JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Stevan Nemanja", Dragaljevac Gornji

Grad Bijeljina

76 323 Dragaljevac, tel.: 055/373-362,

e-mail: [email protected]

Broj:744/22

 Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (       „Službeni Glasnik republike Srpske", broj 81/22), JU OŠ „Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji o b j a v lj u j e:

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik njemačkog jezika, 100% norme, na neodređeno vrijeme, pripravnik, 1 izvršilac,

2. Nastavnik matematike, 12 časova, na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit, 1 izvršilac,

3. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa mjesta vršioca dužnosti direktora, a najduže do 31.08.2023. godine, pripravnik, 1 izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18, i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i to:

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ukojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica radnim iskustvom ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 13.10.2022. godine u 9.00 časova, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 11.10.2022.godine.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji, 129 Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Na osnovu člana 48. i člana 73. stav 2.  Zakona o sudovima Republike Srpske ( Sl.glasnik RS, br.37/12, 44/15,39/16, 100/17), predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodredjeno vrijeme  uz probni rad

-        daktilograf – asistent   – 1 izvršilac

Opis poslova: kreiranje sudskih pismena i registrovanje svih radnji po naredbi sudije, daktilografski poslovi po diktatu, zapisničar na raspravama, ročištima i sjednicama, formiranje dostavnica za pismena, postupanje po naredbama u spisu predmeta, preuzimanje i vraćanje spisa u spremište za predmet, popunjavanje obrazaca rješenja o naknadama troškova svjedocima i vještacima, popunjavanje obrazaca evidencije o angažovanju sudskih vještaka i sudskih tumača, registrovanje podnesaka, te obavljanje i drugih poslova po naredbi predsjednika suda i sudija.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:

•da je državljanin Bosne i Hercegovine

•da je punoljetan

•da se protiv njega ne vodi krivični postupak

•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

•da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Pored opštih uslova, kandidat treba ispunjavati i posebno uslove i to:

-srednja stručna sprema – IV stepen društvenog smjera (završena srednja upravna, poslovno pravna ili ekonomska škova)

-poznavanje rada na računaru

-najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom te dokazima o  ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

•izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)

•uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)

•diplomu o završenoj srednjoj školi u originalu ili ovjerenoj kopiji

•uvjerenje o nevodjenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)

•uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (dokaz nije radna knjižica)

•uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na računaru

•ovjerenu-posebnu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

 U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-filijala Bijeljina i dnevnim novinama „Glas Srpske" .

Pismene prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,  slati isključivo putem pošte, preporučeno, na adresu: Okružni privredni sud Bijeljina , ul. Majora Dragutina Gavrilovića br. 10,  sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem daktilografa-asistenta".

Neblagovremene, neuredne i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Podnosioci blagovremenih, urednih i potpunih prijava biće pozvani putem telefona na testiranje brzine kucanja po diktatu/prepisu, a kandidati koji zadovolje na testiranju biće pozvani na intervju, nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.

Broj , 59-0-Su-22-000 450                                                                            

***

REPUBLIKA SRPSKA            

JU Osnovna škola „Sveti Sava''            

 Bijeljina, Crnjelovo 76328 ,Glavna ulica 15

 tel.: 055/301-278,

 e-mail: [email protected]

Broj: 2092/2022

 

Na osnovu člana 111. i  člana 114. stav 1. i člana 129.stav 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17,31/18, 84/19, 35/20, 63/20 i 81/2022), na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" , broj 74/18, 26/2019) direktor/ca  JU Osnovne škole "Sveti Sava" Crnjelovo donosi odluku i objavljuje:

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.Nastavnik/ca Hemije, pripravnik, 16,66% radna norma, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2023. godine ______________1 izvršilac,

2.Nastavnik/ca biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 08,33% radna norma , na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2023. godine ____________1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu koje ne može biti starije od 6 mjeseci,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
 

Uz potpisanu prijavu, kandidat je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. člana 21. člana 22. i člana 23 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14, 45/16,74/18 i 26/19):

Odgovarajuća stručna sprema, što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome:

1) ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

9) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.

 

Dana 13.10.2022. godine za konkurs pod rednim brojem 1. u 8.00 časova, a za konkurs pod rednim brojem 2.  u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Sveti Sava"  Crnjelovo, obaviće se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola " Sveti Sava" Glavna ulica 15, 76328 Crnjelovo

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, odnosno od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana