JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 11.1.2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

********

JU EKONOMSKA ŠKOLA DOBOJ

Cara Dušana 18 Doboj

Tel: 053-200-982

E-mail: ss[email protected]

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi

 

 1. Profesor Njemačkog jezika  -  8 časova, na određeno vrijeme do kraja školske 2022/23. godine, odnosno do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac;

 

     OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS     

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,  što se  dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu;

2. Da je punoljetan,  što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti  starije od 6 (šest)  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavahu i  posebne  uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) , i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće  se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio ovu grupu predmeta;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu, mail adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 26.januara.2023. godine (četvrtak) u prostorijama škole sa početkom u 13.30 časova.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  „Glas Srpske".  

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs -  i za koju poziciju kandidat konkuriše"                                                                                                                     

***

JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ", DOBOJ

Hilandarska 2

74000 Doboj

Tel: 053-241-406

E-mail: os[email protected]

 

K  O  N  K  U  R  S

ZA  IZBOR  NASTAVNIKA 

 

 1. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac - na neodređeno sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

 

Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – pripravnika.

 

USLOVI :

 1.  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19).
 2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 114.  stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                            

Uz  potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije  (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

      1.  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se        dokazuje   uvjerenjem o državljanstvu,

 1.  Da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
 2. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 4. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5. Uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 6. Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

      4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6.  Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

     7. Uvjerenje  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

      8. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

     9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

    10. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

    11. Kratku biografiju,

  - Oglas ostaje otvoren 8  dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  23.01.2023. godine (ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 07:00 časova a intervju u  09:00 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 74/18 i 26/19).

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 - Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole : JU OŠ „Dositej Obradović" Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

                                                                                                                                                      

JU OŠ „PETAR KOČIĆ" Ugodnovići-Teslić

Ugodnovići 37

74275 Blatnica

Tel: 053-482-127

E-mail: [email protected]

 

K   O   N   K   U   R   S

 

Za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić

 

 

Nastavnik/Profesor biologije-1 izvršilac na određeno radno vrijeme, 8 časova semično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31. 08. 2023. godine

 

USLOVI KONKURSA

 

 Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16,66/18 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:  81/22)   ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i previlnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18,26/19).

 

I Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja  na konkurs:

 

1) Da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja  nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.

5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasailja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5 izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:77/09,86/10,25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za radna mjesta pod tačkom 1 .

Za radno mjesto iz tačke 1  potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju najmanje  dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 114. Stav 5. Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske" broj:81/22)

III

U skladu sa članom 6 Pravilnika oproceduri prijema radnika u radni odnnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Sližbeni glasnik Republike Srpske" broj:74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti idokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vršibodovanje.

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičo-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko  i dodaktičko –metodičku grupu predmeta.
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5)  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7)  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

8)  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulih  borca,

9)  Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštonsko –gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

V)- rok za podnošenje prijave                                                                                                  

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

G)- adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu : JU Osnovna škola „Petar Kočić" Ugodnović  74275 Blatnica, Teslić.

D)-intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti  intervju  i testiranje dana 23.01.2023. godine sa početkom u deset  (10) časova u prostorijama Ju Oš „Petar Kočić" Ugodnović – Teslić

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i   neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ „VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ", DOBOJ

Srpskih sokolova 2, 74000 Doboj

Tel: 053-221-838

E-mail: os[email protected]

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

      1.   Profesor/Nastavnik matematike , 20 časova do povratka radnice sa bolovanja

                                                                                                                                -1 izvršilac

-Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili      uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22). Ukoliko se ne prijavi kandidat sa položenim stručnim ispitom, biće razmatrane prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit odnosno pripravnik.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za ponedjeljak, 23.01.2023.godine sa početkom u  13:00 časova, u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Karadžić" Doboj, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS"-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, u protivnom prijava će se odbaciti kao nepotpuna i neće se razmatrati.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", br.74/18., 26/19.).

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI SAVA", TESLIĆ

Ulica Marka Pejića broj 8

74270 Teslić

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Podaci o radnom mjestu

-medicinski tehničar

-broj izvršilaca tri (3)

-trajanje rada – rad na neodređeno vrijeme

 

 1. Opšti uslovi za prijem

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 1. Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat  ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić:

-da ima završenu srednju medicinsku školu (SSS 4.stepen) sa stečenim zvanjem Medicinski tehničar

-položen stručni ispit

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su  dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-ovjerenu kopiju ili original uvjerenja o državljanstvu,

-ovjerenu kopiju ili original izvod iz matične knjige rođenih,

-ovjerenu kopiju Lične karte,

-ovjerenu kopiju ili original Ljekarskog uvjerenja (dostavlja izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru);

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

-ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (SSS 4.st.) – Medicinski tehničar

-ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu Medicinski tehničar

 1. Podaci o prijavi na konkurs

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na konkurs ne otvaraj" na protokol Ustanove, putem pošte na adresu: Javna Zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8 ili posredstvom Zavoda za zapošljevanje. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana