JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

******************

 

JZU DOM ZDRAVLjA "OZREN" PETROVO

TODORA VUJASINOVIĆA 12

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za prijem radnika

 

Na određeno radno vrijeme:

1. Doktor medicine – 1 izvršilac

 

Mjesto rada:

- Petrovo

 

Opis radnog mjesta:

- Doktor medicine u timu porodične medicine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- Završen medicinski fakultet

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

 

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave na gore navedenu adresu.

***

"EFT – RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI"

74 208 STANARI

 

OGLAS

za prijem radnika

 

 

1. Elektrotehničar - energetičar u Održavanju Termoelektrane, KV/SSS - elektro smjera..............................................................  1 izvršilac

2. Elektrotehničar - automatičar u Održavanju Termoelektrane, VKV/SSS - elektro smjera........................................................................  1 izvršilac

3. Elektrotehničar - energetičar u Održavanju Rudnika, KV/SSS - elektro smjera.......................................................................  7 izvršilaca

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Redni broj 1:

- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, iskustvo u održavanju i otklanjanju kvarova na elektroenergetskim postrojenjima i pogonima

 

Redni broj 2:

- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje procesne instrumentacije i iskustvo u održavanju procesnih sistema

 

Redni broj 3:

- najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci, vozačka dozvola B kategorije i zdravstvena sposobnost za rad na visini

 

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkurs@eft-stanari.net

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

 

Rok za dostavljanje prijava je 5.3.2021. godine.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

JAVNI KONKURS

 

1. Profesor/nastavnik ruskog jezika – 8 časova sedmično, jedan izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. god. (radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom)

2. Pedagog – 65 % radne norme, jedan izvršilac do povratka radnice sa funkcije (pripravnik)

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske"‘, broj: 74/18 i 26/19) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19):

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 9.3.2021. godine u 12 časova u prostorijama Centralne škole u Vitkovcima Donjim obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Vuk Karadžić" Vitkovci Donji, 326, 74265 Vitkovci, Teslić, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor informatike, 8 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje godinu dana, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa plaćenog odsustva, ali najduže do 31.8.2021. godine.

 

2. Opšti i posebni uslovi za kandidata

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita.

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove, odnosno pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 2.3.2021. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 5.3.2021. godine u 11 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

za upražnjeno  radno mjesto

 

 1. Nastavnik-profesor engleskog jezika ,

- 1 izvršilac radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; 14 časova redovne nastave; rad na određeno vrijeme  do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" br. 1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19)

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama centralne škole u Blatnici dana 2.3.2021. godine.

- Testiranje kandidata  počinje u 8 časova, a intervju u 9 časova.

 

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ "Dositej Obradović" Blatnica  74275, broj 361., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.     

***

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

ODLUKA

o poništavanju konkursa

 

Poništava se iz tehničkih razloga javni konkurs za prijem radnika na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2020/21 godine), profesor mašinske grupe predmeta, puna norma, broj 48/2021, objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" 3.2.2021. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor njemačkog jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2021. - 1 izvršilac  8 časova sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17, 31/18 ,84/19, 35/20 i 63/20.), Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 1.3.2021. godine (ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 11 časova a intervju u 12 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

(Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" br. 74/18 i 26/19.) .

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ "Petar Petrović Njegoš" Boljanić 74322, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU DOM UČENIKA DOBOJ

CELjSKA BR.2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto

 

1. Računovođa sa završenim Ekonomskim fakultetom VSS - 240 ETC  i da ima odgovarajuću licencu za računovođu u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje oblast računovodstva, radno iskustvo na poslovima računovođe u trajanju od najmanje  3 godine, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" br.01/16),  treba da ispunjava i posebne uslove propisane   Zakonom o učeničkom standardu Republike Srpske (" Sl. glasnik RS" br.72/12) i Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima ("Sl. glasnik RS" br. 51/14).

 

 

Kandidati su  dužni  uz potpisanu  prijavu na konkurs  dostaviti dokumenta o ispunjenosti ovih uslova i to:

 

• Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Izvod iz matične knjige rođenih,

• Uvjerenje o prebivalištu,

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građana (uvjerenje o neosuđivanju Dom će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

• Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti,

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

• Odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

•  Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borac,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida,

• Kratku biografiju.

 

Kandidat koji bude primljen dostaviće prije zasnivanja radnog odnosa ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci.

 

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti  kao  ovjerene kopije i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Doma.

Sa kandidatima će se obaviti intervju. Intervju je obavezan za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, a isti će se obaviti u prostorijama JU Dom učenika Doboj  dana 2.3.2021. godine (utorak), sa početkom u 11 časova.  Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

JU "Dom učenika" Doboj,  Celjska broj 2, 74 000 Doboj

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana