JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

****************

“ENERGOTEHNIKA” DOO DOBOJ

NIKOLE TESLE BR.6

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Referent za prodaju i nabavku                        1 izvršilac

2. Mašinski tehničar                            1 izvršilac

 

 

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

- Srednja stručna sprema - SSS 

- Poželjno iskustvo, ali nije obavezujuće

 

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:

- kratku biografiju

- dokaz o završenoj školskoj spremi - ovjerena kopija

 

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim  iskustvom.

 

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, putem pošte ili lično na  adresu D.o.o “Energotehnika”  Nikole Tesle br.6.  sa naznakom “Prijava za konkurs”

 

 

V Po prijemu prijava, sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

 

1. Nastavnik  matematike – 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa  bolovanja sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sljedeću dokumentaciju

 

• Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Uvjerenje o državljanstvu

• Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

• Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

• Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

• Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

• Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos  lica sa iskustvom

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  boraca

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

• Test  sa kandidatima će se održati dana 22.9.2020 sa početkom u 11 časova a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.

• Kontakt telefon kandidata

• Dokumente slati na adresu  JU OŠ “Radoje Domanović,, Osječani Gornji; 74225 Osječani

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez radnog iskustva.

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/18 i 26/19).

***

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

o raspisivanju konkursa

 

 1. Profesor demokratije i ljudskih  prava - 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2021. godine - sa radnim iskustvom

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20)  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu fotokopiju diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju  kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u  utorak, 22.9.2020. godine: test u 9 časova, a  intervju  u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU  Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje, ulica Omladinska 3.,74470 Vukosavlje.

***

JU SŠC “MIHAJLO PUPIN” DERVENTA

SVETOG SAVE 1A

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar “Mihajlo Pupin” Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta i to:

 

1. Nastavnik za predmet istorija, (240 ECTS) - 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021 godine (31.8.2021. godine)

                                                                                Broj izvršilaca   1.

2. Nastavnik za predmet psihologija  (240 ECTS) – 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti,  na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine, (31.8.2021. godine)

                                                                                 Broj izvršilaca  1.

 

3.  Nastavnik za predmet demokratija i ljudska prava (240 ECTS) - 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021 godine, (31.08.2021. godine),

                                                                                     Broj izvršilaca 1.

 

         

  2.  Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova  kandidati moraju  da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga, (koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (prilaže izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU SŠC “Mihajlo Pupin”, ul. Svetog Save 1A,  Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju , koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana  22.9.2020. godine u 10   časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ “TODOR DOKIĆ” KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik hemije - 1 izvršilac na 4  časa radnik  na određeno vrijeme do 31.8.2021. god

 (do povratka radnice sa bolovanja) radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, ukoliko se javi radnik sa iskustvom, razmatraće se prijave pripravnika.

Uslovi : Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu   (“Sl. glasnik RS”, br: 1/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105 . Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”,  br: 44/17, 31/18,84/19 i 35/20). Prijem  radnika  izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika  u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik  RS” Br:74/18 i 26/19)  kandidat treba da ispunjava i sljedeće  uslove:

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.

*uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

*uvjerenje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

*uvjerenje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu :

JU Osnovna škola “Todor Dokić” Kalenderovci

74413 Kalenderovci - Derventa

sa naznakom – prijava  na oglas

 

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima će se  obaviti 18.9.2020.  godine u 11  časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

 

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala (diplomirani inženjer mašinstva) - 1 izvršilac, puna norma, do povratka radnika sa mjesta pomoćnika direktora, lice sa radnim iskustvom,

2. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala (diplomirani inženjer mašinstva) - 1 izvršilac, 10 časova, do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom,

3. Računovođa - 1 izvršilac, puno radno vrijeme, pripravnik, probni rad do tri mjeseca (sa mogućnošću zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme).

 

             Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 01/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

              U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva – pripravnika.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

           Uvjerenja  iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

        Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (ako se traži konkursom),

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

               Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

               Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:   JU Srednja škola “Nikola Tesla” Teslić, Karađorđeva 10 A,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama “Glas Srpske”.  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 22.9.2020. godine, u 11 časova, u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

         

              Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

I

Raspisuje se javni  konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. Pedagog škole, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom

2. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac , na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

II

1.       Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik  RS broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ).

2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece i

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.

 

IV

 Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

 

V

          Javni konkurs je otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 

VI

Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sledeću adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić” Petrovo, Ozrenskih odreda 74 74317 Petrovo,  sa naznakom “Javni konkurs za prijem u radni odnos”.  Ukoliko se prijave dostavljaju putem pošte, na zatvorenoj koverti  potrebno je naznačiti na koje radno mjesto kandidat konkuriše.

 

VII

            Sa prijavljenim  kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa , obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u  Petrovu dana 21.9.2020. godine (ponedjeljak) u sljedećim terminima:

Za radno mjesto pedagog škole:

- Testiranje sa početkom u 12 časova

- Intervju sa početkom u 13 časova.

Za radno mjesto nastavnik/profesor razredne nastave:

- Testiranje sa početkom u 12 časova

- Intervju sa početkom u 13 časova

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

VIII

             Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINjA

74 412 OSINjA

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta za šk. 2020/21. godinu:

 

1.   Nastavnik hemije ...........................   1 izvršilac - pripravnik -  4 časa na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 5.2.2021. godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”br:01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,(“Sl. glasnik Rep. Srpske”, br:44/17. 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnika o str. profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi  (“Sl. glasnik RS” br:74/18 i 26/19),             

 

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica  koja osim uslova utvrđenih Zakonom o radu treba da imaju: 

1)  završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna   zdravstvena ustanova

 (2) Lica iz st. 1. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

(2) Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

Opšti uslovi:  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ,

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

* uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

* uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, 

*uvjerenja iz stava 1. tačka 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ:

* ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

* uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

* dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

* uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave sa adresom i brojem telefona  slati na adresu : JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja, Derventa sa naznakom: -  “Prijava  na konkurs”,  ne otvarati – Testiranje kandidata  će se obaviti u ponedjeljak, 21.9.2020. godine u 9.30 sati,   a intervju istog dana u 11 časova u prostorijama ove Ustanove.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Računovođa – radnik sa iskustvom na određeno vrijeme na šest mjeseci probnog rada – 1 izvršilac

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).                                

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon, spiskom  priložene dokumentacije, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj  VSS – VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja na radovima računovodstva i knjigovodstva i poznavanje rada na računaru ,

 

- Uvjerenje o posjedovanju licence - sertifikovani računovođa,

 

- Uvjerenje o položenom državnom ispitu

 

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

• Testiranje  kandidata obaviće se 21.9.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole

• Intervju kandidata obaviće se 22.9.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole

• Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Napomena: Ukoliko se na raspisani konkurs ne prijavi ni jedan kandidat sa radnim iskustvom u obzir dolazi i pripravnik na određeno vrijeme – 6 mjeseci probnog rada.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Tesla”

Trg oslobođenja br 6, 74400 Derventa

Sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati -

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

****

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik islamske vjeronauke, pripravnik, na određeno vrijeme, 3 časa,  do 31.8.2021. godine .................................................. 1 izvršilac.

 

         Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni  glasnik  Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19).

         

        Uz potpisanu prijavdž kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i dadaktičko-metodičku grupu predmeta,

9. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

       Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem Pošte  kao ovjerene  kopije na  adresu škole,  Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

 

       Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

        Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

       Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u utorak, 22.9.2020. godine, u 10 časova u učionici broj 6, a nakon toga obaviće se intervju.   

      Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke – 1 izvršilac, 15 časova, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom,

2. Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 5 časova, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik poslovne informatike (diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer računarstva, profesor informatike, diplomirani ekonomista – smjer poslovne informatike)  – 1 izvršilac, 16 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom,

4. Nastavnik ekonomske grupe predmeta (diplomirani ekonomista) – 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom,

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

 U slučaju da se je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6. uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

  Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama “Glas Srpske”.  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 22.9.2020. godine, u 13 časova u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1.  Referent za pružanje informacija i otpremu pošte -  

   izvršilaca 1

 

Opis poslova radnog mjesta

 

•        na zahtjev stranaka izdaje pripremljeni pisani materijal sa kratkim objašnjenjem pojedinih sudskih postupaka i spiska dokumentacije koja je potrebna za pokretanje pojedinačnih sudskih postupaka

•        strankama izdaje potrebne formulara koji se koriste u radu suda

•        poučava stranku o načinu popunjavanja sudskih formulara

•        obavještava zainteresovane stranke o visini sudskih taksi za različite vrste sudskih postupaka

•        daje uputstva strankama za lakše snalaženje u sudskoj zgradi (lokacije sudnica, kancelarije sudija, stručnih saradnika i zaposlenih)

•        strankama daje smjernice o načinu ponašanja u sudskoj zgradi

•        na zahtjev stranke telefonskim putem stupa u kontakt sa zaposlenim i zakazuje usmeni razgovor između stranaka i zaposlenih nadležnih za rad sa strankama

•        daje obavještenja o djelokrugu rada svake organizacione jedinice u sudu

•        izdaje propusnice strankama radi dolaska do zaposlenih radi obavljanja službene radnje

•        izdaje strankama spisak stalnih sudskih vještaka za svaku pojedinačnu  struku i spisak sudskih tumača za svaki pojedini jezik

•        upućuje stranke u druge nadležne državne institucije (policija, tužilaštvo, opština, centar za socijalni rad, služba pravne pomoći i sl.)

•        daje obavještenja o vremenu prijema stranaka kod nosilaca pravosudnih funkcija

•        daje informacije o prisutnosti sudija i zaposlenih u sudu

•        u odsutnosti tehničkog sekretara radi na telefonskoj centrali

•        uspostavlja unutrašnje i spoljne telefonske veze i vodi evidenciju o razgovorima

•        vodi evidenciju sudija porotnika, branilaca po službenoj dužnosti, stalnih sudskih vještaka i tumača

•        obavlja i druge poslove iz djelokruga pružanja informacija po nalogu predsjednika i sekretara suda

•        izdvaja pismena iz predmeta spisa koje mu daktilograf predaje složene prema rastućem broju

•        na isti način predmete složene prema rastućem broju predaje referentu za upravljanje predmetima

•        raspoređuje i sortira pismena i spise koji se otpremaju iz suda

•        zavodi pismena i spise u odgovarajuće knjige za otpremu po primaocima

•        vodi evidenciju otpremljenih telegrama, preporuka i troškova otpreme

•        razvrstava poštu za pojedine službe suda

•        dostavlja poštu internom dostavnom knjigom nadležnim službama suda

•        unosi sve odgovarajuće podatke u računar

•        vrši ovjere potpisa, prepisa i rukopisa

•        dužan je postupiti po Uputstvu VSTS o radnim procesima u CMS režimu i poštovati Etički kodeks ponašanja

•        obavlja i druge poslove po naredbi šefa sudske pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

 

          Opšti uslovi:

 

•        da je državljanin BiH ili RS,

•        da je punoljetan,

•        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

•        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

•        da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske                                                                                                                      mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

 

          Posebni uslovi:

 

          - upravna škola, ekonomska ili gimnazija,

          - položen stručni ispit,

          - poznavanje rada na računaru,

          - 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 

a) kopiju lične karte,

b) diplomu o završenoj školi,

c) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

d) dokaz o položenom stručnom ispitu

e) dokaz o poznavanju rada na računaru

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere.

 

          Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa  Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na  razgovor.

 

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba  a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu  – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i  na internet stranici ovog suda ossud-doboj.pravosudje.ba Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

 

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i  neblagovremene  neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za izbor voditelja produženog boravka

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - voditelj u produženom boravku - 2 izvršioca - do kraja nastavnog procesa, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Uslovi:

1.  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17,31/18 ,84/19 i 35/20.) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19)

2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 , 84/19 i 35/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 , 84/19 i 35/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                            

Uz  potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije  (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6.  Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

  7. Uvjerenje  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

   8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

   9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

    10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

    11. Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8  dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  17.9.2020. godine (četvrtak). Testiranje kandidata počinje u 7 časova a intervju u  12.30 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 (Pravilnik o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19.) .

 - Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 - Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana