JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

*********************

 

PU KLUB ZA DJECU “MALI PRINC”

1. KRAJIŠKOG KORPUSA BB

74 270 TESLIĆ

 

OGLAS

javni oglas za popunjavanje radnog mjesta – vaspitač predškolske djece

 

Diplomirani vaspitači predškolske djece - PU Klub za djecu “Mali princ”  1. krajiškog korpusa bb Teslić

 

Oblast: Obrazovanje

Rad na: Određeno vrijeme

Broj izvršilaca: jedan  (1)

 

Opis

Diplomirani vaspitači predškolske djece na određeno vrijeme

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

- Da je radno sposoban a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora konkursa

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela polnog i drugog nasilja

 

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena

2. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”

 

Napomena: Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu 1. krajiškog korpusa bb Radolinka Teslić  sa naznakom “Za konkurs”

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im blagovremene i potpune, biće podvrgnuti intervjuu a isti će biti obavljen  u prostorijama Kluba za djecu.

***

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

- Profesor matematike, 12 časova sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  .............. 1 izvršilac

- Profesor njemačkog jezika, 10 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva a najduže do 30.6.2021. godine..........1 izvršilac

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, 1/16), kandidati treba da ispunjavahu i  posebne  uslova predviđene članom 104. stav 1 tačka1, 2. i 3. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, 41/18, 35/20 i 92/20), i  Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin RS ili BiH,  a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan,  a to dokazuje izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopijom  lične karte

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti  starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava , a dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom, izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen  a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 1 ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

 

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen dana 26.1.2021 godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj, Hilandarska 2, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

OSNOVNI SUD U MODRIČI

CARA LAZARA 9

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

          Raspisuje se javni konkurs za prijem stručnog saradnika, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

II

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

 

I Opšti uslovi:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest   mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova stručnog saradnika,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem         nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

 

II Posebni uslovi:

 

1. da ima završenu VSS - pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. položen pravosudni ispit

3. poznavanje rada na računaru.

 

          Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke I podttačka 4. konkursa,

- potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke I podtačka 5. konkursa,

- uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,

- diplomu o stečenom zvanju iz tačke II  podtačka 1. konkursa,

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i

- uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

          Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

 

III

          Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove konkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na broj telefona za kontakt, koji su dužni dostaviti uz prijavu.

          Neodazivanje kandidata na intervju, komisija će smatrati kao odustanak kandidata od konkursa.

          Pravila provođenja  intervjua biće objavljena na njeb stranici Suda.

 

IV

Prijavu na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom “Prijava na konkurs za stručnog saradnika - ne otvaraj”.

 

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Konkurs će biti objavljen i na njeb stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

 

Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

***

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” STANARI

74 208 STANARI

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca (za PO Cvrtkovci i PO Jelanjska), puno radno vrijeme, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31. decembra 2021. godine – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac (za PO Ostružnja Donja), puno radno vrijeme, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31. avgusta 2021. godine – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.    

                                                                                                                                                             

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta, odnosno ovjerene fotokopije koje se, u pravilu, ne vraćaju:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane ukoliko Republika Srpska sa tim zemljama nema važeći sporazum koji podrazumijeva priznavanje diploma bez nostrifikacije),

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme -  za lica koja nisu zaposlena;

6.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - za kandidate sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi - za kandidate sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom), dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

14. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

15. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

16. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

-  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u ponedjeljak, 25. januara 2021. godine, u 10.30 časova (testiranje) i 11.30 časova (intervju) u prostorijama škole.

-  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli i na internet stranici škole (njnjnj.desankamaksimovic.edu.rs), najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

-   Ukoliko se kandidat koji ispunjava uslove konkursa ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je isti odustao od prijave na konkurs.

-   Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

-   Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”,  Banjaluka.

 

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari, 74208 Stanari bb, sa naznakom – prijava na konkurs za upražnjeno radno mjesto, ne otvarati.

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Voditelj produženog boravka, sa položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do završetka nastavnog procesa u školskoj 2020/21. godini,

2. Nastavnik srpskog jezika - pripravnik, jedan izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, (16 časova)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, i

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  ili maloljetnim licem. 

 

Uvjerenja za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu samo za kandidata pod rednim brojem 1. (jedan),

- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-  Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

-  Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18). i to:

-  Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

-   Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

 Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18, 26/19) 

 Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa i-mejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić “, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji  budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom,   dužni su pristupiti  testu i intervju,  koji će se održati  dana,  25.1.2021. godine, sa početkom u 8 časova - test a  a u 10 časova - intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ “LIJEŠĆE”

LIJEŠĆE BB

74450 BROD

 

                                                          KONKURS

                                           za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik/profesor informatike –2 časa redovne nastave sedmično do 31.8.2021. godine,  radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

 

2. Nastavnik/profesor biologije  - 2 časa redovne nastave sedmično do 31.8.2021. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

Opšti i posebni uslovi  za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

     Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju  i  posebne  uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika  i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)  kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19). 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je  navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom  studiranja , ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ,

8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

 Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata  i iste neće biti vraćene  kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave  potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se  obaviti u utorak, 26.1.2021. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole “Liješće”. Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka od 13.1.2021. godine a traje od 14.1.2021. godine.

***

JU OŠ “TODOR DOKIĆ”

Kalenderovci bb, 74413 Derventa

Tel: 053-329-295

E-mail: os107@skolers.org

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac  na 8  časova radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja,  do 31.8.2021. godine.

 

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” Br: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i  uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”,  br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20). Prijem  radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika  u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik  RS” Br:74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i sljedeće  uslove:

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom.

 

*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

*uvjerenje opštinskog/organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

*uvjerenje opštinskog/organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bezu iskustva i položenog stručnog ispita.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Todor Dokić”Kalenderovci

74413 Kalenderovci - Derventa sa naznakom – prijava  na oglas

 

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima će se  obaviti 25.1.2021.  godine u 11 časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***                                                                                          

JU MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ

Pop Ljubina 31, 74000 Doboj

Tel: 053-242-204

E-mail: ss40@skolers.org

 

JAVNI KONKURS

za izbor  i imenovanje direktora škole

 

I -  Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru. Direktor škole  odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

II - Mandat

Mandat direktora škole traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

 

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Medicinska škola Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole i to :

Opšti uslovi

1)      Da ima opštu i zdravstvenu sposobnost

2)      Da je državljanin BiH/RS

3)      Da je stariji od 18 godina

 

1.       Posebni uslovi

1) Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2) Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome o završenom najmanje  prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

3) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4) Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše

5) Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

 

IV - Potrebna dokumenta

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni  uz prijavu na konkurs dostaviti:

1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

4. Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

6. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik iz predmeta koji se  izučavaju u školi nakon sticanja diplome

7. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost

8. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut  krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci)

9. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci)

10.     Prijedlog programa rada direktora u narednom mandatu

 

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima.

                                     

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole  JU Medicinska škola Doboj, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI )”.

Rok za podnošenje prijave je 15 petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Medicinske škole Doboj u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

***

JU STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA DERVENTA

Svetog Save br. 1

Tel: 053-333-161

E-mail: ss49@skolers.org

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

1.       Direktor Srednje škole “JU Stručna i tehnička škola” iz Dervente raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog  mjesta i to:

 

    1) Nastavnik  srpskog jezika i književnosti –  9 časova

       - Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi

       - na određeno vrijeme  (do kraja nastavne godine - 30.6.2021. godine)

       - Broj izvršilaca 1.

 

  2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati moraju  da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Prijava na konkurs

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 6 mjeseci.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19) , i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240  ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje o položenoj pedagoško psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skaldu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih  poslodavaca, (obavezno uvjerenje da sadrži vrstu posla koju je radnik obavljao i stručnu spremu potrebnu za taj posao)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

“JU Stručna i tehnička škola”, ul. Svetog Save  bb,  Derventa, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

         

 Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove  uslove postaviti na oglasnu tablu škole.  

 Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti      intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

 Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana 29.1.2021. godine  u 9  časova u prostorijama  škole.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.                                                                  

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ”, ĐULIĆI

ĐULIĆI 515 74270 Teslić

Tel: 053-420-484

E-mail: os098@skolers.org

                                                                         

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik fizike, 12 časova sedmično, 1 izvršilac, položen stručni ispit,  na određeno vrijeme,  najkasnije do 31.8.2021. godine.

 

1.       Uslovi konkursa

 

1.1.  Opšti uslovi:

     Opšti uslovi koje kandidat, koji se prijavljuje na javni konkurs, treba da ispunjava su:

 

a)  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b)  da je punoljetan,

v)  da je radno sposoban

g)   da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2.  Posebni uslovi:  

             Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane

             Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i

            zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

2.  Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

 

        Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

- kratku biografiju sa adresom ; kontakt telefonom i spiskom priložene

        dokumentacije,

-  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u

       kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem

 

3.       Rok za podnošenje prijava

 

  Javni konkurs je otvoren osam (8) dana  od  dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas

  Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

4.       Adresa dostavljanja prijava

 

      Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:  JU Osnovna škola

     “Ivo Andrić” Đulići, 515. Teslić 74270, ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj  koverti uz naznaku “Prijava na konkurs na radno mjesto nastavnika fizike”.

 

 5.   Intervju i testiranje

 

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

  6. Napomena:

 

                   Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

                   Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

                  Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje,  Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ “19. APRIL” DERVENTA

Svetog Save br.4

Tel: 053-333-093

E-mail: os105@skolers.org

 

 

PONIŠTAVA KONKURS

 

    Poništava se konkurs za popunu radnog mjesta profesor razredne nastave, sa iskustvom, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja, objavljen dana 30.12.2020. godine u “Glasu Srpske”.

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

do  31. decembra 2022. godine dok traje finansijska podrška

Evropske unije - Projekat IPA Fond 2019

 

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 

1. Stručni saradnik …..  izvršilaca 1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Stručni saradnik pomaže tužiocima u radu u okviru Odjeljenja za ratne zločine, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.

 

- VSS – Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

 

II – Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

1)      da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske

2)      da je punoljetan,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, i da se ne vodi krivični postupak pred sudovima.

5)      da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na konkurs

 

Prijava za učešće na  javnom konkursu  podnosi se na propisanom obrascu Prijave na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici tužilaštva a može se dobiti i lično u tužilaštvu.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 

- diplomu o završenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom položenom pravosudnom ispitu

- uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu na pravnim poslovima

- dokaz o poznavanju rada na računaru

-  lične karte ili pasoša

 

Ispunjenost drugih uslova traženih konkursom kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu i poznavanju rada na računaru, rodni list, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 12 mjeseci) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Kandidate koji ispune opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto će pozvati na pismeno testiranje i razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV - Adresa za podnošenje prijave za učešće na javnom konkursu

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično Tužilaštvu ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju ul. Svetog Save 22, 74000 Doboj, sa naznakom: “Prijava na konkurs”

***

OŠ “LIJEŠĆE”

LIJEŠĆE BB

74450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik/profesor informatike –2 časa redovne nastave sedmično do 31.8.2021. godine,  radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

 

2. Nastavnik/profesor biologije  - 2 časa redovne nastave sedmično do 31.8.2021. godine,  radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

 

Opšti i posebni uslovi  za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

     Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju  i  posebne  uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika  i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)  kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19). 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je  navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom  studiranja , ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

      Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata  i iste neće biti vraćene  kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave  potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se  obaviti u utorak, 26.1.2021. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole “Liješće”. Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka od 13.1.2021. godine a traje od 14.1.2021. godine.

 

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Liješće”

Liješće bb,

74450 Brod

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana