JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 7.10.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

*****************

DDC

MULTININGUAL SERVICES

PJ BANjALUKA

 

OGLAS

 

Savjetnik za korisničku podršku za francuski jezik (m/ž)

Broj radnih mjesta: 30

 

Ključne odgovornosti:

- Rad na dolaznim upitima putem društvenih mreža, e-maila i četa od strane postojećih kupaca, bavljenje svim pitanjima koja imaju, težeći da rješenje bude nađeno pri prvom kontaktu

- Odgovaranje na sva pitanja na profesionalan, ljubazan i prijateljski način

- Izrada izvještaja sa kupcima da bi se pružilo najbolje iskustvo u klasi sa korisničkom podrškom

- Zadržavanje korisničkih informacija i evidencija u skladu sa DPA i našim internim procesima bezbjednosti upravljanja informacijama

- Sve druge dužnosti u skladu sa poslovnim zahtjevima.

 

Iskustvo:

Iskustvo u Call centru koristeći društvene mreže, e-mail, čet (poželjno)

Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju (minimum B1/B2 nivo)

Odlično poznavanje francuskog jezika u govoru i pisanju

Informatička pismenost

 

Znanja i vještine:

- Odlične vještine u podršci kupcima

- Odlično razumijevanje i tumačenje francuskog jezika u pisanju

- Odlično poznavanje engleskog jezika u pisanju

- Odlične vještine govora i slušanja

- Timski rad, ali i mogućnost samostalnog rada

- Sposobnost brzog rada i pod pritiskom

- Profesionalni odnos s kupcima

- Fleksibilnost i prilagodljivost

- Odličan pravopis i gramatika

- Poznavanje maloprodajne industrije

- Spremnost i želja za pomaganje drugima

- Usmjerenost na ciljeve

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju na mail adresu  posao@ddcce.ba

Oglas otvoren do 30.10.2020.

***                                                      

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ”

BIJELjINA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Gimnazija “Filip Višnjić” Bijeljina, po Programu podrške zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika - djece poginulih boraca Vojske Republike Srpke, na  radno mjesto:

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja ........................................... 1 izvršilac;

 

(profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, profesor fizičke kulture)

 

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

 

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

 

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18 i 35/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj 34/15 i 83/15).

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Račanska br. 94, dana 19.10.2020. godine.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini, Račanska ulica br. 94, dana 22.10.2020. godine u 9 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Gimnazija “Filip Višnjić” Bijeljina, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS” .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” SUVO POLjE

 raspisuje

 

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dositej Obradović” Suvo Polje, Bijeljina

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dositej Obradović” Suvo Polje može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

 Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje da je državljanin BiH i RS,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Dositej Obradović” 404, 76321 Suvo Polje, Bijeljina, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dositej Obradović” Suvo Polje.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dositej Obradović” Suvo Polje u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”, SUVO POLjE

donosi

 

 

ODLUKU

o poništavanju dijela konkursa

 

 

1. Poništava se dio konkursa za prijem u radni odnos broj 811/2020 od 21.9.2020. godine, koji je objavljen dana 23.9.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, a koji se odnosi  na popunu upražnjenog radnog mjesta: Nastavnik matematike, 4 časa nastavne norme, lice bez radnog iskustva – pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac i Nastavnik fizike, 2 časa nastavne norme, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac iz proceduralnih razloga.

 

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

3. Odluka  će  biti objavljena posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA “STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANjAC” BIJELjINA

objavljuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik gitare, 12 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021., lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5 ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  21.10.2020. u 10 časova u prostorijama JU Muzičke škole “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, obaviće se test, a u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BIJELjINA

Raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika

 

1. Nastavnik poslovne komunikacije, 1 izvršilac, 10 časova sedmično,  na neodređeno radno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

 

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

 Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom kratkom biografijom i adresom prebivališta, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

 

 Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje  i  intervju   za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  22.10.2020. godine (četvrtak) u 10 časova,  u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremena,  nepotpuna i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom  “PRIJAVA NA KONKURS” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU SŠC “VUK KARADžIĆ” LOPARE

 

 raspisuje:

 

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke na 10 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

2. Nastavnik engleskog jezika na 6 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

3. Nastavnik likovne kulture na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

4. Nastavnik etike na 1 čas, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine. ........ 1 izvršilac

5. Nastavnik kulture religija na 1 čas, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

6. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta na 13 časova teorije i 6 časova praktične nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

7. Pedagog škole,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,  1 izvršilac

 

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

     

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3. i 6) i uvjerenje o položenom stručnom ispitu u obrazovno-vaspitnom procesu (za radno mjesto pod brojem 7) 

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3, 6. i 7) 

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3, 6. i 7) koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,

    - stepen stručne spreme i

    - dužina radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata R S, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

 

Testiranje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  22.10.2020. godine u 10 časova, a nakon toga obaviće se intervju, u prostorijama JU SŠC  “Vuk Karadžić” Lopare.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom  “PRIJAVA NA KONKURS” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ” JANjA

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 63/20).

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o državljanstvu,

-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Meša Selimović” Janja , Bijeljinska 250, 76316 Janja, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                           

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

 

- Za prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva ……..…………………………………… 2 izvršioca

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove   predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

          - završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme 

 

          Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

 

          - uvjerenje o državljanstvu

          - rodni list

          - dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)

               - dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu

                - dokaz o dužini prijavljenosti na biro za zapošljavanje

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića broj 3 sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

 raspisuje

 

KONKURS

 

- Za izbor u nastavno-naučno  zvanje vanredni profesor za užu umjetničku oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) za predmete Korepeticija, Kamerna muzika, klavir, Klavirski praktikum, 1 izvršilac;

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***

 SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za

izbor rektora

Slobomir P Univerziteta

                  

Rektor Slobomir P Univerziteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

 

Kandidat treba da ispunjava uslove u skladu sa članom 56. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 67/20)i članom 58. Statuta SPU, i to:

- da je zaposlen (ili će biti) sa punim radnim vremenom na Slobomir P Univerzitetu;

- da je izabran u nastavno zvanje redovni profesor u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 67/20);

- da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata,

- Opis naučnog i stručnog rada,

- Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava za konkurs za izbor rektora - za Komisiju - ne otvarati”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana