JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

Darko Momić
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.01.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

 

KONKURS

ZA IZBOR NASTAVNIKA

 

1.       Nastavnik/profesor srpskog jezika- 1 izvršilac – 5 časova, na određeno, do kraja nastavnog procesa, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2.       Nastavnik /profesor matematike – 1 izvršilac – 12 časova, na određeno, do kraja nastavnog procesa sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3.       Nastavnik/profesor fizike – 1 izvršilac – 18 časova, na određeno, do kraja nastavnog procesa sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – pripravnika.

 

USLOVI :

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19)

2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18 ,84/19 ,35/20 i 63/20),kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                            

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7.       Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6.       Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7.       Uvjerenje  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 24.01.2022. godine (ponedeljak). Testiranje kandidata počinje u 7:00 časova, a intervju u 09:00 časova.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19.) .

 - Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 - Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

76 273 DONjI ŽABAR

 

J A V N I    K O N K U R S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 NA NEODREĐENO VRIJEME

 

1. Bibliotekar (puna norma), pripravnik

........................................1 izvršilac

 

  NA ODREĐENO  VRIJEME - DO 31.8.2022. godine

 

1. Nastavnik njemačkog jezika ( 4 časa), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ........................1 izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.       da je punoljetan;

3.       da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.       da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

 

Posebni uslovi

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 

1.       potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4.       ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;

   (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

   Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

7.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.       ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

9.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

10.     uvjerenje o položenom stručnom ispitu(prilažu samo kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto za koje se traži radno iskustvo);

11.     uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

12.     dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

13.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

14.     uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca(prilažu samo kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto za koje se traži radno iskustvo);

15.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

16.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

17.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Dana, 26.1.2022. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u  10,00 časova.

Intervju sa kandidatima u 11,00 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar” Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19).

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdrastvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od 2 metra, te obavezna upotreba maski.

***

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika i književnosti- (16 časova redovne nastave), pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja

 

Pored opštih uslova  propisanih Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS” br. 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS„ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitanja („Službeni Glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci),

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, kao i da nije  evidentiran u poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje se dokazuje Uvjerenjem koje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta, koje kandidat dostavlja.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za  prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1)      ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati bez radnog iskustva, biće razmatrane i prijave kandidata sa radnim iskustvom.

Test i intervju će se održati 25.1.2022. godine u prostorijama škole sa početkom u 11:00 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Ozren”, Donja Paklenica, Doboj, 74255 Paklenica.

Telefon: 053/271-417.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Jedan diplomirani farmaceut, na 3 časa nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2022. godine

2. Jedan profesor njemačkog jezika, na 6 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2022. godine;

3.Profesor srpskog jezika, na 3 časa nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2022. godine;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj  školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.(ne treba za pripravnika)

- uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita. (ne treba za pripravnika)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. (ne treba za pripravnika)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104.stav 1.tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

U slučaju da se na konkurs  ne jave lica sa iskustvom ili  položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće  se i molbe prijavljenih kandidata  koji ne ispunjavaju ove uslove, odnosno pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Srednjoškolski centar  “Nikola Tesla” Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove  biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 25.01.2022. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 28.01.2022. godine u 11,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

Nastavnik muzike – Odsjek klavir – (4) izvršioca

 (1) izvršilac – 24 časa na neodređeno vrijeme

(1) izvršioc – 24 časa na određeno vrijeme do 30.06.2022.

 (1) izvršilac  - 12 časova na određeno vrijeme 30.06.2022.

(1) izvršilac / korepetitor/  – 8 časova na određeno vrijeme do 30.06.2022.

Nastavnik muzike – Odsjek gitara – (4) izvršioca

 (1) izvršilac – 24 časa na neodređeno

(2) izvršioca – 24 časa na određeno vrijeme do 30.06.2022.

(1) izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 30.06.2022.

Nastavnik muzike – Odjsjek harmonika – (1) izvršilac

(1)     Izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do 30.06.2022.

Nastavnik muzike – Odsjek violina – (1) izvršilac

(1)     Izvršilac – 2 časa na određeno vrijeme do 30.06.2022.

 

Uslovi:

1)      Završena Akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – pijanista,gitarista, akordeonista i violinista,

2)      Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom  104. i 105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

1.       Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

2.       Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (pribavlja škola samo za izabrane kandidate nakon izvršenog izora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

7.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18 i 26/19)  je:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije RVI;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav 6. (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)

Ukoliko se ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obzir dolaze i kandidati bez položenog stručnog ispita.

 

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima za nastavnika koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 21.01.2022. godine u 09:30 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal” Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS”.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

1.profesor-nastavnik fizike - 1 izvršilac; radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;  4 časa,  na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.08.2022 godine

                                

za upražnjena  radna mjesta

2.profesor-nastavnik likovne kultrure - 1 izvršilac; radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;  4 časa,  na određeno radno vrijeme do a najduže do 31.08.2022 godine

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. Glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije  (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,(ukokliko  se traži položen stručni ispit),

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

7. Uvjerenje  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama centralne škole u Blatnici  dana 24.01.2022. godine.

-Testiranje kandidata fizika, počinje u 8,00 časova test, a intervju u 9,00 časova,

- Testiranje kandidata iz likovne kulture u 9,00 test, a intervju u 10,00 časova

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

(član 8.Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19.).

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović” Blatnica 74275, Broj 361., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

J A V N I   K O N K U R S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1.       DAKTILOGRAF – izvršilaca 1

 

1. Opis poslova radnog mjesta 

 

•        Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,

•        radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi,

•        prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,

•        odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

•        priprema korespodenciju i dokumentaciju,

•        vodi brigu o rasporedu suđenja,

•        poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,

•        sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,

•        pomaže osoblju pisarnice ukolilo je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, sekretar ili predsjednik Suda.

 

2. Opšti uslovi za radno mjesto

 

•        da je državljanin BiH

•        da ima navršenih 18 godina

•        da ima opštu zdravstvenu sposobnost

•        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

•        da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

•        da se ne vodi krivični postupak.

 

3. Posebni uslovi za radnom mjesto

 

•        završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola

• poznavanje rada na računaru

• 6 ( šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova ( uvjerenje o državljanstvu, rodni list)  i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova ( diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

 

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

 

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22. 

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana