JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

****************

 

ZU SC “KUĆA ZDRAVLjA” BIJELjINA

27. MARTA BR. 3 BIJELjINA

PJ AMBULANTA ŠAMAC

 

JAVNI KONKURS

 

ZU Specijalistički centar “Kuća zdravlja”, PJ Ambulanta Šamac, raspisuje javni konkurs za sljedeće radno mjesto:

 

1. Doktor medicine, 1 izvršilac, potreban za rad u ambulanti Šamac. Uslovi: završena VSS, zvanje doktor medicine;

2. Medicinski tehničar, 2 izvršioca, potrebni za rad u ambulanti Šamac. Uslovi: završena SSS, zvanje medicinski tehničar.

 

Konkurs se raspisuje do 18.2.2020. godine.

 

Sve informacije na kontakt:

+ 387 65 775 127; dgrgic.kucazdravlja@gmail.com

***

 

PU KLUB ZA DJECU “NAĐA” TESLIĆ

I KRAJIŠKOG KORPUSA 18

74 270 TESLIĆ

 

OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta - vaspitač predškolske djece

 

 

1. Diplomirani vaspitači predškolske djece.

 

Oblast: obrazovanje

 

Rad na: određeno vrijeme

 

Broj izvršilaca: 2 izvršioca

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne moće biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora konkursa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela polnog i drugog nasilja.

 

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

 

Napomena: Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu I krajiškog korpusa 18, Teslić sa naznakom “Za konkurs”.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa , a prijave su im blagovremene i potpune, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama Kluba za djecu.

***

“THOR” DOO DOBOJ

VELIKA BUKOVICA BB

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Na osnovu ukazane potrebe “Thor” d.o.o. objavljuje

 oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto

- Serviser za motorne pile, trimere, kosačice, dvotaktne i četvorotaktne motore.
Potreban 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidat mora ispunjavati i posebne uslove:

- minimalno srednja stručna sprema, tehnički smjer,

- radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

- mjesto stanovanja Doboj ili u krugu od cca 10 km,

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

- osnovno poznavanje rada na računaru,

- poželjno osnovno poznavanje engleskog jezika i

- spremnost za rad na terenu.

 

Prijave na oglas dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja. Ukoliko kandidat bude ispunjavao navedene kriterijume o svim ostali uslovima će se razgovarati sa poslodavcem.

 

Prijave na oglas se dostavljaju sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos” na thor@valhall-group.com

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka

- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini - 19.6.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18 i 84/19), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18 i 84/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18 i 84/19), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 28.2.2020. u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Dositej Obradović” Blatnica, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

 

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati”, slati na adresu:

JU Osnovna škola “Dositej Obradović”Blatnica

Blatnica 361,74 275 Blatnica, opština Teslić

***

JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

JAVNI  KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1) Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 16 časova redovne nastave, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj: 1/06 i 66/18), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona)  kandidat je dužan da dostavi:

1.       Uvjerenje o državljanstvu

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8.       Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

12.     Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

13.     Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

- Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje iz tačke 12. i 13. pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Obudovac” u Obudovcu dana 28.2.2020. godine u 9 sati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina “Glas Srpske”.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Obudovac” 76235 Obudovac

 

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

***

 

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

  

1. Nastavnik razredne nastave – na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u područnoj školi Čivčije Osječanske

 

U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sljedeću dokumentaciju

 

1) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

2) Izvod iz matične knjige rođenih

3) Uvjerenje o državljanstvu

4) Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

5) Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

6) Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

7) Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

8) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

9) Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

11) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

12) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

13) Test sa kandidatima će se održati dana 24.2.2020. sa početkom u 10 časova a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.

14) Kontakt telefon kandidata

15) Dokumente slati na adresu JU OŠ “Radoje Domanović” Osječani Gornji; 74225 Osječani

 

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez radnog iskustva.

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  74/18 i 26/19).

***

 

“KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILjE GAS” DOO

PJ TERME OZREN KAKMUŽ

 

KONKURS

 

- za menadžera RUC “Terme Ozren” Petrovo   1 izvršilac

 

Potreban profil:

Završen fakultet ekonomski, pravni, fakultet organizacioni nauka, fakultet za turistički i hotelijerski menadžment ili srodni fakultet u trajanju od 4 godine

Aktivno znanje engleskog jezika, poželjno je i još jednog

Poznavanje rada na računaru  (MS Office paket)

Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo u ovoj ili sličnim branšama minimum 3 godine

Spremnost na povremene odlaske službenih putovanja (višednevnih) i rad vikendom

Da posjeduje organizacione sposobnosti i timski duh

 

Sve prijave slati na mejl adresu giljegasŽteol.net, a kandidati koji budu zadovoljavali minimum kriterijuma biće pozvani na informativni razgovor.

 

Konkurs ostaje otvoren sve dok se ne popuni radno mjesto sa odgovarajućim kadrom.

***

PU KLUB ZA DJECU “BAMBI” DERVENTA

M. B. BELOG BB

74 400 DERVENTA

 

JAVNI  KONKURS

za prijem radnika

 

I

Radno mjesto: Diplomirani vaspitač

Broj izvršilaca: 2 (dva)

Mjesto rada: Klub za djecu

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Zakona o predškolskom vaspitanju, a kako slijedi:

*diplomirani vaspitač;

*jedna godina radnog iskustva;

*položen stručni ispit.

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

- ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

- ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija svjedočanstva ili drugog dokaza o stručnoj spremi;

- dokaz o radnom iskustvu – original ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu.

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

V

Ovaj konkurs će se objaviti na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

PU klub za djecu BAMBI, M. B. Belog bb, Derventa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem radnika”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

***

 

“EHTA-R” DOO DERVENTA

DERVENTSKI LUG BB

74 400 DERVENTA

 

OGLAS

Za prijem u radni odnos

 

 

1. Direktor .....................1 izvršilac

Uslovi: VSS, VŠ, SSS sprema građevinske struke, 3 godine radnog iskustva

 

2. Radnici građevinske struke

    1) Zidari - 10 izvršilaca

    2) Tesari - 10 izvršilaca

    3) Fasaderi - moleri - 3 izvršioca

   4) Armirač - 5 izvršilaca

 

Oglas ostaje otvoren do popune.

 

Prijave na oglas dostaviti na adresu: “Ehta-R” d.o.o., Lug bb, 74 400 Derventa ili putem mejla: ehta-r@teol.net i tel: 053/333-450.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana