JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******************

************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” UGODNOVIĆ

UGODNOVIĆ 37

74 275 BLATNICA

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje  direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić”

Ugodnović, Teslić

 

I - Predmet

     Školski odbor JU Osnovne škole “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić.

 

II -  Opis poslova

     Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

     Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III – Mandat

      Direktor JU Osnovne škole “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

      Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

      Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

      Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

IV -  Uslovi za učešće na konkursu

           Za direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:

1.       Opšti uslovi:

1)      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2)      Da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske,

3)      Da je stariji od 18 godina.

 

2.       Posebni uslovi:

1)      da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih

najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik

na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava.

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora protiv

kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Na mjestu direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. Stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

 

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1) Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže

kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

2) Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

3) Izvod iz matične knjige rođenih,

4) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

6) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni

saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

7) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

8) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

9) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

10)  Preporuke ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11)  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

 12)  Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata. 

     Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu-kopiji u skladu sa zakonom,

 

VI –Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

      Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić” Ugodnović, 74275 Blatnica opština Teslić, sa naznakom  “za Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora”.

      Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

VII – Napomena

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

     Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana