JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.12.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

 

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI

74 225 OSJEČANI GORNjI

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 1. Nastavnik matematike – na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine – pripravnik
 2. Nastavnik srpskog jezika- na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije – pripravnik

U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 44/17 ,31/18,84/19 i 63/20) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sledeću dokumentaciju

 1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka
 5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)
 6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)
 7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)
 9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos  lica sa iskustvom
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 13. Test i intervju sa kandidatima će se održati dana 14.12.2021 godine.Test sa početkom u 9:00 časova a intervju sa početkom u 11:00 časova.
 14. Kontakt telefon kandidata
 15. Dokumente slati na adresu JU OŠ “Radoje Domanović” Osječani Gornji; 74225 Osječani

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19).

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI

ĐULIĆI 515

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radnio mjesto

 1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, položen stručni ispit, jedan izvršilac.
 1. USLOVI KONKURSA

1.1. Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpsk''), broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim prorofilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

 • kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije ,
 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti :

 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, sužbene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima
 1. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 1. ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Đulići, 515. Teslić 74270, ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ''Prijava na konkurs''.

 1. INTERVJU I TESTIRANjE

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 14.12. 2021. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 1. NAPOMENA:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana