JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”, SUVO POLjE

objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac,

2. Nastavnik matematike, 8 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac,

3. Nastavnik fizike, 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac,

4. Nastavnik srpskog jezika, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Dana 5.10.2021. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Dositej Obradović” Suvo Polje, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Suvo Polje, 76321 Suvo Polje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ”, BIJELjINA

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

 

1.       Nastavnik srpskog jezika i književnosti, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

2.       Nastavnik matematike, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do dvije godine, pripravnik, 1 izvršilac;

3.       Nastavnik matematike, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

4.       Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

5.       Nastavnik fizičkog vaspitanja, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

6.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 11 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

7.       Nastavnik islamske vjeronauke, 5 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

8.       Nastavnik istorije, 3 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

9.       Nastavnik biologije, 18 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac;

10.     Nastavnik hemije, 16 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac;

11.     Nastavnik računarstva i informatike, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

12.     Nastavnik fizike, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

13.     Nastavnik kulture religija, 3 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac.

 

Uslovi konkursa

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iksustvom) ili

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iksustvom);

4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz člana 4. posebnih uslova, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

1. vrsta posla,

2. stepen stručne spreme i

3. dužina radnog staža po vrstama posla.

- (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iksustvom);

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Račanska br. 94, dana 5.10.2021. godine.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini, dana 8.10.2021. godine, /petak/, sa početkom u:

1.       11.30 časova za nastavnika srpskog jezika i književnosti;

2.       12.30 časova za nastavnika biologije;

3.       12.30 časova za nastavnika matematike - puna norma;

4.       12.30 časova za nastavnika matematike - 6 časova;

5.       12.30 časova za nastavnika fizike;

6.       12.30 časova za nastavnika hemije;

7.       12.30 časova za nastavnika istorije;

8.       8  časova za nastavnika računarstva i informatike;

9.       8 časova za nastavnika fizičkog vaspitanja - puna norma;

10.     8 časova za nastavnika fizičkog vaspitanja - 2 časa;

11.     12.30 časova za nastavnika pravoslavne vjeronauke;

12.     12.30 časova za nastavnika islamske vjeronauke;

13.     12.30 časova za nastavnika kulture religija.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU Gimnazija “Filip Višnjić”, Račanska 94, sa naznakom “Komisiji za prijem radnika po konkursu – nastavnik...” /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/.

Mole se kandidati koji budu na dan 8.10.2021. godine pristupili testiranju i intervjuu da se prilikom ulaska i boravka u školi pridržavaju važećih epidemioloških mjera.

***

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad  nastavi

2. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

3. Nastavnik biologije, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

4. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Uslovi:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je konkurs za raspisan sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 7.10.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ZABRĐE

 

Objavljuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesor/nastavnik istorije .................................. 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, na 8 časova redovne nastave, do 31.8.2022. godine

2. Profesor/nastavnik geografije ............ 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 4 časa redovne nastave, do 31.8.2022. godine

3. Profesor/nastavnik likovne kulture ....................... 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 2 časa redovne nastave, do 31.8.2022. godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na raspisani konkurs, sa adresom, i-mejl adresom, kontakt telefonom i biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod tačkom 2 i tačkom 3.

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za kandidate sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radno mjesto pod tačkom 2 i tačkom 3.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Dana 8.10.2021. godine u 13 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Zabrđe, obaviće se test, a u 14 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci, a priložena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Zabrđe, Zabrđe br.57, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Komisiji za izbor – profesor/nastavnik” - navesti za koje upražnjeno mjesto se kandidat prijavljuje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU “SREDNjA STRUČNA ŠKOLA”, JANjA

 

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika  u radni  odnos

 

1. Nastavnik  njemačkog  jezika, 1 izvršilac,  16 časova  sedmično,  lice sa iskustvom u nastavi  i  položenim  stručnim ispitom  za rad u nastavi, na određeno  radno  vrijeme do 31.8.2022. godine.

2. Nastavnik  pravoslavne  vjeronauke , 8 časova  sedmično,  lice sa iskustvom u nastavi  i  položenim  stručnim ispitom  za rad u nastavi, na određeno   radno  vrijeme do 31.8.2022. godine.

3. Nastavnik  fizike, 1 izvršilac, 6 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi i  položenim   stručnim  ispitom za  rad u nastavi,  na  određeno radno  vrijeme  do  30.6.2022. godine.

4. Nastavnik  istorije  umjetnosti 4 časa i  i slobodoručno  crtanje  2  časa  - 6 časova sedmično, 1  izvršilac,   lice sa iskustvom u nastavi  i  položenim  stručnim ispitom  za rad u nastavi, na određeno   radno  vrijeme do 31.8.2022. godine.

5. Nastavnik  informatike, 1 izvršilac, 16 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi  i  položenim  stručnim    ispitom  za rad u nastavi,   na određeno radno  vrijeme  do 31.12.2021. godine.

6. Nastavnik kuvarstva, 1 izvršilac, 12 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi  i  položenim  stručnim    ispitom  za rad u nastavi, na određeno radno  vrijeme  do 30.6.2022. godine.

7. Nastavnik  praktične  nastave, 1  izvršilac: za kulinarske  tehničare 6 časova i  za kuvare 10   časova  sedmično, lice  sa  iskustvom  i položenim stručnim  ispitom za rad u nastavi, na određeno  radno  vrijeme do 30.6.2022. godine.

Uz  prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se  prijavljuje  na konkurs  za prijem  u radni odnos sa  kratkom  biografijom i kontakt  telefonom, potrebno je da kandidati  dostave  i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  opštih  uslova i to:

1) da je državljanin  Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične  knjige  rođenih  ili   ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim  od  nadležne  zdravstvene ustanove, koje ne može  biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja  radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za krivična djela učinjena, koje će škola  pribaviti za izabranog  kandidata  službenim  putem   a prije  zasnivanja radnog  odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra  lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne  zloupotrebe  i iskorišćavanja  djece, škola će  pribaviti službenim  putem  za izabranog kandidata  a prije  zasnivanja radnog  odnosa ,  

6) uvjerenje da protiv njega  nije pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena,  što se  dokazuje  uvjerenjem  koje dostavlja  kandidat.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje  i to: 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem  trajanju  sa najmanje  240  EC­TS  bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent,

2 ) uvjerenje o položenim pedagoško-psihološkim  i didaktičko-metodičkoj  grupi  predmeta , koje je dužan  dostaviti kandidat za nastavnika  koji u toku studija  nije  položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu  predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u  nastavi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa  obaveze  polaganja  stručnog  ispita  ili  je  položio  razliku  dijela  ispita  u skladu sa pravilnikom  kojim se  reguliše  polaganje  stručnog  ispita predmeta ,                               

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,                                                                                                                               

6) uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže  zaposlenje, 

7) uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba ada sadrži podatke iz kojih se vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama  posla,                                                      

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli  spisak kandidata  koji  ispunjavaju uslove  konkursa.

Testiranje za kandidate  koji su dostavili  potpune i blagovremene  prijave , odnosno koji  ispunjavaju uslove  konkursa  obaviće  se dana 5.10.2021. godine u 10 časova, a  nakon toga obaviće se intervju u prostorijama  JU Srednje stručne škole u Janji.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će  pismenim  putem obavijestiti kandidate o izvršenom  izboru  kandidata  po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće  biti vraćene  kandidatima, na  prijavi  tačno  navesti  koja  dokumenta  dostavljaju uz  prijavu.

Neblagovremene i nepotpune  prijave  kandidata  neće se  razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave  sa potrebnom dokumentacijom   mogu se  dostaviti lično ili preporučnom  na adresu:Javna ustanova  Srednja stručna škola, Janja , ulica  Karađorđeva  broj 250, 76 316  Janja,  sa naznakom “Prijava  na  konkurs” . 

***

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”, BIJELjINA

Objavljuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, dva izvršioca,

2. Nastavnik razredne nastave, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, jedan izvršilac,

3. Nastavnik biologije, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, jedan izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod tačkom 1 i 2;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radno mjesto pod tačkom 1 i 2;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 5.10.2021. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana