JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 6.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*********

******

 

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA

 

Raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika

u Gradsku upravu grada Bijeljina

 

 

I – U Gradsku upravu grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

  

Odjeljenje za finansije:

1. Stručni saradnik za poslove blagajne ................................................................. 1 izvršilac

 

Odjeljenje za opštu upravu:

2. Stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija ...................... 1 izvršilac

 

Odjeljenje za društvene djelatnosti:

3. Samostalni stručni saradnik za kulturu ............................................................ 1 izvršilac

4. Samostalni stručni saradnik za rad sa mladima ............................................... 1 izvršilac

5. Samostalni stručni saradnik za rad sa nevladinim organizacijama .............. 1 izvršilac

 

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije:

6. Samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj i investicije....1 izvršilac

7. Samostalni stručni saradnik za razvojne projekte ............................................ 2 izvršioca

 

Odsjek za poslove mjesnih zajednica:

8. Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica ................................................ 4 izvršioca

 

Jedinica za internu reviziju:

9. Interni revizor ...............................................................................1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IDž stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

IV stepen, srednja stručna sprema, ekonomskog smjera, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

IV stepen gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova - društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - filozofski, filološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova - filozofski, filološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru        

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 6.

VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u Gradskoj upravi, poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja projektnim ciklusom, poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, visok stepen vještina interpersonalne komunikacije, vještine facilitacije i koordinacije, vještine prezentovanja

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 7.

VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, odgovarajućeg smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u Gradskoj upravi, poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja projektnim ciklusom, poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, vještine facilitacije i koordinacije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 8.

IV, srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija, ekonomska, škola upravno-pravnog smjera ili druga srednja škola, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 9.

VSS, završen ekonomski fakultet (VII 1) ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije godine na poslovima interne ili eksterne revizije u javnom sektoru, posjedovanje certifikata i licence revizora odnosno zvanje uslovljeno pravilima koje objavi Centralna jedinica za harmonizaciju, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru (Microsoft office, Internet)

 

Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.

 

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

 

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

5) dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto označeno pod brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9.;

6) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 6. i 7.; 

7) dokaz o poznavanju metodologije upravljanja projektnim ciklusom za radno mjesto označeno pod brojem 6. i 7.;

8) sertifikat o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru za radno mjesto označeno pod brojem 9.;

9) licenca za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru pod brojem 9.;

 

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu grada Bijeljina).

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

***

JU OŠ "KNEZ IVO OD SEMBERIJE"

BIJELjINA

Objavljuje

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik likovne kulture, 2 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 19.11.2019. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 

SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

Raspisuje

 

                              KONKURS

 

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija, 1 izvršilac;

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), za nastavne predmete: Korepeticija, Kontrapunkt, Kamerna muzika, Klavir, 1 izvršilac;

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), za nastavne predmete iz oblasti Grafičkog dizajna, 1 izvršilac;

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), za nastavne predmete: Solfeđo i Metodika solfeđa, 1 izvršilac;

- Za izbor u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), za nastavne predmete: Solfeđo i metodika solfeđa, 1 izvršilac;

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. biografiju,

2. bibliografiju,

3. diplomu o stečenom zvanju,

4. uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

5. uvjerenje o državljanstvu,

6. dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone

 

SLOBOMIR, 055 231 153 DOBOJ, 053 209 621, info@spy.ba

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana