JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************************

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

BIJELjINA

Raspisuje: 

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora

JU Osnovne škole “Jovan Dučić” u Bijeljini

 

Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

3) nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na

snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,

4) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na

predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),

5) da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,

6) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

8) ima predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

 

Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o državljanstvu,

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni

saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

(navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena,

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

         

Podnošenje prijava

Prijave se mogu dostavljati lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte, na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Dučić”,  Srpske vojske br. 104,  Bijeljina 76300.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Obavještavanje kandidata

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”, BIJELjINA

objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik fizike, 2 časa redovne, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom;

2. Nastavnik matematike, 2 puta po 16 časova redovne nastave, 2 izvršioca, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Za radno mjesto pod brojem: 1. obaviće se testiranje 9.3.2021. godine u 11 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod brojem: 2. obaviće se testiranje 9.3.2021. godine u 12 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik hemije, 4 časa redovne nastave, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, izvršilac 1.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta,

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz

kojih se vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, 

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 11.3.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, obaviće se testiranje, a istog dana u 13.30 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, 76329 Velika Obarska. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”, BIJELjINA

 

objavljuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik likovne kulture, 13 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

2. Psiholog škole, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena .

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 10.3.2021. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU DJEČIJEG VRTIĆA “DUŠKO RADOVIĆ” UGLjEVIK

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Vaspitač ....................................1 izvršilac, na neodređeno vrijeme;

 

U radni odnos za navedeno upražnjeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona) potrebno je da kandidati dostave i sljedeću dokumentaciju:

 

A) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan; to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena; to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti;

5) da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

 

- Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Vrtić će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

B) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača;

2        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad;

3        uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4        dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiju indeksa;

5        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6        ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Vrtića (ul. Jovana Dučića 5, Ugljevik) dana 11.3.2021. godine u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli vrtića najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić “Duško Radović” Ugljevik, Jovana Dučića 5, 76 330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU “SREDNjA STRUČNA ŠKOLA”, JANjA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika  u radni  odnos

 

1. Nastavnik  praktične  nastave za  ekonomske  i turističke  tehničare,  1 izvršilac, 10 časova sedmično, lice  sa iskustvom  u nastavi i položenim  stručnim  ispitom  za rad u nastavi,  na određeno  radno  vrijeme do 31.1.2022. godine.

 

Uz  prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se  prijavljuje  na konkurs  za prijem  u radni odnos sa kratkom  biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidati  dostave  i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može  biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a  prije zasnivanja radnog  odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za krivična djela učinjena, koje će škola pribaviti za izabranog  kandidata  službenim  putem   a prije  zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra  lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne  zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će  pribaviti službenim  putem  za izabranog kandidata  a prije  zasnivanja radnog odnosa ,  

6) uvjerenje da protiv njega  nije pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena,  što se  dokazuje  uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Kandidati su dužni da dostave   i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje i to: 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem  trajanju  sa najmanje  240  ECTS  bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent,  

2) uvjerenje  o položenoj  pedagoško-psihološkoj  i didaktičko- metodičkoj grupi  predmeta, koje je dužan  dostaviti kandidat  za nastavnika  koji u toku  studija  nije  položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko metodičku  grupu predmeta ,                         

3) uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu  za rad u nastavi,

4) uvjerenje  da  se  kandidat  oslobađa   obaveze  polaganja  stručnog  ispita   ili je položio  razliku    dijela  ispita    u skladu sa pravilnikom  kojim  se  reguliše  polaganje  stručnog  ispita  predmeta,                                                                                                                

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  

6) uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže  zaposlenje,  

7) uvjerenje o radnom  stažu  izdato  od  ranijeg  poslodavca. Uvjerenje  treba da sadrži  podatke  iz kojih  se  vidi:  vrsta  posla, stepen  stručne  spreme  i dužina   radnog  staža  po vrstama  posla,                                                   

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će istaknuti   na oglasnoj tabli  spisak kandidata  koji  ispunjavaju uslove  konkursa.

Testiranje za kandidate  koji su dostavili  potpune i blagovremene  prijave , odnosno koji  ispunjavaju uslove  konkursa  obaviće se dana 9.3.2021 godine  u 10 časova  a  nakon toga obaviće se intervjuu u prostorijama  JU Srednje stručne škole u Janji.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervjuu i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće  biti vraćene  kandidatima, na  prijavi  tačno  navesti  koja  dokumenta  dostavljaju  uz  prijavu.

Neblagovremene i nepotpune  prijave  kandidata  neće se  razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave  sa potrebnom dokumentacijom   mogu se  dostaviti lično ili preporučnom  na adresu:Javna ustanova  Srednja stručna škola, Janja , ulica  Karađorđeva  broj 250 ,76 316  Janja,  sa naznakom “Prijava  na  konkurs” . 

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BIJELjINA

Raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora JU Ekonomske škole u Bijeljini

 

Uslovi:

Za direktora JU Ekonomske škole u Bijeljini  može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:

- da je lice starije od 18 godina

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad sa učenicima.

Posebni uslovi:

a)  ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje  četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

b) ima najmanje pet godina  radnog iskustva  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke a) ovog stava,

v) nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena ,

g) ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog  rada škole,

d) ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Nakon izbora direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs  koja je potpisana od strane kandidata sa biografijom priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće  dokumentacije:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,  ne  starije od 6 mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,  izdato od  nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci).

4. diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

5. uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

8. prijedlog programa rada direktora.

 

Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci  Vlade o imenovanju direktora  u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava  kandidata na konkurs

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremeno pristigle  prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnim dokumentima kandidati mogu dostaviti lično od 10 do 12 časova u prostorijama škole ili putem pošte, na adresu: JU Ekonomska škola, Račanska 96, Bijeljina 76 300 sa naznakom “Konkurs za direktora”.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana