČA, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

SPISAK POSLODAVACA

 1. JU "Ugostiteljska i trgovinska škola" Doboj,
 2. Okružni sud u Doboju,
 3. JU OŠ "Petar Petrović Njegoš" Teslić,
 4. JU OŠ "Petar Kočić" Ugodnović,
 5. JU OŠ "Liješće" Brod,
 6. JPU "Radost" Šamac,
 7. JU Srednjoškolski centar "Petrovo" Petrovo,
 8. JU Srednjoškolski centar "Jovan Cvijić" Modriča,
© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana