JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU Osnovna škola „Aleksa Šantić"

Ugljevik

R a s p i s u j e,

K  O  N  K  U  R  S

za izbor direktora JUOŠ „Aleksa Šantić"  Ugljevik

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj 1/16), ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju „Službeni glasnik RS", broj 44/17)  i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Sl. Glasnik RS" broj 49/18) ima:

-        završen prvi ciklus odgovarajućeg studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

-        ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome nastavnika, ili stručnog saradnika,

-        nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta:

 

1.       izvod iz Matične knjige rođenih,

2.       uvjerenje da je državljanin BiH,

3.       diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi,

4.       potvrdu da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5.       ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6.       uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije

stupanja na dužnost,

7.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena ,

8.       prijedlog program rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.       preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci  i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Direktor Škole se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava  je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja .

         

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentaciojom mogu se predati lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu: OŠ ''Aleksa Šantić'' Ugljevik, Ćirila i Metodija 44, 76330 Ugljevik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

SLOBOMIT P UNIVERZITET

BIJELjINA

 

Raspisuje

 

K O N K U R S

 

- Za izbor nastavnika u nastavno-naučno  zvanje  docenta  za užu naučnu oblast „Flauta", 1 izvršilac;

- Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „Matematička analiza i primjene", 1 izvršilac;

- Za izbor  saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Solo pjevanje", 1 izvršilac;

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-        biografija,

-        bibliografija,

-        diploma o stečenom zvanju,

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone

S L O B O M I R 055 231 180                                                                           D O B O J 053 209 621

 in­fo@spu.ba

***

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić"

Zabrđe

 

O b j a v lj u j e

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. profesor/nastavnik fizike .................. 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na raspisani konkurs, sa adresom, e-ma­il adresom, kontakt telefonom i biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za kandidate sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 9.12.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Vuk Karadžić" Zabrđe, obaviće se test, a u 13.30 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci, a priložena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Zabrđe, Zabrđe br.57, 76330 Ugljevik, sa naznakom „Komisiji za izbor – profesor/nastavnik fizike".

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana