JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

PONIŠTENjU DIJELA KONKURSA

 

Poništava se dio javnog konkursa pod djelovodnim brojem - 05-13 od 13.1.2020. godine, objavljenog 15.1.2020. godine u “Glasu Srpske”, iz tehničkih razloga.

Poništenje se odnosi na tačku 1. navedenog konkursa, Nastavnik ekonomske grupe predmeta, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 18 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine ..... 1 izvršilac.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

BRĐANI BB

74 322 BOLjANIĆ

 

ODLUKA

o poništavanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić

 

Član 1.

 

Poništava se javni konkurs broj 382/19 i odluka broj 374-02/19 za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić objavljeni u dnevnom listu “Glas Srpske” 11.9.2019. godine.

 

Član 2.

 

Konkurs iz člana 1 ove odluke se poništava na osnovu obavještenja broj 07.041/610-449/19 od 26.12.2019. godine od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

Član 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u dnevnom listu “Glas Srpske” putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

BRĐANI BB

74 322 BOLjANIĆ

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Boljanić

 

 

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

 

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić te Pravilnikom o radu.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

 

1.       Opšti uslovi

  - da je državljanin BiH

  - da je punoljetan

  - da je zdravstveno sposoban

 

2.       Posebni uslovi:

-  da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz Člana 177 tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

- diploma o stečenoj stručnoj spremi,

- potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- program rada direktora u narednom mandatu,

- preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

 

Napomena: Po pravilniku o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 49/18, propisano članom 3. stav 1 tačka 3) propisano je da ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, dok uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola službenim putem pribavlja za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

 

Sve učesnike konkursa Školski odbor će pismeno obavijestiti u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva putem E-mail pošte.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić, 74 322 Boljanić sa naznakom “Prijava za izbor direktora škole.”

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, jedan izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.8.2020. godine.

2. Bibliotekar, jedan izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja - pripravnik

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, i

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu samo za kandidata pod rednim brojem jedan,

- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18) i to:

-  Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

-  Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18, 26/19).

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa i-mejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić”, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 18.2.2020. godine, sa početkom u 8 časova, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta u statusu službenika u

Opštinskoj upravi Derventa

 

I -  U Opštinsku  upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika :

1.       U Odjeljenje za prostorno uređenje:

- Samostalni stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove ...........................................................................................  jedan izvršilac

Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika: drugo zvanje.

 

2.       U Odjeljenje za finansije:

- Stručni saradnik za odobravanje plaćanja i poravnanja uplata ................................................................................................. jedan izvršilac

Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika drugo.

 

II - Opis poslova

- Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za urbanističko-građevinske poslove: vrši utvrđivanje usklađenosti projektne dokumentacije sa izdatim lokacijskim uslovima, izrađuje urbanističko-tehničke uslove za građenje jednostavnih građevinskih objekata i objekata komunalne infrastrukture, učestvuje u izradi stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za građenje jednostavnih građevinskih objekata i objekata komunalne infrastrukture van područja pokrivenog planom, rukuje i čuva plansku  projektnu dokumentaciju, izrađuje izvode iz planova obavlja poslove vezane za parcelaciju i kompletiranje građevinskog zemljišta, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za odobravanje plaćanja i poravnanja uplata: vrši sva plaćanja kroz sistem trezorskog poslovanja za potrebe opštinske uprave i ostalih budžetskih korisnika, svakodnevno prikuplja, razvrstava i odlaže sve bankovne izvode, vrši poravnanje i usaglašavanje sa bankama, svakodnevno vodi evidenciju o raspoloživim sredstvima na žiro računima i o ostvarenom prilivu budžetskih sredstava , unosi u sistem trezora dobavljače za opštinsku upravu i ostale budžetske korisnike, vrši kontrolu realizacije zahtjeva i o tome obavještava ovlašćeno lice opštinske uprave i budžetske korisnike (izvještaj o prethodnim plaćanjima),

koristi aplikaciju trezora opštine, prijava i odabir rada u okviru svojih ovlašćenja, protokoliše i odlaže trezorske obrasce sa odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom za opštinsku upravu, zaprima, protokoliše, kontroliše i odlaže zahtjeve i obrasce ostalih korisnika u okviru trezorskog poslovanja,  priprema podatke za usaglašavanje obaveza sa dobavljačima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

 

III - Opšti uslovi:

1.       da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi,

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6.       da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

 

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-1. :

-        Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi su: VSS, diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent , najmanje dvije ( 2 ) godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod I-2.

-        Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa, posebni uslovi su: SSS , matematički tehničar, matematičko-fizičko računarska škola, IV stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

 

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi za radno mjesto pod I-1. odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi pod I-2. (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85//11 i 7/15).

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- fotokopiju lične karte

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30, 39. i 60. navedenog Zakona.

 

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), i

g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

 

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici opštine Derventa www.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene , uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene  i nerazumljive prijave biće odbačene.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Derventa”.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107.

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI

ĐULIĆI 515

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

 

1. Profesor razredne nastave, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, 1 izvršilac.

 

 

1.       Uslovi konkursa

 

1.1.  Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2.  Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

- kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije ,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

 

3. Rok za podnošenje prijava

 

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

4. Adresa dostavljanja prijava

 

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Đulići 515, Teslić 74270, ili neposredno u kancelariju sekretara škole u zatvorenoj koverti uz naznaku, Prijava na konkurs.

 

5. Intervju i testiranje

 

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, o čemu će biti obaviješteni putem telefona koji navedu na prijavi za konkurs.

Kandidati koji  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Napomena:

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

“KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILjE GAS” DOO

PJ TERME OZREN KAKMUŽ

 

KONKURS

 

- Za menadžera RUC “Terme Ozren” Petrovo  1 izvršilac

 

Potreban profil:

Završen fakultet ekonomski, pravni, fakultet organizacioni nauka, fakultet za turistički i hotelijerski menadžment ili srodni fakultet u trajanju od 4 godine

Aktivno znanje engleskog jezika, poželjno je i još jednog

Poznavanje rada na računaru  (MS Office paket)

Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo u ovoj ili sličnim branšama minimum 3 godine

Spremnost na povremene odlaske službenih putovanja (višednevnih) i rad vikendom

Da posjeduje organizacione sposobnosti i timski duh

 

Sve prijave slati na majl adresu giljegas@teol.net , a kandidati koji budu zadovoljavali minimum kriterijuma biće pozvani na informativni razgovor.

 

Konkurs ostaje otvoren sve dok se ne popuni radno mjesto sa odgovarajućim kadrom.

***

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik matematike - 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

 

2. Profesor/nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

1 izvršilac

 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

2. Uz potpisanu prijavu  kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili      uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za 19.2.2020. godine sa početkom u  9 časova u prostorijama JU OŠ “Vuk S. Karadžić”, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku “Prijava na oglas”- navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.74/18, 26/19).

***

OPŠTINA ŠAMAC

K. A. KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto u

Opštinskoj upravi opštine Šamac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Šamac i to:

 

1.       –Administrativno tehnički radnik za poslove Savjeta mjesnih zajednica –             1 (jedan) izvršilac;  kategorija: namještenik;

 

II – Opis poslova

- obavlja tehničko-administrativne poslove za savjete mjesnih zajednica,

- vodi registar mjesnih zajednica, prati i unosi, bez odlaganja, sve promjene u registar,

- vodi zapisnik na sastanku Zbora građana i savjeta mjesnih zajednica,

- vodi računa o održavanju prostorija mjesnih zajednica,

- vodi evidenciju o tekućoj potrošnji u prostorijama mjesnih zajednica, te sastavlja opomene za njeno prekoračenje,

- stara se o kućnom redu, isticanju i skidanju zastava na prostorijama mjesnih zajednica,

- stara se o izvršenju i provođenju odluka koje donosi savjet mjesnih zajednica,

- vrši distribuciju materijala od značaja za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica, kao i distribuciju akata koje je donijela Skupština opštine Šamac i opštinska uprava,

- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika savjeta mjesnih zajednica i načelnika odjeljenja.

 

 

III - Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je lice starije od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16).

 

IV - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

Srednja stručna sprema društvenog smjera, IV ili III stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima.

 

V - Potreba dokumenta

 

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

2. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti ovjerenu fotokopiju:

- diplome o stručnoj spremi,

- isprave kojim dokazuje iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

 

VI - Sukob interesa

         

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u smislu odredbi čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16).

 

VII - Intervju i izbor kandidata

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće pismenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave. Na dan pismene provjere kandidati će dobiti obavještenje o mjestu i datumu  obavljanja usmenog intervjua.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju  opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VIII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa

 

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Šamac, 76230 Šamac, K. A. Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

***

JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

 

JAVNI  KONKURS

 

1. Bibliotekar - 1 izvršilac, pola norme, na određeno vrijeme a najduže do 31.8.2020. godine. sa položenim stručnim ispitom za rad u biblioteci

 

1.1 . Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

1. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 73/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu  koje se vrši bodovanje:

 

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) Izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

đ) Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

 

1.1.    Pored navedene dokumentacije  kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom  o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

 

a)       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)      Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

v)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

2. Rok za podnošenje prijave

 

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

3. Adresa dostavljanja prijave

 

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ “Stevan Dušanić” 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu  škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “prijava na konkurs – komisija za izbor bibliotekara - NE OTVARATI” .

Kandidati su dužni da na koverti za prijavu na konkurs navedu svoju mejl adresu.

 

4. Intervju i test

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 17.2.2020. godine u 9 časova u prostorijama JU OŠ “Stevan Dušanić” Pribinić.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

5. Napomena

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

***

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik njemačkog jezika (profesor njemačkog jezika i književnosti, diplomirani filolog - germanista) - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik muzičke kulture (diplomirani muzički umjetnik, diplomirani kompozitor, diplomirani teoretičar umjetnosti, akademski muzičar, diplomirani muzičar – muzički pedagog ili diplomirani muzički pedagog, diplomirani muzičar – kompozitor ili diplomirani kompozitor, diplomirani muzičar - dirigent ili diplomirani dirigent, diplomirani muzičar – muzikolog ili diplomirani muzikolog, diplomirani etno-muzikolog) - 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik fizike (profesor fizike, diplomirani fizičar, profesor matematike i fizike, profesor fizike i informatike) - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik fizike (profesor fizike, diplomirani fizičar, profesor matematike i fizike, profesor fizike i informatike) - 1 izvršilac, 4 nastavna časa, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

U slučaju da se je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 17.2.2020. godine, u 13 časova u prostorijama škole. Škola će istaći na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz obavezan probni rad u skladu sa Zakonom

 

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 

1. Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar…. 1 izvršilac

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom naljepnicom (brojem), vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca, obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.

 

1. Završena srednja stručna sprema (SSS), IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

 

 

II – Opšti uslovi koje  kandidati moraju ispunjavati

 

1)      da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske

2)      da je stariji od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, i da se ne vodi krivični postupak pred sudovima.

5)      da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na konkurs

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijave na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici tužilaštva a može se dobiti i lično u tužilaštvu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

- uvjerenje ili potvrdu o poznavanju rada na računaru,

- lične karte ili pasoša,

Ispunjenost drugih uslova traženih konkursom, kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio Prijave na javni konkurs.

 

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora kandidata originale ili ovjerene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (važeće uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Kandidate koji ispune opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto će pozvati na razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog  konkursa, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV – Adresa za podnošenje prijave za učešće na javnom konkursu

 

Prijave na javni konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično u Tužilaštvo ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju ul. Svetog Save 22, 74000 Doboj, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs”.

***

JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

 

Na određeno radno vrijeme, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

1. Profesor matematike, 1/2 nastavne norme, do povratka radnice sa bolovanja,

2. Profesor matematike, 4 časa, do kraja šk. 2019/20 godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/2016), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove Pravilnika o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, br 24/2019 ). Na osnovu člana 106, stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Na osnovu člana 106 stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i  dužina ostvarenog radnog staža  po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Uvjerenje o neosuđivanosti, uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola pribavlja službenim putem nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u JU Tehničkoj školi Doboj u Doboju dana 19.2.2020. godine u 11 časova u prostoriji br. 6.

          Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU  Tehnička škola, Cara Dušana 18, 74000 Doboj

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana