JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.04.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.04.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.04.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***************

JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin”, Bijeljina

Račanska bb

 

Raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta, puna norma, lice sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do  31.08.2022. godine,  1 izvršilac.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.     

 

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 12.05.2022. godine u 11,00 časova, u prostorijama JU Tehničke škole ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, ulica Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU Osnovna škola „Meša Selimović” Janja

Janja, Bijeljinska 250

 

donosi

R J E Š E Nj E

o ispravci konkursa za prijem radnika

 

Ispravlja se Konkurs za prijem radnika u radni odnos JU OŠ „ Meša Selimović” Janja broj: 602/22 od 18.04.2022. godine objavljen 20.04.2022. godine u dnevnom listu „Glas Srpske”,  na sledeći način :

 „Dana  05.04.2022. godine u 11:00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “ Meša Selimović” Janja, obaviće se test , a u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.....”

Upisuje se tekst:

„Dana  05.05.2022. godine u 11:00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “ Meša Selimović” Janja, obaviće se test , a u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

U ostalom dijelu konkurs ostaje neizmjenjen.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 139. stav 3 tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) direktor škole donosi odluku i raspisuje konkurs za popunu upražnjenih radni mjesta u školi.

Zbog tehničke greške datum 05.04.2022. godine određen je kao datum za test i intervju umjesto 05.05.2022. godine. Zbog svega gore navedenog direktora škole donio je rješenje kao u dispozitivu ovog rješenja.

U ostalom dijelu konkurs ostaje neizmjenjen

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana