JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

************

*********************

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za  prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Profesor ruskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  – na određeno vrijeme (do kraja školske godine) – 14 časova sedmično,

2. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)- za 2 časa sedmično,

3. Profesor mašinske grupe predmeta – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do kraja školske godine) - za 20 časova sedmično,

4. Profesor mašinske grupe predmeta – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) - za 7 časova sedmično,

5. Profesor etike – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 2 časa sedmično,

6. Profesor kulture religije – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) - za 3 časa sedmično,

7. Profesor dermatologije (doktor medicine) – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja školske godine) - za 2 časa sedmično,

8. Profesor hemijske grupe predmeta – 1 izvršilac pripravnik- na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 10 časova sedmično,

9. Profesor srpskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)  - za 4 časa sedmično

10.     Profesor ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme – za 20 časova sedmično.

 

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16 i 66/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj 29/12, 80/14, 34/15 i 83/15).

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

6.  Uvjerenje o državljanstvu,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem, ne starije od šest mjeseci,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom,

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji koja nije starija od šest mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole.

Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti  2.10. 2020. godine u 7.15 časova u   učionici broj 20. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za  prijem (“Sl. glasnik RS” broj 24/19)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

 

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA SMETNjAMA U RAZVOJU “BUDUĆNOST” DERVENTA

STEVANA NEMANjE 12

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

          1.  Profesor engleskog jezika i književnosti –- 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme, do 30.6.2021. godine - sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. gl. RS”, broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan,  to se dokazuje izvodom iz MKR ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova,  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje, 

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 29.9.2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Centra.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Centra, Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom “za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta” ili poštom na istu adresu. Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

Na neodređeno  vrijeme

 

1. Nastavnik srpskog jezika, pripravnik (puna norma)

2. Nastavnik biologije, pripravnik (8 časova)

3. Nastavnik fizičkog vaspitanja, pripravnik (11 časova)

 

 

Uslovi konkursa

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16, 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09, 86/10, 25/14,76/15).

 

Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

 

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi                 obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.  izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4.  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

     (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

     Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5.  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena     protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,      zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim   licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će tražiti   službenim  putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

7.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili  ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih  akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi     predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio     pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku     zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Dana, 2.10.2020. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u 10 časova.

Intervju sa kandidatima u 11 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Donji Žabar” Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne   vraćaju kandidatima.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19).

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU  Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od 2 metra, te obavezna upotreba maski.

 

***

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

ODLUKA

o poništenju konkursa

 

I

Poništava se dio konkursa  koji je objavljen 12. avgusta  2020. godine u dnevnom listu „Glas Srpske” i to pod sledećim tačkama:

 

1. Profesor razredne nastave ...........1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najdalje do 31.8.2021. godine, puna norma,

2. Profesor razredne nastave ...........1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najdalje do 31.8.2021. godine, puna norma,

3. Profesor razredne nastave ...........1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, puna norma,

 

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenog  radnog  mjesta

 

1. Profesor razredne nastave ...........1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, Centralna škola Donja Paklenica, puna norma,

2. Profesor razredne nastave ...........1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 31.8.2021. godine, Područno odjeljenje Gornja Paklenica, puna norma,

3. Profesor razredne nastave ...........1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, Područno odjeljenje Striježevica, puna norma,

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci),

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, kao i da nije  upisano u poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje se dokazuje Uvjerenjima koje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta, koje kandidat dostavlja.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za  prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Kandidati su dužni u prijavi navesti na koje radno mjesto apliciraju.

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave  kandidati sa radnim iskustvom, biće razmatrane i prijave kandidata bez radnog iskustva.

 

Test i intervju će se održati  29.9.2020. godine u prostorijama škole sa početkom u 12 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u  prostorije  škole, ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Ozren”, Donja Paklenica, Doboj, 74255 Paklenica.

Telefon: 053/271-417

***

JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor njemačkog jezika na određeno vrijeme, do 31.12.2020. godine, za 12 časova, sa radnim iskustvom,

2. Profesor engleskog jezika na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom,

3. Diplomirani likovni umjetnik na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom, za predmete:

- istorija umjetnosti, 6 časova,

- umjetničko oblikovanje, 5 časova.

 

I    Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj  školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

         

II    U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” broj: 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i  zvanja  nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci,  

4.  Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

5.  Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,  koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

-  vrsta posla,

-  stepen stručne spreme i

-  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8.  Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu  o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom,

12. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,  službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje  godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole (putem  pošte),  Ul. Cara Dušana br.18. Doboj  i neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati .

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole (od strane komisije).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se  2.10.2020. godine u 11 časova u prostoriji broj 2.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren  8  dana  od dana objavljivanja 16.9.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske.”

***

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesor likovne kulture, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, .............. 1 izvršilac

2. Profesor filozofije ,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine ................ 1 izvršilac

3. Profesor engleskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine .............1 izvršilac

4. Profesor pravoslavne vjeronauke, pripravnik, 9 časova sedmično ,na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine ..........1 izvršilac

5. Profesor islamske vjeronauke, pripravnik, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine ............1 izvršilac

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” 1/16), kandidati treba da ispunjavahu i  posebne  uslova predviđene članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” 41/18), i  Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1. Da je državljanin RS ili BiH,  a to dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu

2. da je punoljetan,  a to dokazuje izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopijom  lične karte

3. da je radno sposoban , a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti  starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava , a dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , a dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

 

1. ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

3. uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičkoj- medodičkoj grupi predmeta,koji je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6. uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom, izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen  a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

7.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih, lica koja traže zaposlenje  

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.

9. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7 i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto , gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, i 3 ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

 

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

 

Testiranje i intervjui sa kandidatima biće obavljeni dana 30.9.2020. godine (srijeda) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole , najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU

Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj, Hilandarska 2, sa naznakom “Prijava na konkurs”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

“EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI” DOO STANARI

74 208 STANARI

 

OGLAS

za prijem radnika

 

 

1. Elektrotehničar - energetičar, KV/SSS - elektro smjera (energetski ili proizvodni smjer) ........ 1 izvršilac

2. Elektrotehničar-automatičar, VKV/SSS - elektro smjera …......... 2 izvršioca

3. Mlađi inženjer za mašinsko održavanje, VSS – mašinski inženjer (energetski ili proizvodni smjer) ………………...... 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Redni broj 1:

- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, iskustvo u održavanju i otklanjanju kvarova na elektroenergetskim postrojenjima i pogonima

Redni broj 2:

- najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, poznavanje procesne instrumentacije i iskustvo u održavanju procesnih sistema

Redni broj 3:

- najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima održavanja u industrijskim postrojenjima, poznavanje engleskog jezika

 

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkursŽeft-stanari.net

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

 

Rok za dostavljanje prijava je 30.9.2020. godine.

***

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Sekretar, diplomirani pravnik, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva .................................................... 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19).

         

Uz potpisanu  prijavu  kandidat  je  dužan dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

 

          Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem Pošte  kao ovjerene  kopije na  adresu škole,  Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

 

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u utorak, 29.9.2020. godine, u 10 časova u učionici broj 6, a nakon toga obaviće se intervju.   

          Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA

SVETOG SAVE 1

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

1. Direktor Srednje škole “JU Stručna i tehnička škola” iz Dervente raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 

1) Nastavnik  njemačkog jezika –  puna norma

- Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi

- na određeno vrijeme  (do povratka radnika sa neplaćenog odsustva -24.8.2021. godine)

Broj izvršilaca 1.

2) Nastavnik  francuskog jezika  u kulinarstvu  – 2 časa

- Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi  

- na određeno vrijeme  (do kraja školske 2020/2021 godine.)

Broj izvršilaca 1.

 

(Ukoliko se za radno mjesto nastavnik francuskog jezika u kulinarstvu ne prijavi nijedan kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata bez navedenih uslova)

 

2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Pored opštih uslova kandidati moraju  da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

 

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

- Uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19) , i to:

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240  ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje o položenoj pedagoško psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skaldu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (obavezno uvjerenje da sadrži vrstu posla koju je radnik obavljao i stručnu spremu potrebnu za taj posao)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

“JU Stručna i tehnička škola”, ul. Svetog Save  bb,  Derventa, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

 Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove uslove postaviti na oglasnu tablu škole.  

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti      intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana 30.9.2020. godine u 9  časova u prostorijama  škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana