JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.12.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.12.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.12.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

********

**************

ZU APOTEKA "FARMANEA"

Ul. Srpska br.52

78000 BANjALUKA

 

raspisuje

KONKURS

 

- Farmaceutski tehničar .........................  2 izvršioca

 

Uslovi:

- položen stručni ispit

- minimum 12 mjeseci radnog iskustva

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV putem pošte ili na mail adresu farmanea@blic.net.

Konkurs je otvoren do 16.1.2020. godine.

***

"HKP CONSULTING " DOO BANjALUKA

Ul. Petra Kočića br.5

78 000 BANjALUKA

 Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

 

- Diplomirani inženjer građevinarstva ( niskogradnja) – 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. VSS odgovarajućeg smjera,

2. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju,

Z. Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

4. Poznavanje engleskog jezika,

5. Vozačka dozvola "B" kategorije.

 

Dokumentacija: Radna biografija (CV) i dokazi o ispunjavanju ostalih uslova (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu i sl.).

 

Zainteresovane osobe za radno mjesto mogu se javiti svakim radnim danom u HKP CONSULTING" d.o.o. Banjaluka, uz prethodnu najavu na telefon:   051/303-620, Mob: 065/888-889, Faks:  051/263-029 ili e-mail adresu: info@hkpbl.com , zeljko.momic@hkpbl.com, branko.aleksic@hkpbl.com 

Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od Z0 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ",

Ul. Branka Zagorca br.1,

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta

 

1. Pedagog škole – 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

     Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

      Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

     Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

    Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom);

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 5.1.2021. u 10 časova u prostorijama škole.

     Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

      Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja  a šalju se na adresu škole , sa naznakom "za konkurs ".

      Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

      Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA

BANjALUKA

Ul. Cetinjska br.1

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Profesor matematike, VSS, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja, a najduže do 13.1.2022. godine, puna norma časova.

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  4.1.2021. godine (ponedjeljak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 5.1.2021. godine (utorak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

   Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

   Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom "Za Komisiju za prijem radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "GEORGI STOJKOV RAKOVSKI"

BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29

78000 BANjALUKA

raspisuje

           

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

 

1. Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac,

2. Nastavnik muzičke kulture sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na neodređeno vrijeme -  ½ norme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi:

            Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.            

            Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Kandidati  za radna mjesta pod tačkom 1. i  2. treba da imaju  radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1) Potpisanu prijavu za konkurs;

2) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3)  Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

4)  Uvjerenje o državljanstvu;

5)  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidat  koji budu izabran  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti  5.1.2021. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8

78000 Banjaluka

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

           Poreska uprava RS vrši prijem:

1.1  Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Sjedištu Poreske uprave i

1.2 Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Istočno Sarajevo,

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

   Posebni uslovi za prijem pripravnika :

- završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme.          

            Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja .

Prijava se podnosi na obrascu "Prijava na javni konkurs" koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati:

Za pripravnika pod rednim brojem 1.1, intervju će se održati dana 5.2.2021. godine (petak) u 9 sati,

a za pripravnika pod rednim brojem 1.2, intervju će se održati 5.2.2021. godine (petak) u 11 sati.

 

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

            Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

            Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

BANjALUKA

 

Na osnovu člana 113. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi,  direktor Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka  raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, puna norma, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, pripravnik.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 5.1.2021. godine sa početkom u 8 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

Ul. Zore Kovačević br.38a

78000 BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma, do povratka radnika sa funkcije, 1 izvršilac.

U radni odnos za navedeno upražnjeno radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi   je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stručna sprema i dužina radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 8.1.2021. godine u 9 časova, u prostorijama škole .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Banjaluka, Zore Kovačević 38a, 78000 Banjaluka.       

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA"

Ul. Jevrejska br.48

78000 BANjALUKA

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

1. Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma, 1 izvršilac,                                                                                                       

 Nastavni predmeti: Elektroenergetika (12 časova), Električne instalacije i osvjetljenja (4 časa), izborni predmet Električne instalacije i osvjetljenja ( 4 časa)

2. Profesor STN, na određeno vrijeme, 4 časa, najkasnije do 31.8.2022. godine, nastavni predmeti: Osnove elektrotehnike (4 časa)

3. Koordinator prakse van škole, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i da imaju:

- Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

Kandidati treba da ispunjavaju i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci u trajanju od najmanje godinu dana (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Kandidati  su dužni   dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata;

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje

3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

7. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

10. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (član 5. stav 1. tačka 4) i 5) Pravilnika) Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 4.1.2021. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom "Za Komisiju za izbor kandidata".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ", BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 116

78000 BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, odnosno do 30.11.2021. godine - jedan izvršilac

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.  traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

            Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

            Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

            Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

            Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1., dana 11.1.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

78 418 Nova Topola, Banjalučki put 108

tel.:+387 (0)51 891-010, Faks: +387(0)51 891-010,

Direktor: +387(0)51 891-098

 e-mail: os038@skolers.org

 

Na osnovu člana 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS" broj 44/17 i 31/18) i člana 29. stav (3) tačka 15) Statuta, direktor JU OŠ "Petar Kočić" Nova Topola, po ukazanoj potrebi, donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju konkursa

 

 

Konkurs objavljen u "Glasu Srpske" dana 16.12.2020. god. u dijelu gdje se navode posebni uslovi pod tačkom 2.

 

"2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, za radna mjesta u nastavi" - se poništava.

 

U ostalom dijelu konkurs ostaje nepromijenjen.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA, GRADIŠKA

 Ul. Petra Misimovića 3a, tel.051/814-783,

 e-mail: ss15@skolers.org

 JIB: 4401060490006 , Organizacioni kod: 0815015

direktor škole raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Opis radnog mjesta

 - Profesor matematike i informatike, jedan izvršilac, 14 časova nastave sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme, od 21.1.2021. do 31.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

*Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

*Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,

*Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji  kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,

*Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU GIMNAZIJA, ul. Petra Misimovića 3a, 78400 Gradiška, sa naznakom "za konkurs" i napomenom "ne otvarati".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču najkasnije 3 dana prije zakazivanja testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 4.1.2021. godine sa početkom u 9 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 4.1.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

METAL AD GRADIŠKA

 ul. Dositejeva br. 7,

78400 Gradiška

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta

 

1. Diplomirani inženjer mašinstva 240 ECTS  ...................   1 izvršilac

 

Pored opštih uslova da su:

- državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovione,

- stariji od 18 godina,

- opšta  zdravstvena sposobnost,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

- VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer mašinstva 240 ECTS (proizvodnog smjera),

- radno  iskustvo od 3 godine u struci,

- poznavanje rada na računaru i rad sa nekim od programa za crtanje i konstrusanje (Catia, AutoCad, Solid Works, Pro enginer i sl.),

- aktivno znanje engleskog jezika ili italijanskog jezika,

 

Poslodavac nudi:

- zasnivanje radnog odnosa na određeno sa probnim radom,

- redovnu platu sa plaćenim porezima i doprinosima,

- obezbijeđen topli obrok,

- troškove prevoza u visini mjesečne karte

 

Potrebna dokumenta:

1. kopija diplome, odnosno dokaza o stručnoj spremi

2. dokaz o radnom iskustvu,

3. izabrani kandidat je dužan priložiti dokaz o opštoj zdravstvanoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje/ prilikom zasnivanja radnog odnosa.

 

Prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili poslati poštom u roku od petnaest  /15/ dana od dana objavljivanja na adresu :

 

METAL AD Gradiška, ul. Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška,

sa naznakom "Konkurs za prijem u radni odnos" ili putem e-maila na adresu metal@gradiska.com

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

Trn, Dositejeva 34

tel.: 051 508 070

 e-mail: os057@skolers.org

 

direktor JU OŠ "Desanka Maksimović" Trn, raspisuje

 

KONKURS

za radno mjesto

 

1. Profesor/nastavnik za razrednu nastavu , puna norma, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31. avgusta 2021. godine, lice sa iskustvom, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav 1. i 6. i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata ( naznačiti adresu i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o   utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

14.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli staž van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 5. januara 2021. godine  sa početkom u  12 časova  u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 8. januara 2021. godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

PEKARA LEART X SP

OMLADINSKA 110A - JAKUPOVCI

LAKTAŠI

  

OGLAS

  

Potreban radnik u pekari Leart X SP - Jakupovci

Trgovac - žensko - rad na određeno vrijeme u smjenama

 

Sve informacije na telefon 066/355-527

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Načelnik opštine Srbac, raspisuje

                                             

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog mjesta:  

1. Vatrogasac - operativac  - 1 izvršilac,

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III – Status: namještenik.

- Namještenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom.

IV - Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da je starije od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH i

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V - Posebni uslovi

Srednja stručna sprema ili KV radnik odgovarajuće tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, položen ispit za vozača "C" kategorije i drugi posebni uslovi propisani Zakonom o zaštiti od požara.

VI – Nespojivost

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VII - Potrebna dokumenta

Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, fotokopiju svjedočanstva  o završenoj stručnoj spremi, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca, fotokopiju dokaza o položenom ispitu za vozača "C" kategorije, fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Izjave da kandidat: 1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član  IX  stav 1. Ustava BiH, 2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije  objavljivanja konkursa i 4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi obaviće intervju. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

            Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke  sedam konkursa i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vatrogasca.

            Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije obavezan dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

X -  Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu "Prijava na javni konkurs", koji se  može preuzeti u šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

***                                                                                                                            

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

SITNEŠI

 

Na osnovu Odluke broj: 455/20 od 17. 12. 2020. godine, direktor Javne ustanove Osnovne škole "Vuk Karadžić" Sitneši, objavljuje

 

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

Poništava se dio  konkursa broj: 353/20 od 05. 10. 2020. godine, koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske", dana 7.10.2020. godine, za popunu sljedećeg radnog  mjesta, navedenog pod tačkom 4. predmetnog  konkursa:

"4. Bibliotekar ½ norme COŠ Sitneši, POŠ Ćukali na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine.....1 izvršilac"

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

70260 Mrkonjić Grad, Ul. Sime Šolaje 91

tel./faks: +38750213501

e-mail: ss21@skolers.org

direktor škole raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor psihologije - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, nepuna norma, 4 nastavna časa, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor muzičke kulture - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, nepuna norma, 4 nastavna časa, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

  

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

*Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

*Uvjerenje o državljanstvu

*Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

*Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

*Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

*Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje

*Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 4.1.2021. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama JU Gimnazija Mrkonjić Grad, ulica Sime Šolaje broj 91.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Ulica Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

Republika Srpska

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "DRINIĆ", DRINIĆ

Centar 13, tel/faks: 050/465-020,

e-mail: os@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnog mjesta

 

1. Nastavnik matematike - 16 časova sedmično ...............................1 izvršilac, na neodređeno vrijeme od drugog polugodišta školske 2020/2021 godine;

2. Nastavnik fizike - 4 časa sedmično............................................1 izvršilac, na određeno vrijeme od drugog polugodišta školske 2020/2021. godine do 31.8.2021. godine;

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 4 časa sedmično  ..............................1 izvršilac, na određeno vrijeme od drugog polugodišta školske 2020/2021. godine do 31.8.2021. godine.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104,105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Posebni uslovi su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole: JU OŠ "Drinić", Drinić, Centar br.13 ,79 290 Petrovac,  sa naznakom "za konkurs".

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole,a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak (5.1.2021. godine u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju , smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ("Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

***

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

 

Predsjednica Osnovnog suda u Kotor Varošu

 

objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Za popunu upražnjenog radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnom sudu u Kotor Varošu na određeno vrijeme (dvije godine).

 

1. Sudijski pripravnik - volonter – 1 (jedan) izvršilac

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. opšta zdravstvena sposobnost,

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,

4. da se ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

1. Pravni fakultet

2. Poznavanje rada na računaru.

 

Potrebna dokumentacija:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

4. dokaz o školskoj spremi

5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

6. kraća biografija i kontakt telefon.

 

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokument pod r.b. 5 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana broj 87, 78220 Kotor Varoš.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana