JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 30.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

********

*************

         

JU DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ"

BIJELjINA

 

Raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 3 izvršioca na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

2. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 3 izvršioca na određeno vrijeme (do povratka radnica sa bolovanja), na puno radno vrijeme

3. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca, na pola radnog vremena  do 30.6.2020. godine

      

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos :

- Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH

- Da je stariji od 18 godina

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 

 Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

1. VSS, pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje

2. Položen stručni ispit

 

  Potrebna dokumenta:

 

Uz prijavu na javni oglas, u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diploma pedagoškog fakulteta (180 ECTS) - smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

4. Izvod iz matične knjige rođenih (ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci),

5. Uvjerenje Okružnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,

6. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, Komisija će obaviti intervju dana, 11.11.2019. godine, sa početkom u 10 časova u ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom, sa naznakom: Prijava na konkurs za dipl. vaspitača predškolske djece, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj"  76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.

Broj: 2372/19               

***

JU OŠ "SVETI SAVA" LOPARE

75240 Lopare

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u školskoj 2019/2020. godini

 

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke .......................... 1  izvršilac, na neodređeno vrijeme –lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu ("Sl. gl. RS", br.1/16, 66/18) koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnih zloupotreba i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi su:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

 

Kandidati uz potpisanu prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog  ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku   zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 12. novembra 2019. godine, u prostorijama škole u 9 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranja i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Sveti Sava", Školska 3, 75240 Lopare.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

BRODAC - BIJELjINA

 

Raspisuje 

  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave ..................  1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva za rad u PO Velino Selo, lice sa radnim iskustvom - položen stručni ispit,                                                        

2. Nastavnik fizike...........  1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

3. Nastavnik hemije .........   1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez radnog iskustva – pripravnik, 

 

Uslovi konkursa

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

 

I – Opšti uslovi

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti

službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II –Posebni uslovi

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, pod tačkom 1, za nastavnika razredne nastave,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi

o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu: JU OŠ "Petar Kočić" Brodac, 76313, ili lično donosi u sekretarijat škole.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati na test i intervju.

Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se test dana, 12.11.2019. godine, sa početkom u 9 sati, nakon testa obaviće se intervju sa početkom u 10 sati.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o odluci o prijemu.

***

JU OŠ "SVETI SAVA"             

BIJELjINA,

ul. Svetog Save 26

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1)      Nastavnik biologije, pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršilac i

2)      Nastavnik demokratije i ljudskih prava, pripravnik, 6 časova sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, 

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Dana, 14.11.2019. godine, u sa početkom u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Sveti Sava", ulica Svetog Save 26, Bijeljina, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli i na internet stranici škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" ulica Svetog Save 26, Bijeljina, 76300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

"GLAS SRPSKI - TRGOVINA" AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Bijeljina - 2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru ("MC office")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

"Glas srpski - Trgovina" AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***   

 

"VEZUV RS" DOO BANjALUKA

U svrhu jačanja našeg tima i otvaranja novih poslovnica "Vezuv RS" d.o.o. Banjaluka raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

Radnik promoter

Za mjesta Banjaluka, Laktaši, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Rogatica, Trebinje, Doboj

 

Mi nudimo:

- Stimulativna i redovna primanja

- Rad u mladom i dinamičnom kolektivu

- Mogućnost usavršavanja i napredovanja

- Izazovnu i dinamičnu poziciju

- Dobru timsku saradnju

 

Ukoliko ste spremni za:

 

- Uključivanje aparata i isplatu dobitaka

- Prijem uplata i isplaćivanje dobitnih tiketa

- Promociju igara na sreću

- Komunikaciju sa igračima i davanje potrebnih savjeta za usluge, rezultate, uslove i način igranja

- Štampanje rezultata, dnevnih ponuda i dobitaka, uključivanje prenosa sportskih događaja

- Staranje o bezbjednosti novčanih sredstava, kao i o stanju opreme i uređaja na uplatnom mjestu

 

Ako imate:

• Minimum IV stepen stručne spreme

• Poznavanje rada na računaru

• Odgovornost, lojalnost i profesionalnost

• Savjesnost, staloženost, komunikativnost

• Orijentisanost prema timskom radu kao i sposobnost za samostalan rad

 

Ukoliko želite da gradite svoju karijeru u dinamičnom okruženju, volite rad sa klijentima pridružite nam se.

Ono što je potrebno da bi postao dio našeg tima jeste sljedeće:

• Tvoja biografija sa fotografijom

• Motivaciono pismo

 

Prijavi se na mejl: kadrovska@vezuvrs.com  

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana