JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.02. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

 

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera

 

najduže na period do 2 godine - 4 izvršioca

 

 

1. Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

 

-        da je državljanin BiH,

-        da je punoljetan,

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

 

 

2. Kandidat treba da ispunjava posebne uslove i to :

 

-        završen Pravni fakultet,

 

Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Doboju Ulica Svetog Save 22, Doboj.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena i dr).

 

Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije stupanja na pripravničku praksu uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

***

 

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" PODNOVLjE

74 217 PODNOVLjE

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „ĐURA JAKŠIĆ" PODNOVLjE, DOBOJ

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić" Podnovlje, Doboj raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić" Podnovlje, Doboj.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

III - Mandat

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić" Podnovlje, Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1)       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)       da je stariji od 18 godina,

3)       da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

2. Posebni uslovi:

          Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1)  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1). i 2). Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2)  ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1). ili ispunjava uslove iz člana 198. stav 3).

3)  nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1)  diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2)  potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome, odnosno dokaz o ostvarenom radnom stažu na poslovima direktora škole koji se uračunava u staž tražen u tački 2) posebnih uslova konkursa

3)  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

4)  uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

5)  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

6)  prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7)  preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8)  kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

9)  izvod iz matične knjige rođenih,

10)    uvjerenje o državljanstvu.

 

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić" Podnovlje, 74217 Podnovlje, Doboj, sa naznakom: „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Način i rok obavještenja

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Đura Jakšić" Podnovlje, Doboj u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNjAMA

U RAZVOJU "BUDUĆNOST" DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme, kako slijedi:

1.  defektolog – jedan izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika s funkcije, na puno radno vrijeme, jedan izvršilac – defektolog: profesor specijalne edukacije i rehabilitacije; diplomirani defektolog; specijalni edukator i rehabilitator; diplomirani edukator i rehabilitator;  diplomirani edukator i rehabilitator, na poslove nastavnika razredne nastave.

 

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

II Opšti i posebni uslovi

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske" br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, čl. 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Navedena dokumentacija podrazumijeva:

1)  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  uvjerenje o položenoj psihološko-pedagoškoj i didaktičko-medtodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio psihološko-pedagošku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi („Slubeni Glasnik Republike Srpske" broj 89/18),

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III  Testiranje i intervju

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 15.02.2023. godine (utorak) u 12:00 časova u prostorijama JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost" u Derventi obaviće se testiranje i intervju.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Ustanova će postaviti na oglasnu tablu Ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

IV Dostava dokumenata

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

V Neblagovremene i nepotpune prijave

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

VI Rok za dostavu prijava

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana javnog objavljivanja.

 

VII Adresa za dostavu prijava

Prijave slati na adresu: JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost", Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom "Za Komisiju za prijem radnika: defektolog. NE OTVARAJ." putem pošte ili lično dostaviti na protokol Ustanove.

***

 

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.Profesor fizike -pripravnik, (10 časova) na određeno radno vrijeme, 1 izvršilac,

2.Profesor njemačkog jezika, sa radnim iskustvom na određeno radno vrijeme do 31.08.2023.godine, 1 izvršilac,

3.Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom, na neodređeno radno vrijeme,

1. izvršilac.

 

 

-Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom  114, 115. i 116. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  ili maloljetnim licem.

 

-Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:


- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, pod rednim brojem dva i tri,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak 
- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19). i to:
- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19)  

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „Milan Rakić", Bukovica Velika74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 13.02.2023.godine,sa početkom u 9,00 časova, posle testa-intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Profesor/Nastavnik matematike,16 časova na određeno vrijeme do kraja školske 2022/23.godine, odnosno do 31.08.2023.godine  -1 izvršilac

-Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22). Ukoliko se ne prijavi kandidat sa položenim stručnim ispitom, biće razmatrane prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit odnosno pripravnik.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za srijeda, 15.02.2023.godine sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Karadžić" Doboj, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS"-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, u protivnom prijava će se odbaciti kao nepotpuna i neće se razmatrati.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", br.74/18., 26/19.).

***

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi

 

1.  Profesor pravne grupe predmeta 20 časova (puna norma), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom …1 izvršilac

 

     OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavahu i posebne  uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.  Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 14.02.2023. godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 10.00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K  O  N  K  U  R  S

O  PRIJEMU  RADNIKA   U  RADNI ODNOS

NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

do povratka radnika sa bolovanja – sa položenim stručnim ispitom

 

Praktična  nastava  za zanimanje: AUTOELEKTRIČAR ……….  17  časova

 

I      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19 ).

         

II    U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim školkama („Sl.glasnik RS" br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" broj: 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

* Kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta:

 

1. Prijavu na konkurs

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,

3.  Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,

4.  Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,

5.  Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :

-    vrsta posla ,

-    stepen stručne spreme i

-    dužina ostvarenog radnog staža  po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom , to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

9. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava - ne mogu obavljati rad u školi),

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

******

  Uvjerenje o nekažnjavanju, iz posebnog registra, (koje se vadi u MUP-u) škola će naknadno pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran, odnosno primljen u radni odnos.

 

  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran , odnosno primljen u radni odnos (ne smije biti starije od 6 mjeseci).

 

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.

 

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul . Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren od 01.02.2023. godine do 08.02.2023. godine, a objavnjen je u dnevnom listu " Glas Srpske".

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole (u holu) 10.02.2023.godine, (od strane komisije).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se  13.02.2023. godine u prostoriji br. 10. (satnica će biti na oglasnoj tabli sa spiskom kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa).

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

                   Izabrani kandidat počinje sa radom poslije isteka žalbenog roka.

***

 

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Računovođa škole, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom u struci, koje posjeduje licencu u skladu sa Zakonom koji uređuje oblast računovodstva ...................................................... 1 izvršilac;

2.  Nastavnik stručnih predmeta, doktor medicine, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom ............................................................. 1 izvršilac;

3.  Nastavnik stručnih predmeta, doktor medicine, nepuna norma, 8 časova, na određeno vrijeme, do 31. 08. 2023. godine, sa radnim iskustvom .................................................. 1 izvršilac;

4.  Nastavnik matematike, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31. 08. 2023. godine, sa radnim iskustvom ..........................1 izvršilac.

 

 

         Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika.

  

            Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke" broj 1/18 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni  glasnik  Republike Srspke" broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnika o o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

       Uz potpisanu  prijavdž  kandidat  je  dužan dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

17. sertifikat o stečenom profesionalno-stručnom zvanju sertifikovani računovođa

18. licencu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (važeću licencu za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe).

(Dokumentaciju iz tačke 8, 9, i 10. dostavljaju kandidati koji konkurišu na radno mjesto nastavnika, a dokumentaciju iz tačke 17. i 18. kandidati koji konkurišu na radno mjesto računovođe.)

        Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20).

         Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

       Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem pošte  kao ovjerene  kopije na  adresu: Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs" i za koje radno mjesto nastavnik  konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.

       Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

       Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na sajt škole i na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

       Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom održaće se u prostorijama škole, u ponedjeljak, 13.02.2023. godine u 10.00 časova.

  Nakon testiranja obaviće se intervju.

  Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana