JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**************

JU OŠ “TODOR DOKIĆ” KALENDEROVCI

74 413 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik hemije - 1 izvršilac pripravnik na 4 časa na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” Br: 1/16 i 66/18) kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20). Prijem radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” Br:74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

 

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom.

 

*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

*uvjerenje opštinskog/organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

*uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Todor Dokić” Kalenderovci

74413 Kalenderovci- Derventa

sa naznakom – prijava na oglas

 

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 27.10.2021. godine u 11 časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” KAKMUŽ

BARE I BR. 11

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta:

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja ,1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma 4 časa, pripravnik.

 

II

1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18, 84/19,35/20 i 63/20).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece i

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

IV

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

8. kratku biografiju.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

 

V

 

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 

VI

Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sljedeću adresu:

JU OŠ “Sveti Sava” Kakmuž, Bare 11, 74317 Petrovo, sa naznakom “Javni konkurs za prijem u radni odnos”.

 

VII

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Kakmužu dana 27.10.2021. godine (srijeda) u sljedećim terminima:

- Testiranje sa početkom u 11 časova

- Intervju sa početkom u 13 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave...............1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva a najduže do 18.4.2022. godine, lice sa iskustvom

2. Nastavnik biologije - 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dokazuje se uvjerenjem od Suda).

6. podatke iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti (na osnovu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača) i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju). Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu sa obaveznim navođenjem broja telefona i e-mail adrese i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19), i to:

 

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se održati 25.10.2021. godine u prostorijama škole sa početkom u 11 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na istom smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Gornja Slatina” 76238 Gornja Slatina.

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” UGODNOVIĆ

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

 

Za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić

 

1.       Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 8 časova sedmično, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najkasnije do 31.8.2022. , pripravnik

2.       Nastavnik/ profesor informatike - 4 časa sedmično, 1 izvršilac na određeno vrijeme, najkasnije do 31.8.2022., sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

3.       Nastavnik/profesor biologije - 8 časova sedmično, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

 

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

a) da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

c) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

B) Pored opštih uslova kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

a)       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

v)       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

d)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

đ)       uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

V) - Rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

G) - Adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić” Ugodnović 74275 Blatnica, Teslić ili neposredno u kancelariju škole.

 

D) - Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje dana 22.10.2021. godine sa početkom u deset (10) časova.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće o tome obaviješteni 21.10.2021. godine, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

JAVNI KONKURS

 

1. Profesor/nastavnik srpskog jezika - 12 časova sedmično, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije (radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom)

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19):

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177.

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 25.10.2021. godine u 13 časova u prostorijama Centralne škole u Vitkovcima Donjim obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić” Vitkovci Donji 326, 74265 Vitkovci, Teslić, sa naznakom “Za konkurs”.

***

GRAD DERVENTA

Trg oslobođenja br. 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi

grada Derventa

 

I - U Gradsku upravu grada Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

1.       U Odjeljenje za prostorno uređenje:

- Samostalni stručni saradnik za normativna i druga pravna akta ..... 1 izvršilac

      Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika: drugo zvanje.

 

2.       U Odjeljenje za finansije:

a)       Samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove grada Derventa  ...................................................................................1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: peta , zvanje službenika drugo zvanje.

b) Stručni saradnik za evidentiranje naplate lokalnih prihoda...... 1 izvršilac

     Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika treće zvanje

3. U Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti:

- Samostalni stručni saradnik za boračko- invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata  ........................................................................................... 1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika: drugo zvanje.

 

4. U Odjeljenje za opštu upravu:

- Stručni saradnik matičar u matičnoj službi .................................. 1 izvršilac Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika: prvo zvanje

 

II - Opis poslova

 Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za normativna i druga pravna akta:

- priprema nacrte i predloge opštih normativnih akata iz djelokruga odjeljenja,

- priprema ugovore o davanju građevinskog zemljišta pod zakup i prati izvršavanje ugovornih obaveza,

- obavlja poslove u vezi prometa građevinskog zemljišta,

- vodi postupke i izrađuje sve akte iz oblasti ekologije,

- obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja.

 

 Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove grada Derventa:

- prikuplja dokumenta za kontiranje i knjiženje,

- kontroliše, knjiži i unosi blagajne u sistem trezora grada,

- usaglašava blagajne trezora svih potrošačkih jedinica,

- kontira javne prihode i vrši unos i knjiženje u sistem trezora,

- vrši ispravke knjiženja i usaglašavanje,

- vrši usaglašavanje žiro-računa sa knjigovodstvenim stanjem,

- usaglašava prihode i rashode sa svim budžetskim korisnicima,

- vodi evidenciju o stalnim (osnovnim) sredstvima i vrši unos u glavnu knjigu,

- vrši obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, kontira i unosi u glavnu knjigu,

- usaglašava stanje po izvršenim popisima sa knjigovodstvenim stanjem,

- vrši završna knjiženja za trezor grada,

- koristi aplikaciju trezora opštine, prijava i odabir rada u okviru svojih ovlašćenja;

- vrši kontrolu i odobrava unos trezorskih obrazaca u aplikaciju

- učestvuju u sačinjavanju finansijskih izvještaja za ostale budžetske korisnike za koje gradska uprava Derventa vodi poslovne knjige i

- obavlja sve druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja za finansije.

 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za evidentiranje naplate

lokalnih prihoda:

- vodi evidenciju o potraživanjima neporeskih lokalnih prihoda koji se

zadužuju na bazi rješenja ili ugovora nadležnih odjeljenja Gradske uprave,

- vrši unos naplate u pomoćne knjige po osnovu zakupa stanova, garaža, poslovnih prostora, javnih površina, komunalne takse za korišćenje prostora za parkiranje, naknade za korišćenje komunalnih dobara i svih ostalih prihoda;

- usaglašava nenaplaćena potraživanja po osnovu zaduženih lokalnih prihoda (sravnjavanje stanja nenaplaćenih potraživanja – IOS);

- predlaže načelniku odjeljenja preduzimanje potrebnih mjera za unapređenje rada odjeljenja;

 

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata:

- vodi upravni postupak i izrađuje pojedinačna upravna akta o pravima porodica poginulih boraca i korisnika lične invalidnine, utvrđuje svojstva porodice poginulog borca, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida, pravo na ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, dopunsko materijalno obezbjeđenje, posebno mjesečno primanje i pravo na novčanu naknadu porodici odlikovanog borca

- vodi upravni postupak i izrađuje pojedinačna upravna akta o utvrđivanju svojstva porodice poginulog borca, svojstva porodice umrlog ratnog vojnog invalida, pravo na uvećanu i povećanje porodične invalidnine, pravo na nadoknadu za podizanje nadgrobnog spomenika, pravo na novčanu naknadu porodici odlikovanog borca i druga prava,

- vodi upravni postupak i izrađuje pojedinačna upravna akta o utvrđivanju svojstva porodice civilne žrtve rata i utvrđivanje svojstva civilne žrtve rata i prava po tom osnovu i pravo člana porodice iza umrlog korisnika lične invalidnine,

- utvrđuje pravo na dodatnu novčanu pomoć, dodatak za samohranost i dodatak za člana porodice nesposobnog za rad, izrađuje uvjerenja na osnovu službene evidencije i utvrđenog činjeničnog stanja,

- vodi upravni postupak u predmetu revizije i ponovnog postupka po nalogu resornog Ministarstva,

- prati stanje u ovoj oblasti, izrađuje izvještaje, informacije, analize i predlaže određene mjere,

- vodi zdravstvenu zaštitu porodica poginulih boraca, vojnih invalida i civilnih žrtava rata, vodi kartoteku i evidenciju porodica poginulih boraca, vojnih i mirnodopskih vojnih invalida, korisnika porodične invalidnine iza umrlih vojnih invalida i civilnih žrtava rata,

- vodi upravni postupak oko ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i vrši prijave i odjave osiguranika Fondu zdravstvenog osiguranja i druga prava u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite,

- kompletira predmete i upućuje na ljekarsku komisiju za utvrđivanje stepena invalidnosti i prisustvuje radu komisije, kompletira predmete i upućuje na ljekarsku komisiju za utvrđivanje nesposobnosti za rad člana porodice poginulog borca i prisustvuje radu komisije,

- radi sa komisijom za upućivanje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca na banjsko-klimatsko liječenje, vodi evidenciju i pomaže kod pružanja humanitarne pomoći i donacija,

- izrada ugovora i drugih normativnih akata iz djelokruga odjeljenja,

- pruža pravnu pomoć pri radu komisije za potrebe Odjeljenja,

- ostvaruje saradnju sa boračkom organizacijom, udruženjem porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila i drugim organizacijama,

- odlaže predmete po kategoriji korisnika i vrsti primanja na za to određena mjesta,

- prikuplja podatke, na osnovu kojih informiše Skupštinu grada i gradonačelnika grada, putem načelnika Odjeljenja, dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti, učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik grada za nadležnu oblast, obavlja i druge poslove i obaveze po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik matičar u matičnoj službi:

 

- vrši upis u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana

za matična područja utvrđena odlukom ,

- vrši upis podataka u matične knjige u rubriku “naknadni upisi i bilješke”,

- dostavlja obavještenja i izvještaje nadležnim matičnim službama i drugim organima o izvršenom upisu,

- izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga (MKR, MKD, MKV, MKU) ,

- izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (potvrde o izdržavanju članova porodica lica koja rade u inostranstvu, potvrde o životu i dr.)  

- vrši unos podataka iz matičnih knjiga u elektronsku bazu i vrši verifikaciju - potvrdu unesenih podataka,

- elektronski prima zahtjeve za provjeru podataka iz matičnih knjiga rođenih i knjiga državljana,

- koordinira izvršenje poslova provjere podataka iz matičnih knjiga rođenih i knjiga državljana potrebnih za izdavanje ličnih dokumenata,

- dostavlja provjerene podatke organu nadležnom za izdavanje ličnih dokumenata, 

- nakon upisa činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih, u zakonom predviđenom roku, sastavlja smrtovnice i dostavlja nadležnom sudu radi okončanja ostavinskog postupka,

- sastavlja zapisnik o priznanju očinstva i saglasnosti na priznanje,  

- uzima izjave o promjeni prezimena u slučaju prestanka, poništenja ili razvoda braka,

- obrađuje dokumentaciju po podnesenoj prijavi za vjenčanje i prisustvuje zaključenju braka,

- vrši obnavljanje uništenih matičnih knjiga,

- vrši popunu statističkih obrazaca i dostavlja nadležnom zavodu,

- vrši poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,

- postupa po zahtjevima nadležnih odjeljenja , javnih ustanova i drugih pravnih lica na način da dostavlja tražene podatke ukoliko podaci nisu zaštićeni  Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

- pruža stručnu pomoć davanjem uputa građanima radi lakšeg ostvarivanja određenih prava i izvršavanja obaveza,

- sačinjava izvještaje i informacije o svom radu,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

 

III - Opšti uslovi:

1.       da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2.       da je stariji od 18 godina ,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,

4.       da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6.       da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

 

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-1. :

- Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi

su: VSS, Pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa sa najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-2.a)

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi

su: VSS - Ekonomski fakultet, VII stepen sa ostvarenih 240 ESTЅ ili ekvivalent, diplomirani ekonomista najmanje dvije (2) godina radnog iskustva u struci

i položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi.

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-2.b)

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa posebni uslovi su

SSS, IV stepen stručne spreme, srednja škola, upravnog ili ekonomskog smjera, radno iskustvo u struci najmanje šest (6) mjeseci i položen stručni ispit za rad u gradskoj / opštinskoj upravi.

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-3

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa posebni uslovi su: VSS Pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent, najmanje dvije ( 2 ) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-4.

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi

su: SSS u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija, upravno-administrativna škola, najmanje dvije (2 ) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj/ opštinskoj upravi, položen poseban stručni ispit za matičara kao uslov za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova matičara. Ovo radno mjesto će biti predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa zakonom.

 

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1.       diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi za radna mjesta pod  I-1

I-2. a. i I-3 (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

2.       svjedočanstvo o završnom ispitu ili diploma o položenom maturskom

ispitu za radno mjesto pod  I-2. b. i  I-4.

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj /gradskoj

upravi , odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

4.       isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom

stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

5.       fotokopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

6.       fotokopija lične karte

 

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) .

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. navedenog Zakona .

 

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj /gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), i

g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang - liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Gradskoj upravi grada Derventa – šalter sala ili na stranici grada Derventa www.derventa.ba

 

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Grad Derventa – gradonačelnik, Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi grada Derventa”.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107

***

JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

Na određeno radno vrijeme – sa iskustvom – predavači za predmete:

 

1.       Njemački jezik ............................. 4 časa  (do 30.6.2022. godine)

2.       Istorija ...................................... 4 časa  (do 30.6.2022. godine)

3.       Etika ........................................... 2  časa  (do 30.6.2022. godine)

4.       Kultura religija ........................ 2  časa (do 30.6.2022. godine)

5.       Pravo ........................................... 2 časa  (do 31.8.2022. godine)

 

 

Na neodređeno radno vrijeme - sa iskustvom – predavač za ugostiteljsku grupu – za predmete:

 

1.       Kuvarstvo  ........................................ 2 časa

2.       Praktična nastava – kuvarstvo ...... 6 časova

3.       Praktična nastava usluživanje ....  4 časa 

 

I  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/2016, 66/18), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, broj: 24/19).

         

II  U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u  pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

 

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

2.       Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

3.       Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme i

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

9. Opšti uslovi iz člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole: 22.10.2021. godine, (od strane komisije).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 25.10.2021. godine u 11 časova u prostoriji br. 5.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (od 13.10. do 20.10.2021. godine), u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

- Nastavnik muzike – Odsjek klavir – (1) izvršilac

        (1) izvršilac – 24 časa na određeno vrijeme

- Nastavnik muzike – Odsjek gitara  – (3)  izvršioca

(1)     izvršilac - 24 časa na neodređeno vrijeme

(2)     izvršioca – 24 časa na određeno vrijeme do kraja školske godine

Uslovi:

1)      Završena akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – pijanista i gitarista.

2)      Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom  104. i 105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

1.       Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

2.       Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (pribavlja škola samo za izabrane kandidate nakon izvršenog izora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

7.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije RVI;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav 6. (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)

Ukoliko se ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obzir dolaze i kandidati bez položenog stručnog ispita.

 

Konkurs je otvoren deset (10) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima za nastavnika koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.10.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola “Markos Portugal” Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme, (do 31.8.2022. godine) radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

1. Profesor mašinske grupe predmeta, puna norma, 1 izvršilac

 

1.       Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/2016), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, br 24/2019). Na osnovu člana 106, stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Na osnovu člana 106 stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Uvjerenje o neosuđivanosti, uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola pribavlja službenim putem nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u JU Tehničkoj školi Doboj u Doboju dana 25.102021. godine u 11 časova u prostoriji br. 6.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU Tehnička škola, Cara Dušana 18, 74000 Doboj

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta :

1. Nastavnik matematike i informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja , nepuna norma 16 časova matematike i 5 časova informatike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

II                                                       

1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) , Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ).

2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece i

6.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

IV

 Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

11.     Kratku biografiju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

 

V

     Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

     Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,u obzir će se uzeti i razmatrati i prijave kandidata bez radnog iskustva.

VI

Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sljedeću adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić” Petrovo, Ozrenskih odreda 74 74317 Petrovo, sa naznakom “Javni konkurs za prijem u radni odnos”. 

 

VII

 Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Petrovu dana 26.10.2021. godine (utorak) u sljedećim terminima:

- Testiranje sa početkom u 13 časova

- Intervju sa početkom u 14 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Profesor-nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja 1 izvršilac, puna nastavna norma - pripravnik

2. Profesor-nastavnik razredne nastave 1 izvršilac; na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17,31/18 ,84/19, 35/20 i 63/20) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 , 84/19 ,35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (ukoliko se traži položen stručni ispit),

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama centralne škole u Blatnici dana 26.10.2021. godine.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

- Testiranje kandidata fizičko vaspitanje počinje u 8 časova, a intervju u 9 časova.

- Testiranje razredna nastava počinje u 10 časova test, u 11 časova intervju

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

(član 8. Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 74/18 i 26/19.).

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Blatnica 74275, Broj 361., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik njemačkog jezika, 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2022. godine ....................................................................... 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/18 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18 i 35/20 i 92/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni  glasnik  Republike Srpske”, broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnika o o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem pošte kao ovjerene kopije na adresu: Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs” i za koje radno mjesto nastavnik konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom će biti u petak, 22.10.2021. godine, u 10 časova u učionici broj 34, a nakon toga obaviće se intervju.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI

ĐULIĆI 515

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radnio mjesto

 

1. Nastavnik srpskog jezika, 5 časova, 1 izvršilac, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine (ukoliko se ne prijavi niko sa položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave pripravnika).

2. Nastavnik informatike, 1 čas, jedan izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, položen stručni ispit

3. Nastavnik muzičke kulture, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, položen stručni ispit

4. Nastavnik njemačkog jezika, 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, položen stručni ispit.

 

1. Uslovi konkursa

 

1.1. Opšti uslovi:

     Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

 

a)  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b)  da je punoljetan,

v)  da je radno sposoban

g)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2. Posebni uslovi:  

 

      Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

2.  Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

 

     Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

-        kratku biografiju sa adresom , kontakt telefonom i spiskom priložene

-        dokumentacije,

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u

-        kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-        izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

-        uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

-        uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima,

 

 

3.       Rok za podnošenje prijava

 

    Javni konkurs je otvoren osam (8) dana  od  dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

 

4.       Adresa dostavljanja prijava

 

   Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola                 “Ivo Andrić” Đulići, 515. Teslić 74270 , ili neposredno u kancelariju škole u               zatvorenoj koverti uz naznaku “Prijava na konkurs”.

     

5.       Intervju i testiranje

 

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u utorak , 26.10.2021. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

6.       Napomena:

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se                    prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik engleskog jezika – puna norma, PO Velika Sočanica, PO Mala Sočanica, PO Lužani, pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja -1 izvršilac.

 

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), te posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 ,35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste  stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19).                                

 

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o državljanstvu,

4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit,

6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 25.10.2021. godine, sa početkom u 11 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa, Trg oslobođenja br. 6, 74400 Derventa

sa naznakom – “Prijava na konkurs”

***

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

                                           

1. Nastavnik njemačkog jezika - 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2022. sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sljedeću dokumentaciju

 

1.       Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

2.       Izvod iz matične knjige rođenih

3.       Uvjerenje o državljanstvu

4.       Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

5.       Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

6.       Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

7.       Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

8.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

9.       Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

13.     Test i intervju sa kandidatima će se održati dana 25.10.2021. godine. Test sa početkom u 9 časova a intervju sa početkom u 11 časova.

14.     Kontakt telefon kandidata

15.     Dokumente slati na adresu JU OŠ “Radoje Domanović” Osječani Gornji ; 74225 Osječani

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez radnog iskustva.

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

OBAVJEŠTENjE

 

1. Poništava se konkurs broj 623-3/21 od 23.8.2021. godine koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 25.8.2021. godine za sljedeće radno mjesto:

 

Nastavnik/profesor istorije - 1 izvršilac – 4 časa, na neodređeno, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

2. Poništava se dio konkursa broj 585/21 od 16.8.2021. godine koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 18.8.2021. godine za sljedeće radno mjesto:

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 4 izvršioca - na neodređeno, puna norma, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana