JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

*******************

 

JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

Nastavnik muzike – Odsjek klavir

(1) izvršilac – 24 časa sa iskustvom na određeno vrijeme – do kraja prvog polugodišta 31.12.2019. godine

Nastavnik muzike – Odsjek gitara

(1) izvršilac – 24 časa sa iskustvom na određeno vrijeme – do kraja školske godine 31.8.2020. godine

 

Uslovi:

1)      Završena Akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – pijanista i gitarista.

2)      Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18 ) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

1.       Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

2.       Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (pribavlja škola samo za izabrane kandidate nakon izvršenog izora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

7.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije RVI;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav 6. (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

 

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave će se uzeti u razmatranje.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 23.10.2019. godine u 11 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola “Markos Portugal” Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ” PODNOVLjE

74 217 PODNOVLjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1.       Nastavnik/profesor hemije – pripravnik /lice bez položenog stručnog ispita - 8 časova sedmično na određeno vrijeme; do povratka radnice sa bolovanja;

2.       Nastavnik/profesor engleskog jezika- pripravnik/lice bez položenog stručnog ispita - 16 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

 

II

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17. i 31/18.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III

Uz obaveznu potpisanu prijavu i biografiju, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.       da nije u evidenciji posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

7.       uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

8.       Priložena dokumentacija iz tačke 5., 6. i 7., u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 22.

 

IV

Testiranje i intervju će biti održani u utorak, 22. oktobra 2019. godine, u 10 časova test, odnosno u 12 časova intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

 

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa i pregleda dostavljene dokumentacije kandidata, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Komisija nakon obavljenog testiranja i intervjua sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

 

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola “Đura Jakšić” Podnovlje, Doboj, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

X

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU SŠC “PETROVO” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 76

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1) Profesor njemačkog jezika .......... 6 časova - na neodređeno radno vrijeme.

 

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

I

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

 

II

U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl.glasnik RS” broj: 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti :

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci ,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom , to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom.

12. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za primljenog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), JU Srednjoškolski centar Petrovo Ul. Ozrenskih odreda br. 76. 74317 Petrovo i neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 23.10.2019. godine u 12.30 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini a najduže do 30.6.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, i

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18). i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18, 26/19) 

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa i-mejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić”, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 22.10.2019. godine, sa početkom u 8 časova, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

ODLUKA

 

Poništava se konkurs o prijemu radnika u radni odnos objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”, od 25.9.2019. godine:

“1. Profesor za predmet engleski jezik .......... jedan izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

2. Profesor za predmet kuvarstvo .......... jedan izvršilac, za 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva”.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1.       Nastavnik hemije

- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 16 časova redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2.       Nastavnik biologije

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 12 časova redovne nastave, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3.       Voditelj produženog boravka

- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini - 19.6.2020. godine.

4.       Nastavnik fizičkog vaspitanja

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, 10 časova redovne nastave sedmično do povratka radnika sa funkcije, a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini - 19.6.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana, 24.10.2019. godine, u 9.30 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Brod, obaviće se testiranje, a u 10.30 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka od 9.10.2019. a traje od 10.10.2019. godine.

 

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati”, slati na adresu:                                                                                                            

JU Osnovna škola “Sveti Sava”, Ul. Vuka Karadžića bb,                                                                 

74450 Brod.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole, kao i za poslove propisane članom 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

 

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV - Opšti i posebni uslovi

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 49/18), te Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava”Brod i to:

 

Opšti uslovi

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

- da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji :

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V - Dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

-        Izvod iz matične knjige rođenih

-        Uvjerenje o državljanstvu

-        Diplomu o završenoj stručnoj spremi

-        Potvrdu kojom se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

-        Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

-        Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-        Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-        Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-        Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

Kandidati su dužni dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI - Rok i način dostavljanja konkursnih prijava

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Brod, Ul. Vuka Karadžića bb, 74 450 Brod sa naznakom “ZA ŠKOLSKI ODBOR-Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

 

VII – Način obavještavanja kandidata

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Brod u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

JAVNI KONKURS

 

1. Nastavnik/profesor biologije, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, 8 časa redovne nastave, pripravnik

 

Uslovi konkursa

 

I Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

 

Članom 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedena radna mjesta.

 

III

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Vitkovci Donji br. 326, sa naznakom “ZA KONKURS”.

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana, 21.10.2019. godine, u 12 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju, a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

ODLUKA

o poništenju konkursa objavljenog 2.10.2019. u “Glasu Srpske”

 

I

Poništava se konkurs broj, 565/19 od 23.9.2019 godine objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” dana srijeda, 2.10.2019. godine, koji se odnosi na radno mjesto bibliotekara i nastavnika matematike.

1. Bibliotekar, 1 izvršilac, sa iskustvom, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2020. godine;

2. Nastavnik matematike, puna norma, sa iskustvom, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2020. godine.

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Glasu Srpske”.

 

Obrazloženje:

V.d. direktora škole poništava konkurs za gore navedena radna mjesta jer je nakon uvida u konkurs objavljenog u “Glasu Srpske” objavljenog 2.10.2019. godine uočeno da je sekretar škole greškom dostavio nepotpun primjer konkursa.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Bibliotekar, 1 izvršilac, sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2020. godine;

2. Nastavnik matematike, puna norma, sa iskustvom, položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19), i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3 ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje i intervju:

- biblioteka - 25.10.2019 godine u 8 časova testiranje, a intervju u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Dositej Obradović” Blatnica sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa o

- matematika - 25.10.2019. godine testiranje u 11 časova a intervju u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Dositej Obradović” Blatnica sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović “ Blatnica broj 361, 74275 Blatnica sa naznakom “ZA KONKURS”.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje, odnosno od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za prijem u pripravnika u Opštinsku upravu Derventa

 

 

I - Načelnik opštine Derventa raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu Derventa, na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci:

 

1.  Diplomirani građevinski inženjer - 1 izvršilac,

2.  Diplomirani pravnik - 1 izvršilac,

3.  Diplomirani ekonomista - 1 izvršilac i

4.  Profesor srpskog jezika - 1 izvršilac.

 

II - Opis poslova

 

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

Pripravnici će se osposobljavati po Pravilniku o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju u Opštinskoj upravi Derventa (“Službeni glasnik opštine Derventa”, broj 16/17).

 

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

 

1)      da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2)      da je starije od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5)      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

6)      da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV – Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema (VII stepen) ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

 

V - Potrebna dokumenta

 

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs. Prijavni obrazac se može preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Derventa i prijemnoj kancelariji opštine Derventa.

Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju lične karte, i izjavu da kandidat:

 

1) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

2) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

3) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1. fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),

2. uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme ili da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme u trajanju kraćem od 12 mjeseci;

3. uvjerenje da je kandidat dijete porodice poginulog borca VRS.

 

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno pismeno obaviješteni.

 

(4) Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 134/11, 9/12, 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. Zakona.

 

(5) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

(6) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 5. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 5. ove tačke.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i zvaničnoj internet stranici Opštine Derventa njnjnj.derventa.ba

 

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: “Opština Derventa, Trg oslobođenja broj 3, sa naznakom “Komisiji za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u radni odnos”.

 

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je Borivoje Golubović, kontakt telefon 053/315-130.

***

OPŠTINA ŠAMAC

K. A. KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Šamac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Šamac:

 

1. Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove (tehnički sekretar) – 1 izvršilac;

kategorija: opštinski službenik sedme kategorije; zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.

2. Samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i preduzetništvo – 1 izvršilac;

kategorija: opštinski službenik pete kategorije; zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.

 

II – Opis poslova

 

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 1

- vrši administrativne i druge poslove u vezi sa funkcijom načelnika,

- vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala koji su upućeni Kabinetu načelnika,

- osigurava tehničke i druge uslove za pripremu i održavanje sastanaka načelnika opštine,

- vrši zavođenje i arhiviranje predmeta načelnika opštine,

- vrši najavu stranaka, prima telefonske pozive i poruke za načelnika opštine,

- vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine.

 

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 2

- priprema i izrađuje projektne prijedloge koji su vezani za razvoj privrede i preduzetništva na području opštine Šamac,

- aktivno sarađuje sa privatnim sektorom, predstavnicima malih, srednjih i strateških

preduzeća za podršku privatnom sektoru i drugim asocijacijama,

- učestvuje u pripremi aplikacija malih i srednjih preduzeća sa područja opštine Šamac koja apliciraju po javnim pozivima drugih institucija za podsticanje i razvoj privrede,

- aktivno učestvuje u pripremanju i organizaciji skupova, sajmova, manifestacija na području opštine Šamac iz oblasti privrede,

- priprema statističke podatke iz oblasti privrede za potrebe organa opštine,

- usmjerava i informiše zainteresovana lica u ostvarivanju svojih prava u vezi obavljanja privredne djelatnosti,

- priprema polugodišnji i godišnji izvještaj u propisanom roku i dostavlja ga nadležnim subjektima,

- prati propise, priprema akta neophodna za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole,

- obavlja stručne poslove iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa zakonom, prihvaćenim standardima i smjernicama Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole,

- izrađuje plan rada za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole za narednu godinu,

- izvještava rukovodioca subjekta o stanju i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole,

- informiše načelnika o eventualnom sukobu interesa vezano za poslove finansijskog

upravljanja i kontrole,

- daje stručna mišljenja i preporuke za unapređenje poslovanja i ostvarenje ciljeva opštinske administracije,

- aktivno učestvuje u poslovima i radnim zadacima upravljanja razvojem, na poslovima strateškog planiranja, implementacije i vrednovanja Strategije,

- vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika odjeljenja.

 

III - Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je lice starije od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

 

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 1

 

Srednja stručna sprema, završena gimnazija, ekonomska ili upravna škola, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 2

 

Visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru.

 

V - Potrebna dokumenta

 

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:

2) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

3) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

4) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

5) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

2. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti ovjerenu fotokopiju:

- diplome o stručnoj spremi,

- isprave kojim dokazuje iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

- stručnog ispita za rad u organu uprave i

- potvrdu ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

 

VI - Sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u smislu odredbi čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16).

 

VII – Intervju i izbor kandidata

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće pismenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave. Na dan pismene provjere kandidati će dobiti obavještenje o mjestu i datumu obavljanja usmenog intervjua.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa

 

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Šamac, 76230 Šamac, K. A. Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

***

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

          Na XIV sjednici Školskog odbora održanoj dana, 4.10.2019. godine, ŠO donio je Odluku o poništenju konkursa broj 522/19 koji je izašao u “Glasu Srpske” dana, 28.8.2019. godine, koji se odnosi na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa.

***

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

 

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa

 

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru.

 

III – Mandat

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, potom dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/16), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS”, broj 49/18) i to:

1. Opšti uslovi:

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

• da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

• da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

• Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”; broj 44/17 i 31/18).

• Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.

• Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4. vjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će Škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata , a prije stupanja na dužnost,

5. Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

9. Izvod iz matične knjige rođenih,

10. Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati su dužni dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa, Trg oslobođenja br.6, 74400 Derventa, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ “Nikola Tesla” Derventa, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

 

1. Nastavnik/profesor defektolog (rad sa učenicima u specijalnom odjeljenju) – radnik sa iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 ).

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon , spiskom priložene dokumentacije, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagošpko-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu .

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Testiranje kandidata obaviće se 21.10.2019. godine u 9 časova u prostorijama škole

 

Intervju kandidata obaviće se 22.10.2019. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Nikola Tesla”

Trg oslobođenja br 6, 74400 Derventa

Sa naznakom – prijava na oglas , ne otvarati -

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Na određeno vrijeme:

1.       Engleski jezik, 16 časova sedmično ( 10 časova do 5. marta 2020. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a 6 časova do kraja školske 2019/2020. godine), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

1.       Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15), i to:

1.       Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2.       Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3.       Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata  koji nemaju položen stručni ispit , ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

NAPOMENA:

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnom ispitom za rad u nastavi, kao i kandidata bez položenog stručnog ispita, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

6.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

7.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);

13.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 24.10.2019. godine (četvrtak) u 13 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i njeb stranici škole, 21.10.2019. godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić”, Berlinska bb, 74 480 Modriča, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

***

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:

•        Derventa  – 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

1. Minimalno  SSS

2. Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

3. Poželjno poznavanje rada na računaru („MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

1.       Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

2.       Kopiju uvjerenja o državljanstvu

3.       Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com  

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

„Glas srpski - Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:

• Teslić – 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

-        Minimalno SSS

-        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

“Glas srpski - Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

pripravnika na određeno radno vrijeme

 

1. Profesor geografije, 10 časova

 

1.       Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS broj 01/2016), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(Službeni glasnik RS br 24/2019 ) . Na osnovu člana 106, stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.                                                                                                                                                                  Na osnovu člana 106 stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.                                                                                                                         

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti :

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ,

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Uvjerenje o neosuđivanosti, uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola pribavlja službenim putem nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u JU Ekonomskoj školi Doboj u Doboju dana, 21.10.2019. godine, u 9 časova u prostoriji br. 110.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU Ekonomska škola, Cara Dušana 18, 74000 Doboj

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Pedagog, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva .................... 1 izvršilac.

2. Nastavnik farmaceutske hemije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, nepuna norma (2 časa vježbi), na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine ........................1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni  glasnik  Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19).

 

Uz potpisanu prijavdž kandidat je dužan da dostavi:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

11. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

          Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

 

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se 22.10.2019. godine u 10 časova u učionici broj 5, a nakon toga obaviće se intervju.

 

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana