JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

RAFINERIJA ULjA MODRIČA

VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 49

74 480 MODRIČA

KONKURS

za prijem radnika

1.       Organizaciona jedinica Odjeljenje finansijsko-ekonomskog kontrolinga „Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča

1.1.    Vodeći specijalista..................................................................................... 1

I Opšti uslovi koji su propisani zakonom.   

II Posebni uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta “Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča i to:

-        VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet

-        Napredno poznavanje MS Office (Excel, Powoer Point),

-        Radno iskustvo na poslovima plana i analize ili finansija dodatna prednost,

-        Iskustvo u radu sa računovodstvenim programima;

-        Analitičko razmišljanje,

-        Pouzdanost i preciznost,

-        Dodatno obrazovanje je poželjno.

Opis posla:

1.       Formiranje biznis plana preduzeća (plana prihoda i rashoda, plana kretanja novčanih sredstva) i izvještaja o njihovom ostvarenju;

2.       Analiza cijene koštanja, fakturna analiza poslovanja preduzeća;

3.       Priprema analitičkih materijala (obračuna i grafika) u vezi sa poslovanjem preduzeća.

III Potrebna dokumenta:

-        Kopija diplome (ovjerena)

-        Biografija (CV) i fotografija

-        Potvrda o radnom iskustvu

Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenta se dostavljaju poštom na adresu, sa naznakom:

“Potreba za radnikom na upražnjeno radno mjesto”

“Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49, 74480 Modriča

Biografiju (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati na i-mejl: info@modricaoil.com.

Kontakt telefon: 053/822-216

****************

JU “CENTAR ZA KULTURU” ŠAMAC

ĐENERALA DRAŽE MIHAJLOVIĆA BB

76 230 ŠAMAC

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine i to:

1.       Pripravnik - diplomirani likovni umjetnik, visoka stručna sprema... 1 izvršilac,

2.       Pripravnik - diplomirani pravnik, visoka stručna sprema... 1 izvršilac

II - Opis poslova

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju su obrazovani.

III - Opšti uslovi

1.       Da je kandidat državljanin Republike Srpske ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV - Posebni uslovi

-        za kandidata pod rednim brojem 1. visoka stručna sprema - diplomirani likovni umjetnik

-        za kandidata pod rednim brojem 2. visoka stručna sprema - diplomirani pravnik

-        da kandidat nema radnog iskustva u struci

-        da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

V - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu fotokopiju dokaza o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat),

-        ovjerenu fotokopiju lične karte,

-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

-        uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica,

-        fotokopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu dužni su uz fakultetsku diplomu dostaviti i dodatak diplomi.

Kandidati činjenicu nepostojanja radnog staža u struci sa VSS, nakon njenog sticanja, dokazuju sljedećom dokumentacijom:

-        ovjerena fotokopija radne knjižice (naslovna stranica, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime, prezime i dr. podaci o školskoj spremi, uključujući stranice o zaposlenju i stažu) ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nije registrovan u podacima iz matične evidencije.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja, koju u skladu sa Pravilnikom o postupku zapošljavanja pripravnika u JU “Centar za kulturu” Šamac sprovodi komisija za prijem pripravnika.

VI - Rok i mjesto za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova “Centar za kulturu” Šamac, ulica Đenerala Draže Mihajlovića b.b., sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka po javnom konkursu za prijem pripravnika.

**********

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera

 

- Sudijski pripravnik - volonter

na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita................. 1 izvršilac

1.       Kandidat treba ispunjavati opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

-        da je državljanin BiH,

-        da je punoljetan,

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-        da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

-        završen pravni fakultet,

Svi kandidati za sudijskog pripravnika-volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj, ul. Svetog Save 22, Doboj.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”.

************

JPU “TROL” DERVENTA

MLADENA STOJANOVIĆA BB

74 400 DERVENTA

KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme i to:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece 1 izvršilac

Opšti uslovi:

-        Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH

-        Da je stariji od 18 godina

-        Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-        Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača u predškolskoj ustanovi

Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da zadovoljava i posebne uslove i to:

-        VSS - diplomirani vaspitač predškolske djece

-        Prosjek ocjena tokom studiranja

-        Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

-        Rezultati ostvareni na intervjuu

-        Položen stručni ispit

-        Radno iskustvo najmanje godinu dana

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu za konkurs sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-        Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija)

-        Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

-        Ljekarsko uvjerenje

-        Ovjerenu fotokopiju diplome ili potvrdu o diplomiranju

-        Ovjerenu fotokopiju lične karte

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-        Dokaz o radnom stažu

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za izbor kandidata po konkursu će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu:

JPU “Trol”, ul. Mladena Stojanovića b.b., 74 400 Derventa.

*************

JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1.       Nastavnik/profesor demokratije - 1 čas na određeno vrijeme - do 30.6.2019. godine - 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2.       Nastavnik/profesor hemije - 8 časova na određeno vrijeme za školsku 2018/19. godinu, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3.       Nastavnik/profesor geografije - 4 časa na određeno vrijeme za školsku 2018/19. godinu, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4.       Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 12 časova na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 74/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene ovim pravilnikom i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za navedeno radno mjesto prilikom prijavljivanja su:

1) da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti - koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

-        odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu - za traženo zanimanje - prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

-        radno iskustvo, nakon sticanja zvanja propisanog za obavljanje poslova nastavnika određene struke, na poslovima u vaspitno-obrazovnom procesu.

-        položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i one neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka od 5.9.2018. godine, a traje od 6.9.2018. godine.

Kandidati koji su dostavili potpisane i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, pismenim putem će biti obaviješteni o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.

Napomena:

U slučaju da se za radno mjesto nastavnik/profesor hemije ne javi lice sa iskustvom/položenim stručnim ispitom komisija će razmatrati prijave kandidata bez iskustva/položenog stručnog ispita.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova

Osnovna škola “Liješće”

Liješće b.b.,

74450 Brod

sa naznakom - Prijava na oglas, ne otvarati.

*********

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik engleskog jezika

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 14 časova redovne nastave sedmično, za školsku 2018/19. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. Nastavnik njemačkog jezika

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 6 časova redovne nastave, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

6)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18).

Kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka od 5.9.2018, a traje od 6.9.2018. godine.

Prijave sa naznakom – “prijava na konkurs, ne otvarati”, mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava”

Ul. Vuka Karadžića b.b.

74450 Brod.

*************

JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za prijem nastavnika

I - na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do 31.12.2018. godine, i to:

1.       Diplomirani inženjer tehnologije - odsjek biotehnološko prehrambeni, 20 časova sedmično, jedan izvršilac

II - na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

1.       Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjer kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica, 10 časova sedmično, jedan izvršilac

Uslovi

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14 i 42/16) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.       Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnik i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i to:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik” RS br. 102/2014. i 42/2016).

         

1.       Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2.       Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3.       Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena:

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 17.9.2018. godine u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU Ugostiteljska i trgovinska škola, Cara Dušana 18. 74 000 Doboj, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

*************

JU SŠC “PETROVO” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 76

74 317 PETROVO

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Profesor istorije....................................... 2 časa na određeno radno vrijeme.

2. Profesor filozofije i sociologije……...... 2 časa na određeno radno vrijeme.

2. U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom.

3. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačaka 1. do 5. potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/2014 i 42/2016) i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate sa radnim iskustvom,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca)

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida).

Uvjerenje o neosuđivanju za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama škole 17.9.2018. u 13 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Petrovo, Ozrenskih odreda 76, 74317 Petrovo, sa naznakom “prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

**************

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme - do 31.8.2019.

1.       Nastavnik razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, …………………...1 izvršilac

2.       Nastavnik razredne nastave, pripravnik…………………….3 izvršioca

3.       Nastavnik fizičkog vaspitanja, pripravnik (8 časova sedmične norme) ....1 izvršilac

4.       Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (5 časova sedmične norme) …..1 izvršilac

5.       Nastavnik matematike, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (4 časa sedmične norme) …...........1 izvršilac

Na određeno vrijeme – do povratka direktora sa funkcije

6.       Nastavnik razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, …………………..1 izvršilac

Na određeno  vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

7.       Nastavnik razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, …………………..1 izvršilac

Uslovi konkursa

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1.       potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4.       ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5.       uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

7.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo);

9.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

10.     dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

12.     uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo);

13.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

15.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Donji Žabar” Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18).

************

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Nastavnik/profesor razredne – radnik sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac

2.       Nastavnik/profesor razredne nastave - pripravnik na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.8.2019. godine

-        1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt-telefon, spiskom priložene dokumentacije, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

− Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagošpko-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

− Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

− Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

− Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

-        Testiranje kandidata obaviće se 20.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole

-        Intervju kandidata obaviće se 21.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

-        Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

Ju Osnovna škola “Nikola Tesla”

Trg oslobođenja 10, 74400 Derventa

Sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati -

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

**********

JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

JAVNI KONKURS

1.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa položenim stručnim  ispitom , na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog)

2.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa položenim stručnim  ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, najduže do 30.6.2019.

3.       Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac (9 časova) sa položenim stručnim  ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine

4.       Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac (4 časa) sa položenim stručnim  ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine

5.       Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac (2 časa) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine.

1.       Uslovi konkursa

1.1 . Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)       da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v)       da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”', broj 77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a)       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)       izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

g)       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

v)       Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

3.       Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ “Stevan Dušanić” 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI”

5.       Intervju i test

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 17.9.2018. u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Stevan Dušanić” Pribinić.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.       Napomena

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

************

JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

               

KONKURS

za prijem u radni odnos

1.       Jednog nastavnika hemije na 2 časa nastave sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

2.       Jednog nastavnika stručnih predmeta - doktor medicine na 12 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje godinu dana radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (napomena - nije potrebno  za pripravnika)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (napomena - nije potrebno za pripravnika)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 17.9.2018. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***********

JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76256 PELAGIĆEVO

JAVNI KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos

1. Nastavnik matematike na određeno radno vrijeme, tj. do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa redovne nastave sedmično ............... 1 izvršilac

Uslovi konkursa

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1.       da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2.       da je punoljetan;

3.       da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

4.       da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) i člana 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj. 77/09, 86/10 i 25/14).

          Pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeća dokumenta:

1.       potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih;

4.       ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);

5.       uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

7.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

9.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

10.     dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje,

12.     uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

15.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 17.9. 2018. godine u prostorijama ove škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje će se obaviti u 9 časova, a intervju sa kandidatima obaviće se u 11 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Vaso Pelagić” Pelagićevo, Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

**************

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor mašinske grupe predmeta – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 10 časova sedmično,

2.       Profesor praktične nastave za mašinsku grupu predmeta za IV stepen, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 3 časa sedmično.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.       Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

5.       Uvjerenje o državljanstvu,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 17. septembra 2018. godine u 8.30 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” broj 102/14)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***********

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Nastavnik stručnih predmeta – doktor medicine, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine, puna norma.........................1 izvršilac.

2.       Nastavnik stručnih predmeta – doktor medicine, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma.........................................................................................................1 izvršilac.

(Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika)

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak 17.9.2018. godine u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana