JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.12.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.12.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.12.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 03-2180 od 28.11.2022. godine poništava se  Konkurs koji je objavljen, dana 26.10.2022. godine, u dnevnom listu Glas Srpske, u tački 1. a odnosi se na predavača za predmet: Ekologija i zaštita životne sredine, 4 časa na određeno radno vrijeme (do 31.08.2023. godine).

 

Konkurs se obnavlja.

***

JPU DJEČIJI VRTIĆ "PALČIĆ" TESLIĆ

KNINSKA BB

74 270 TESLIĆ

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

u JPU Dječiji vrtić „Palčić" Teslić

 

Direktor JPU Dječiji vrtić „Palčić" Teslić raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u JPU Dječiji vrtić „Palčić".

 

 

 1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs i dokumentacija na osnovu koje se dokazuju opšti uslovi su:

 

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
3. da je  radno  sposoban,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojinim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:


- Visoka stručna sprema, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača, najmanje jedna godina radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja i položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad ili uslov za polaganje stručnog ispita uz izjavu da će isti položiti u roku od 10 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja kandidat koji  bude izabran).

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. ovjerenu kopiju diplome o završnom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, izuzev za vaspitača koji je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci ui trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit dužan je položiti stručni ispit u roku od 10 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa iz člana 65a. stav 1) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeksa,
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

8. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti  vraćene kandidatima.


Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu:  Javna predškolska ustanova Dječiji vrtić „Palčić" Teslić, Kninska bb, 74270 Teslić, sa naznakom: „KOMISIJI ZA IZBOR".
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju u prostorijama Ustanove, u četvrtak, 22.12.2022. godine, u 12 časova.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

"BOŽIĆ SILOSI" D.O.O. OBUDOVAC

OBUDOVAC BB

Tel: 066/913-884

mail: kobackole88@gmail.com

 

 

Radno mjesto: Radnik u administraciji

 

Oglas traje do: Do popunjenja pozicije

Potrebnih izvršilaca: 1

Opis radnog mjesta:

-        preuizimanje narudžbi od kupaca za robu (direktna komunikacija sa kupcima)

-        prosleđivanje narudžbi magacionerima otpremanje robe (fakture, interni prenosi)

-        organizovanje razvoza robe

-        vođenje evidencije o robi koja je uskladištena u našim silosima

-        naručivanje robe od dobavljača

 

Zahtjevi:

Nivo obrazovanja: srednje opšte obrazovanje

Radno iskustvo: sa iskustvom

Vozačka dozvola: B

Dodatne informacije:

Prednost imaju mlađe osobe koje su kreativne, energične i ambiciozne. Vaš CV možete slati na navedeni mail, a osobe koje budu u užem krugu biće pozvane na usmeni dio razgovora.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

Računovođa škole - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

Za ovo radno mjesto potrebna je licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem.

 

Opšti uslovi:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o  neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Uvjerenje pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16, 66/18, 119/21- odluka Ustavnog suda i 32/22), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

U skladu sa članom 106. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20) pravo učešća na konkursu imaju i lica  iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Posebni uslovi:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom,
 2. Važeću ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje poslova certifikovanog računovođe,
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tako da se kandidati neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Testiranje i intervju će se obaviti 21.12.2022. godine u 13,00 časova u prostorijama škole.

 

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti putem pošte ili lično na protokol škole na adresu JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla" Brod, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 7- Komisiji za izbor (navesti radno mjesto na koje se konkuriše).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS" broj 24/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS - PRIPRAVNIK

 

Na određeno radno vrijeme – do 31.12.2023. godine

 

 1. Predavač  za predmet: Ekologija i zaštita životne sredine ...............  4 časa

 

I      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 

II    U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama („Sl.glasnik RS" br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" broj: 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

* Kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta:

 

1. Prijavu na konkurs

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,

3. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :

 • vrsta posla ,
 • stepen stručne spreme i
 • dužina ostvarenog radnog staža  po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava - ne mogu obavljati rad u školi),

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 • Uvjerenje o nekažnjavanju, iz posebnog registra, (koje se vadi u MUP-u) škola će naknadno pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran, odnosno primljen u radni odnos.
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos (ne smije biti starije od 6 mjeseci).

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole(putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren od 07.12.2021. godine do 14.12.2021. godine, a objavnjen je u dnevnom listu " Glas Srpske".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole: 16.12.2022.godine, (od strane komisije).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 19.12.2022. godine u 15,30 časova u prostoriji br. 10.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izabrani kandidat počinje sa radom poslije isteka žalbenog roka.

***

JU OŠ "STEVAN DUŠANIĆ" PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik fizike – radni odnos se zasniva do povratka radnika sa bolovanja, 14 časova neposrednog rada, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114, 115, 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19), a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7/ uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa 20.12.2022 godine u 11.00 časova u prostorijama škole u Pribiniću.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Stevan Dušanić" Pribinić, sa naznakom „ZA KONKURS", naznačiti za koje radno mjesto je dostavljena prijava.

***

JPU "NAŠA RADOST" MODRIČA

CARA LAZARA 7

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem psihologa u JPU „Naša radost" Modriča

 

 

I        Direktor Javne predškolske ustanove „Naša radost" Modriča, raspisuje Javni konkurs za prijem na neodređeno radno vrijeme, i to :

 

1.  Diplomirani psiholog (VSS 240 ECTS bodova) ……………1 izvršilac

 

II       OPIS POSLOVA

          1. Psiholog u JPU „Naša radost" vrši izradu programa za posebne oblike rada, te kontinuirano pruža pomoć vaspitno-obrazovnim radnicima u razvijanju programa i planiranju vaspitno-obrazovnog rada, a posebno u procjeni razvojnog nivoa vaspitne grupe.

 

III     OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure;
 4. Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivična djela, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa.

 

IV     POSEBNI USLOVI

1. Visoka stručna sprema – VII stepen stručne spreme, diplomirani psiholog.

2. Položen stručni ispit za rad u predškolskoj ustanovi.

 

V       POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi:

 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ovjerenu kopiju lične karte;
 • Ovjerenu kopiju diplome;
 • Ovjerenu kopiju dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traži zaposlenje;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invaldisku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko sa radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invaldisku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko sa radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ;
 • Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure;
 • Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, pribaviće ustanova službenim putem za izabrane kandidate, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI     ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

VII    OSTALE ODREDBE

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu JPU „Naša radost" Cara Lazara 7 , Modriča, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS-NE OTVARAJ".

 

Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, biće pozvani na intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao.

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

ZA  IZBOR  NASTAVNIKA

 

 1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac - na određeno, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu do 31.08.2023. godine;

 

Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – pripravnika.

 

USLOVI:

 1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" br.1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19).
 2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 7. Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 11. Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 19.12.2022. godine (ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 07:00 časova a intervju u 09:00 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 74/18 i 26/19).

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 - Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole : JU OŠ „Dositej Obradović" Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI SAVA" TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Podaci o radnom mjestu

-medicinska sestra-tehničar

-broj izvršilaca jedan (1)

-trajanje rada – rad na neodređeno vrijeme

 

 1. Opšti uslovi za prijem

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

 1. Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić:

-da ima završenu srednju medicinsku školu (SSS 4.stepen) sa stečenim zvanjem Medicinska sestra - tehničar

-položen stručni ispit

 

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-ovjerenu kopiju ili original uvjerenja o državljanstvu,

-ovjerenu kopiju ili original izvod iz matične knjige rođenih,

-ovjerenu kopiju Lične karte,

-ovjerenu kopiju ili original Ljekarskog uvjerenja (dostavlja izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru);

 

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

-ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (SSS 4.st.) – Medicinska sestra tehničar

-ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu Medicinska sestra – tehničar

 1. Podaci o prijavi na konkurs

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na konkurs ne otvaraj" na protokol Ustanove, putem pošte na adresu: Javna Zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8 ili posredstvom Zavoda za zapošljevanje. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

***

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u

Opštinskoj upravi Opštine Modriča

 

I Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča, na neodređeno vrijeme, sa statusom namještenika.

1.  Vozač ........................................ 1 (jedan) izvršilac

II Opis poslova radnog mjesta:

Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I ima status namještenika i radi na upravljanju motornim vozilom Opštinske uprave na osnovu dobijenog putnog naloga za vožnju, vrši održavanje vozila prema zaduženju, otklanja sitne kvarove i odgovoran je za pranje i čišćenje vozila, obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča («Službeni glasnik opštine Modriča», broj: 12/21, 20/21 i 5/22).

III Opšti uslovi za radno mjesto:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18. godina,

3. da ima opštu zdrastvenu sposobnost,

4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

opštinskoj upravi, 

5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,

7.da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43 do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik Republike Srpske», broj:97/16).

 

IV  Posebni uslovi za radno mjesto:

 -VKV vozač, V stepen složenosti;

 -najmanje jedna godina  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

 

V  Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs (obrazac broj 1.) koji je dostupan na internet stranici Opštine Modriča, a isti se može preuzeti u šalter sali Opštinske uprave Modriča.

 

1.Uz prijavu kandidat prilaže fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova i to

- svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi VKV vozač, V stepen složenosti;

-isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

 

2. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat treba priložiti fotokopiju:

-uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

-izjavu u pisanoj formi:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

v) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

3.Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VI - Potrebna dokumenta po završenom konkursnom postupku:

Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz Poglavlja V, tačka 1. i tačka 2. sa ovjerenom pisanom  izjavom za podtačke a), v), g), uvjerenje o nekažnjavanju iz policijske stanice i uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti;

Ako prvorangirani kandidat u dozvoljenom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Nataša Aladžić Stevanović, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakon «Prijava na konkurs za rad u Opštinskoj upravi Modriča» sa naznakom za koje radno mjesto.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs je otvoren 15. dana od dana objave u dnevnom listu «Glas Srpske».

***

FACILITY SERVICES "RAS" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA BB

Tel: 065/669-051

Mail: [email protected]

 

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

U STALNI RADNI ODNOS

 

 1. Potrebna 2 izvršioca za radno mjesto -

Pomoćni radnik

Mašinsko pranje automobila (unutrašnje, vanjsko i dubinsko), dubinsko pranje tepiha i tapaciranog namještaja. Održavanje i čišćenje stambenih i poslovnih objekata. Održavanje i uređivanje zelenih površina (dvorišta i parkova).

Napomena: nije neophodna stručna sprema.

 

 1. Potreban 1 izvršioc za radno mjesto -

 

Sekretarica

Administrativni poslovi i organizacioni poslovi:

Napomena: potrebna je minimalno srednja stručna sprema ekonomskog ili menadžerskog profila, osnovna osposobljenost za rad na računaru.

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave direktno u naše prostorije na adresi: Pelagićevo, Vuka Karadžića bb, zgrada bivše zemljoradničke zadruge u Pelagićevu ili na tel: 065 669 051, mail: [email protected]

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana