JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

******************

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča

 

I Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi

  Modriča, na neodređeno vrijeme. 

 

1. Samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje

   i lokacijske uslove ...................................................................... 1 (jedan) izvršilac,

 

II Opis poslova radnih mjesta:

Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I ima status službenika i obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča (“Službeni glasnik opštine Modriča”, broj: 11/16, 2/17, 5/17, 9/17, 6/19 i 14/20). 

 

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem   nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području  bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IDž stav 1. Ustava BiH,

7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom  43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16).

    

IV  Posebni uslovi:

 

a) za poziciju pod rednim brojem 1:

- visoka stručna sprema, arhitektonski fakultet - diplomirani inženjer arhitekture,   građevinski fakultet, diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 

- najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- ovlašćenje za izradu prostorno-planske dokumentacije,

- ovlašćenje za izradu tehničke dokumentacije,

- položen stručni ispit za rad u organu uprave,

- poznavanje rada na računaru,

 

V Potrebna dokumenta i postupak izbora:

 

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs” (obrazac broj 1.), koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča.

(2) Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu kandidata:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području  bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred  Tribunalom – član IDž tačka 1. Ustava BiH,

2. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi,

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem  nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa  dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1. fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),

2. ovlašćenje za izradu prostorno-planske dokumentacije,

3. ovlašćenje za izradu tehničke dokumentacije

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni  ispit,

5. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i

6. ispravu-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz  o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

 

(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

(5) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  iz tačke V stav 2. podtačka 2., i ovjerenu izjavu za podtačke 1, 3 i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze  ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

VI Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu  dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakom “Prijava na konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u opštinskoj upravi Modriča, sa brojem pozicije na koju kandidat aplicira”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

***

OPŠTINA ŠAMAC

KRALjA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u

Opštinsku upravu opštine Šamac

 

 

I – U Opštinsku upravu opštine Šamac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika u Službi načelnika opštine na radno mjesto:

 

- stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Skupštine opštine 1 (jedan) izvršilac

Kategorija radnog mjesta: opštinski službenik sedme kategorije

Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja

 

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Skupštine opštine:

- obavlja administrativno-tehničke i protokolarne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine opštine, kao i Skupštinu opštine, njena radna tijela i klubove odbornika,

- učestvuje u administrativno-tehničkoj pripremi sjednica Skupštine opštine,

- prisustvuje sjednici Skupštine i vodi zapisnik na sjednici Skupštine, te izrađuje Izvod iz zapisnika i vodi o tome odgovarajuće evidencije,

- stara se o kompletiranju, tehničkoj obradi i blagovremenom dostavljanju poziva i materijala za sjednice Skupštine i njenih radnih tijela,

- izdaje i vodi evidenciju izdatih odborničkih legitimacija,

- obezbjeđuje kancelarijsko poslovanje za potrebe predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine opštine,

- učestvuje u tehničkoj pripremi za održavanje sjednica skupštinskih radnih tijela, vodi zapisnik na sjednicama radnih tijela i izrađuje izvode iz zapisnika sa sjednica radnih tijela,

- vodi odgovarajuće evidencije u okviru djelokruga poslova radnog mjesta,

- vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine.

 

III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

 

IV – Posebni uslovi

- srednja stručna sprema smjer ekonomska, gimnazija ili upravno-administrativna škola,

 - najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

 -  položen stručni ispit za rad u organu uprave i

-  poznavanje rada na računaru.

 

V – Potrebna dokumenta

 

          Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova:

1. svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi,

2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, broj 68/11, 85/11 i 7/15)

3. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4. uvjerenja škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- fotokopiju lične karte.

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

v)  nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (član 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave “Službeni glasnik RS”, broj 97/16).

Ispunjavanje drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kao i ovjerene izjave da:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

v)  nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (član 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave “Službeni glasnik RS”, broj 97/16) i

g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VI – Rok za podnošenje prijave i ostale informacije

 

          Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i  u Opštinskoj upravi Šamac – šalter sala.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom na adresu: Opština Šamac ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 4, 76230 Šamac, sa naznakom Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Šamac.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka i “Službenom glasniku Republike Srpske”'.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o javnom konkursu je Srđan Smiljanić, samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon 054 620-230.

O rezultatima javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana