JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************

**********************

JU OŠ "SVETI SAVA" MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Nastavnik matematike sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .......................................................................1 izvršilac

(na određeno vrijeme do 31.12.2021. godine - 12 časova)

 

2. Nastavnik razredne nastave - pripravnik  ..............................1 izvršilac

(na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja)

 

3. Nastavnik fizičkog vaspitanja sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ...............................................................................1 izvršilac

(na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine - 2 časa)

 

4. Nastavnik likovne kulture sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .........................................................................................1izvršilac

(na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine - 3 časa)

 

Opšti uslovi:.

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ne može biti starije od šest mjeseci,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, ne može biti starije od šest mjeseci,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova kao i posebnih uslova a potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didatičko-metodičkoj trupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure i ne može biti starije od šest mjeseci);

7. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole,

Testiranje i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 15.10.2021 . godine u prostoriji škole, s tim da će se testiranje obaviti u 9 časova, a intervju isti dan u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

 

Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna škola "Sveti Sava" Modriča, ul. Cara Lazara br.29 . svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

 

Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail adresu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Kandidati koji se ne pojave na tetiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Diplomirani pedagog, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac, 80% norme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

U radni odnos za navedena radna mjesta primaju se lica sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u slučaju da se na konkurs ne prijavi lice sa iskustvom razmatraće se prijave pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20.) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

- Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19) je:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole;

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove obaviće se 18.10.2021. u 9 časova u prostorijama škole, a intervju u 10.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Boljanić, Brđani bb, 74322 Boljanić sa naznakom "za konkurs".

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Jednog profesora njemačkog jezika za 6 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.8.2022. godine;

2. Jednog profesora hemije na 12 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa plaćenog odsustva, ali najkasnije do 31.8.2022. godine;

 

Opšti i posebni uslovi za kandidata

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija 

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu. (ne treba za pripravnika)

- uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita. (ne treba za pripravnika)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. (ne treba za pripravnika)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove, odnosno pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 19.10.2021. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 22.10.2021. godine u 11 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNjAMA

U RAZVOJU "BUDUĆNOST" DERVENTA

STEVANA NEMANjE 12

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

- Defektolog, stručni saradnik, jedan izvršilac - Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije; diplomirani defektolog; specijalni pedagog; specijalni edukator i rehabilitator; diplomirani edukator i rehabilitator; socijalni pedagog; za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, ili ekvivalent, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.           

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104., 106. stav 4.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 6. stav 1. tačka d. podtačka 1. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. gl. RS", broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova, kandidat dostavlja i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje, 

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 19.10.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole. Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

 

Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost", Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta" ili poštom na istu adresu.       

Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs ostaje otvoren 08 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

***

JZU "DOM ZDRAVLjA "OZREN" PETROVO

TODORA VUJASINOVIĆA 12

74 317 PETROVO

 

OGLAS

za sljedeće radno mjesto

 

- Medicinski tehničar ................................ 3 izvršioca na određeno vrijeme.

 

Uslovi: Da je lice starije od 18 godina, da je državljanin BiH, da ima završenu srednju medicinsku školu – opšteg smjera, da ima položen stručni ispit.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom prebivališta i telefonskim brojem, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova (originali ili ovjerene kopije) i to:

1. Diploma o stečenom obrazovanju,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Rodni list,

4. Dokaz o radnom iskustvu,

5. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji za zapošljavanje,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

7. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (nakon izbora kandidata).

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove iz konkursa će naknadno biti obaviješteni o vremenu i mjestu intervjua i testiranja (test iz oblasti medicinske struke).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs se neće poštom vraćati kandidatima, ali se mogu lično preuzeti u sekretarijatu škole.

Prijave slati poštom na adresu: JZU Dom zdravlja "Ozren" Petrovo, Todora Vujasinovića 12, 74317 Petrovo sa naznakom "Prijava na oglas za prijem u radni odnos – Komisija za prijem radnika u radni odnos".

***

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

 

JAVNI KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos

 

- Profesor istorije, diplomirani profesor istorije, na neodređeno radno vrijeme...14 časova redovne nastave ......... 1  izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18), te posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19).

 

 Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

 

1.       potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4.       ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

          Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

7.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

9.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

13.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Dana, 19.10.2021. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

   Testiranje kandidata u 10 časova.

   Intervju sa kandidatima u 12 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vaso Pelagić" Pelagićevo, Vuka Karadžića 76 Pelagićevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20,63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18, 26/19).

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi "Petar Kočić" Ugodnović, Teslić

1.       Nastavnik/profesor matematike – 16 časova sedmično, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2.       Nastavnik/ profesor likovne kulture – 5 časova sedmično, 1 izvršilac na određeno vrijeme, najkasnije do 31.8.2022., sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

3.       Bibliotekar - 30% norme - , 1 izvršilac na određeno vrijeme, najkasnije do 31.8.2022., sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18

 

A) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

a) da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

c) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

B) Pored opštih uslova kandidati prilažu sledeću dokumentaciju:

 

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

a)       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

v)       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

d)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

đ)       uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

V) - Rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

G) - Adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu : JU Osnovna škola "Petar Kočić" Ugodnović  74275 Blatnica, Teslić ili neposredno u kancelariju škole.

 

D) - Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje dana 15.10.2021. godine sa početkom u deset (10) časova.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće o tome obaviješteni 14.10.2021. godine, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi

 

1. Profesor pravne grupe predmeta, 18 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom, do 31.8.2022. godine;

2. Profesor ekonomske grupe predmeta, puna norma , na određeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom, do 31.8.2022. godine;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos     

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) , i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, i-mejl adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

1.       Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 2.)

3.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita; (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 2.)

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6.       Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 19.10.2021. godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".  

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs".

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor ekonomske grupe predmeta, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora na određeno vrijeme za 20 časova nastave sedmično, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12, 80/14, 34/15 i 83/15), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19) i Pravilnikom o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 26/19).

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, i-mejl adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti ovjerene kopije dokumenata na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

7.       Uvjerenje o državljanstvu,

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji    nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20").

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu škole JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Brod, ul. Kralja Petra Prvog Oslobodioca br.7. 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" i naznakom na koje radno mjesto.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima   koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti   20.10.2021. godine u   prostorijama škole u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem ("Sl. glasnik RS" broj 24/19) i Pravilnika o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 29/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

"EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI"

74 208 STANARI

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Geometar, SSS/IV – geodetski tehničar ......................................... 1 izvršilac

2. Hemijski analitičar B, SSS/IV – hemijskog smjera .......................... 1 izvršilac                                                                            

                                                                                                

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

Redni broj 1:

- 3 godine radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računaru (vladanje softverskim paketima Office i ACAD),

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

Zahtjev radnog mjesta: rad na terenu i kancelariji.

 

Redni broj 2:

- 3 godine radnog iskustva u laboratoriji,

- poznavanje dobre laboratorijske prakse, rad sa hemikalijama, rad na analitičkim instrumentima,

- poznavanje engleskog jezika i rad na računaru,

Zahtjev radnog mjesta: rad u smjenama.

 

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na i-mejl: konkurs@eft-stanari.net  

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

 

Rok za dostavljanje prijava je 20.10.2021. godine.

***

 

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" TESLIĆ

SVETOG SAVE 78

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

1.       Nastavnik/profesor njemačkog jezika, jedan izvršilac puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.8.2022. godine,

2.       Nastavnik/profesor njemačkog jezika, jedan izvršilac 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.8.2022. godine,

3.       Nastavnik/profesor biologije, jedan izvršilac 10 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa funkcije a najduže do 31.8.2022. godine.

 

1.       Uslovi konkursa

 

1.1.  Opšti uslovi:

     Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

b)  da je punoljetan,

v)  da je radno sposoban,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2.  Posebni uslovi:  

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Za navedena radna mjesta potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18 i 84/19, 35/20 i 63/20). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena stručne spreme.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, u obzir će se uzeti i prijave kandidata koji imaju status pripravnika.

 

 

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

-        Potpisanu prijavu na konkurs i kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-        izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-        uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

-        uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

 

3.       Rok za podnošenje prijava

 

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

4.       Adresa dostavljanja prijava

 

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Teslić, Ul. Svetog Save br 78, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "Prijava na konkurs".

 

5.       Intervju i testiranje

 

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 20.10.2021. godine u 11 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

6.       Napomena:

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Doktor medicine za nastavne predmete zdravstvene struke – 1 izvršilac, 18 nastavnih časova, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2.       Nastavnik hotelijerstva (diplomirani ekonomista, diplomirani turizmolog, diplomirani menadžer turizma) – 1 izvršilac, 4 nastavna časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3.       Nastavnik poslovne informatike i praktične nastave - modul 11 i 12 u zanimanju ekonomski tehničar (diplomirani inžinjer elektrotehnike - smjer računarstva, profesor elektrotehnike - smjer računarstva, diplomirani inženjer elektronike - smjer računarstva, profesor informatike, diplomirani ekonomista - smjer poslovne informatike) – 1 izvršilac, 12 nastavnih časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Sl. glasnik RS" broj: 120/20) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 19.10.2021. godine, u 13 časova u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

"GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Derventa  – 1 izvršilac

 

Potrebne kvalifikacije:

-        Minimalno SSS

-        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-        Poželjno poznavanje rada na računaru ("MC of­fi­ce")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

•        Kopiju uvjerenja o državljanstvu

•        Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

"Glas srpski - Trgovina" AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JPU "TROL" DERVENTA

MLADENA STOJANOVIĆA 11

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za radna mjesta

 

Na određeno vrijeme:

1.       Diplomirani defektolog-profesor specijalne edukacije i rehabilitacije- pripravnik __________________________________1 izvršilac

Opšti uslovi:

-        Da je državljanin RS, odnosno BiH

-        Da je stariji od 18 godina,

-        Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-        Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi (Uvjerenje o nekažnjavanju – SUP)

 

Posebni uslovi:

 VSS, diplomirani defektolog – Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

 

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

-        Kraća biografija

-        Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),

-        Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),

-        Ljekarsko uvjerenje,

-        Ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju

-        Ovjerena fotokopija lične karte

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za izbor kandidata na konkursu će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave dostaviti u administrativnu službu JPU "Trol" Derventa ili putem pošte na adresu: JPU "Trol", M. Stojanovića 11, 74400 Derventa.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana