JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 8.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

UGLjEVIK

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik hemije – 2 časa neposrednog vaspitno-obrazovnog rada na određeno vrijeme, sa iskustvom, a najdalje do 31.8.2022. godine,

2. Nastavnik istorije – 2 časa neposrednog vaspitno-obrazovnog rada na određeno vrijeme, sa iskustvom, a najdalje do 31.8.2022. godine,

 

Uz prijavu dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

 

Opšti uslovi:

1. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

2. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci  i koje  prilaže samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, koje pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra za ovakva krivična djela.

 

Posebni uslovi:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biće pisanim putem obaviješteni datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ “Aleksa Šantić”, Ćirila i Metodija 44, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Komisiji za izbor”. 

 

Testiranje i intervju obaviće se u prostorijama škole u ponedjeljak, 20.9.2021. godine, u 12.30.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kontakt telefoni :  055/ 771- 252  i  055/ 773-008.

Napomena: Nepotpuna, neovjerena i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

***

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK

 

donosi

 

ODLUKU

o poništavanju dijela javnog konkursa za prijem pripravnika u Gradsku upravu grada Bijeljina

 

I

U članu I  javnog konkursa za prijem pripravnika u Gradsku upravu grada Bijeljina broj: 02-123-2/21 od 28.7.2021. godine koji je  objavljen dana 11.8.2021. godine u dnevnom listu "Glas Srpske", poništavaju  se u cjelosti tačke  2. i 3. člana, a koje se  odnose na prijem pripravnika sa završenom srednjom stručnom spremom, i to: završena elektrotehnička škola IV stepen  (1 pripravnik), završena ekonomska škola IV stepen  (1 pripravnik), četiri pripravnika vatrogasca za završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera III ili IV stepen.

II

U članu "IV - posebni uslovi", u stavu 1., poništavaju se tačke 2. i 3.  posebnih uslova.

III

Konkurs se poništava u navedenom dijelu zbog greške u tekstu konkursa koja bi mogla dovesti u neravnopravan položaj kandidate koji su se prijavili na navedeni konkurs.

IV

Javni konkurs u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici grada Bijeljina.

***

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Gradsku upravu grada Bijeljina

I

Gradonačelnik grada Bijeljina raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme:

1. u trajanju od 6 mjeseci, dva pripravnika, sa završenom srednjom stručnom spremom, IV stepen i to:

- završena elektrotehnička škola...........................1 pripravnik

- završena ekonomska škola......................................1 pripravnik

2. u trajanju od 6 mjeseci, četiri pripravnika - vatrogasca, sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera III ili IV stepen.

 

II – Status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnici će sticati radno iskustvo u svom stručnom zvanju kroz rad u Gradskoj upravi grada Bijeljina.

Pripravnik vatrogasac će u toku trajanja pripravničkog staža sticati iskustvo u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici grada Bijeljina  radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vatrogasca.

 

III - Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

IV - Posebni uslovi

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. završena srednja škola odgovarajućeg smjera

2. da nije stariji od 25 godina (kandidati za pripravnike iz tačke 2)

 

V - Potrebna dokumenta

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o državljanstvu

- diplomu o završenoj školskoj spremi

 

Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovane diplome. Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ prije 6.4.1992. godine kao i oni koji  su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu nostrifikovanja diplome.

 

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

 

VI – Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuju sposobnosti kandidata i poznavanje načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave.

 

VII – Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

VIII – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne  za javni konkurs:

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika).

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BIJELjINA

Raspisuje:

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta nastavnika

 

Nastavnik  matematike, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno radno vrijeme do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom, kratkom biografijom i adresom prebivališta, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

 Kandidat  dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, 

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokumenta iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i  intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 23.9.2021. godine (četvrtak) u 10 časova,  u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremena, nepotpuna i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom “Prijava na konkurs” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

Raspisuje

 

KONKURS

 

- Za izbor u nastavno-naučno  zvanje  vanredni ili redovni profesor za užu naučnu oblast Građansko pravo, 1 izvršilac;

- Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Građansko pravo, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno  zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Računarske nauke, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno  zvanje docent ili vanredni profesor za naučnu oblast Muzika, nastavne predmete: Solo pjevanje, Metodika nastave solo pjevanja, Vokalna tehnika i Kamerna muzika, 1 izvršilac

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone: Slobomir 055 231 180, Doboj 053 209 621

info@spu.ba

***

JU OŠ "STEVAN NEMANjA"

DRAGALjEVAC GORNjI

 

Objavljuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Profesor ili nastavnik istorije  ........ 1 izvršilac na 20 časova neposrednog rada u nastavi sedmično, na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 21.9.2021. god. sa početkom u 9 sati, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 17.9.2021. god.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SŠC “VUK KARADžIĆ” LOPARE

Raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik filozofije i sociologije, 17 časova,  (filozofije 5 časova,  sociologije 2 časa, sociologije i filozofije 2 časa, demokratije i ljudskih prava 6 časova i etike 2 časa) lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 12 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

3. Nastavnik fizike, 14 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

4. Nastavnik engleskog jezika, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac.

5. Nastavnik psihologije, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac.

6. Nastavnik muzičke kulture, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac.

7. Nastavnik likovne kulture, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac.

8. Pedagog škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

9. Psiholog škole,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

 

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

 

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3, 4, 8. i 9.

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita. 

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,

    - stepen stručne spreme i

    - dužina radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju “Službeni glasnik Republike Srpske” broj:  41/18, 35/20 i 92/20).

Navedeno lice je dužno položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole.

Testiranje  za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  22.9.2021. godine u 10 časova, a nakon toga obaviće se intervju, u prostorijama JU SŠC “Vuk Karadžić”  Lopare.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom “Prijava na konkurs” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" JANjA

Objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

- Nastavnik geografije, 4 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za radna mjesta gdje se traži konkursom)

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Dana  23.9.2021. godine u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Meša Selimović" Janja, obaviće se test za sva radna mjesta, a u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Meša Selimović" Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana