JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.05. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.05. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******************

**********************

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                

objavljuje

 

 

 JAVNI KONKURS

 Za prijem stručnog saradnika za rad na neodređeno vrijeme.............1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme

- položen pravosudni ispit

- završen najmanje II stepen kursa za kompjutere

- probni rad u skladu sa zakonom

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list

- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o položenom II stepenu kursa za kompjutere

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 

****************************

    

JU OŠ “SVETI SAVA” LOPARE

 

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u školskoj 2018/2019. godini

 

1. Nastavnik razredne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, najdalje do 30.6.2019. godine, izvršilac jedan (1).

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br.1/16, 66/18) koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se okazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnih zloupotreba i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi su:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

 

Potrebna dokumentacija:     

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog  ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku   zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 4. juna 2019. godine u prostorijama škole od 10 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranja i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Sveti Sava”, Lopare, 75240 Lopare.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

**********************

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

VELIKA OBARSKA

donosi

 

ODLUKU

o poništavanju konkursa

 

Poništava se konkurs za prijem u radni odnos broj 493/2019 od 6.5.2019. godine, koji je objavljen dana, 8.5.2019. godine, u dnevnim novinama “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, a koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta: 1. Nastavnik matematike, 12 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, izvršilac 1, i 2. Nastavnik fizike, 8 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, izvršilac 1, iz proceduralnih razloga.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***************************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” SUVO POLjE

Broj: 334/2019

objavljuje

 

KONKURS

    za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik razredne nastave – puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, 5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i 6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, 2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, 3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to: 1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, 2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 5.6.2019. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Dositej Obradović” Suvo Polje, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Suvo Polje, 76321 Suvo Polje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

   ***************************

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta , 1 izvršilac, 4 časa, na  određeno vrijeme do 30.6.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2. Koordinator praktične nastave (diplomirani mašinski inženjer), 1 izvršilac, 50% radnog vremena, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke o:

   1) vrsti posla;

   2) stepenu stručne spreme;

   3) dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posa.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica prvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 4.6.2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

***************************

ZU BOLNICA “INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR”

 

Raspisuje

OGLAS

                                                                  

 

Zdravstvena Ustanova-bolnica “Internacionalni dijaliza centar” Banjaluka pripada Fresenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našem dijaliznom centru u Bijeljini, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 

 

1. Medicinska sestra/tehničar, određeno vrijeme, 2 izvršioca (m/ž)

 

Uslovi:

 

- Diplomirani medicinar zdravstvene njege; diplomirana medicinska sestra; IV stepen stručne spreme-medicinska sestra/tehničar;

- Položen državni ispit

- Posebna zdravstvena sposobnost za rad na poslovima dijalize

- Poznavanje rada na računaru

- Poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na dijalizi.

 

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi

- dokaz o položenom državnom ispitu

 

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mail adresu ljudski.resursi@fmc-ag.com ili poštom na adresu: Bogdana Žerajića bb, 76 300 Bijeljina sa naznakom “Prijava na oglas-Bijeljina”

 

Oglas je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana