JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

************************

“ROUTING” DOO BANjALUKA,

 Ul. I krajiškog korpusa 16,

78 000 Banjaluka

 

 

OGLAS

1. Broj izvršilaca: 1

2. Rad na: neodređeno vrijeme

3. Oglas ostaje otvoren do: 31.01.2021. godine

4. elektronska pošta: info@routingbl.com

Opis radnog mjesta:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike - 1 izvršilac

 

Uslovi:

1. vozačka dozvola B kategorije

2. poželjno radno iskustvo

3. poželjan položen stručni ispit

 

Uz prijavu treba priložiti:

1. CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese  sa naznakom “Prijava na oglas”.

Oglas otvoren do 31.1.2021. godine.

***

INFINITY STAR

Put srpskih branilaca br.25

78000 Banjaluka

raspisuje

                                                                   KONKURS

 

- Vozač (m)  ................................................  2 izvršioca

Uslovi:

- položen vozački ispit C kategorije

- do 45 godina starosti

Opis posla:

- prevoz prehrambene robe unutar BiH.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/385-177 ili poslati svoj CV na mail adresu: infinitistarbl@gmail.com

 

Oglas otvoren do 28.1.2021. godine.

***

GMP LOGISTIC

Ilije Garašanina 8d

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

 

- Vozač (u međunarodnom transportu) ...............................................  1 izvršilac

 

Uslovi:

- položen vozački ispit C i E kategorije

- 2 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za vozača motornih vozila

- kvalifikacijska kartica vozača

 

Zainteresovani kandidati  mogu poslati svoj CV na mail adresu : info@gmplogistic.com .

 

Oglas otvoren do 28.1.2021. godine.

***

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

Branka Perduva 10a

78000 Banjaluka

 

Na osnovu čl.39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina “Novi Jelšingrad” d.o.o.

Banjaluka donosim

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Rukovodilac tehničkog odjeljenja                                          1 izvršilac

2. Zavarivač                                                                                            5 izvršilaca

                                                                                       

Uslovi: Pored  opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove: i to:

 

1. VSS - mašinskog smjera sa 3 god. radnog  iskustva, na istim ili sličnim poslovima,

2. -  Poznavanje engleskog jezika, (napredni nivo),

-  Položen vozački ispit “B” kat.,

-   Rad na računaru –napredni nivo

 

 

Posebni uslovi:

- Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka,

- Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku,

- Sposobnost organizacije vremena,

- Taktičnost i umijeće pregovaranja,

- Sklonost ka timskom radu

- Orijentisanost na rezultate

 

 Sadržaj posla:

-  Organizuje, usmjerava, koordiniše i nadzire rad tehničkog odjeljenja i odsjeka proizvodnje,

-  Identifikuje ključne tehničke potrebe i vrši procjenu tehničkih rješenja, te nadgleda provođenje odabranih rješenja,

-   Učestvuje u definisanju posebnih investicionih planova i investicionog održavanja, nadzire tehničku realizaciju istih,

-  Predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije, kvaliteta proizvoda i usluga,

-  Sarađuje sa poslovnim partnerima po pitanjima i problemima tehničke realizacije ugovorenih radova, servisiranja opreme i dr.,

-  Koordiniše i nadzire realizaciju projekata i izrađuje operativne planove,

-   Organizuje, planira i nadzire realizaciju radnih naloga,

-   Izvještava direktora Društva o svom radu i radu Tehničkog odjeljenja,

 

   Odgovornosti za:

-  Primjenu zakonskih propisa iz svoje oblasti,

-  Edukovanje i upravljanje učinkom radnika u tehničkom odjeljenju,

-  Realizaciju projekata,

-  Sprovođenje mjera i procedura upravljanja kvalitetom,

-  Kvalitet gotovih proizvoda i usluga.

 

2. KV ili VKV sa radnim iskustvom za rad na projektima za renomirane skandinavske kupce.

Nudimo:

- dodatne stimulacije na platu

- sertifikaciju

 

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti  na e-mail: info@novijelsingrad.com  ili na adresu:                                                                                      

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva  10A, 78 000 Banjaluka.                                   

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

 

objavljuje:

 

 

                                                JAVNI  OGLAS

 

za popunjavanje  upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, prijemom u radni odnos i to:

 

 

1. Sudijski asistent ......................................................................1 izvršilac

 

I Opšti uslovi:

 

a) da je državljanin RS ili BiH;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

e) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

f) da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa

 

 

II Posebni uslovi:

IV ili III stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska škola, upravna škola ili srednja birotehnička škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru (Windows okruženje, MS Office paket programa, internet i e-mejl servisi, rad u CMS-u).

 

 

III Prijava na javni oglas i dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz prijavu

 

Prijava za učešće na javnom oglasu podnosi se na propisanom Obrascu broj 1 - Prijava na javni oglas, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ili u štampanom obliku u Okružnom privrednom sud u Banjaluci, kancelarija broj 2. na 1. spratu.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to sljedećih dokumenata:

 

- lična karta ili pasoš;

- svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom oglasu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni oglas.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

        Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja oglasa.

 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti  putem pošte na adresu:

 

“Okružni privredni sud u Banjaluci” ul. Gundulićeva br. 108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni oglas-NE OTVARAJ”, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2.  na 1. spratu).

 

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog oglasa na oglasnoj tabli suda i službenoj web stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- svjedočanstvo o odgovarajućoj stručnoj spremi;

 

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Geodetski premjer – 1 izvršilac

2. Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac

3. Fiskalna i monetarna ekonomija – 1 izvršilac

4. Međunarodna ekonomija – 1 izvršilac

5. Pedijatrija* - 1 izvršilac

6. Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) – 1 izvršilac

7. Fizika kondezovane materije (uključujući fiziku čvrstog tijela, superprovodivost) – 1 izvršilac

8. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac

9. Specifični jezici – italijanski jezik (nastavni predmeti: Savremeni italijanski jezik 1; Savremeni italijanski jezik 2; Morfologija italijanskog jezika; Fonologija italijanskog jezika, Sintaksa italijanskog jezika; Semantika i leksikologija italijanskog jezika; Sociolingvistika italijanskog jezika) – 1 izvršilac

10. Metodika vaspitnog rada – 1 izvršilac

11. Opšta istorija – 1 izvršilac

 

II Za izbor saradnika:

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Statistička analiza - 1 izvršilac

2. Teorijska fizika - 1 izvršilac

3. Teorijska sociologija – 1 izvršilac

4. Pedagoška i školska psihologija – 1 izvršilac

5. Psihologija ličnosti – 1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “2. Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “5. Pedijatrija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “1. Statistička analiza – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “2. Teorijska fizika – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/14 i 38/17):

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 6, 7. i 8. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 9. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

- Pod rednim brojevima 10. i 11. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 3. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 4. i 5. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2. Profesor/nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 4.2.2021. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

JU “GRAĐEVINSKA ŠKOLA”

Mladena Stojanovića 7

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,  nepuna norma

    (2 časa) - pripravnik.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 2.2.2021. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD  GRADIŠKA

JU  OŠ “SVETI  SAVA” DUBRAVE

78 411 DUBRAVE - GRADIŠKA

Tel.051/860-551; 860-410

 

KONKURS

za  prijem  radnika na određeno vrijeme

 

 

- Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, na određeno vrijeme odnosno do povratka nastavnice sa bolovanja.

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18 ) ispunjavaju  uslove predviđene  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18) - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,    

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti dana 2.2.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama centralne škole u Dubravama, a intervju će biti isti dan u 12  časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona (po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa  je: JU  Osnovna škola „Sveti Sava” Dubrave, Dubrave b.b.  78411  Dubrave, Gradiška

sa naznakom – “Prijava na oglas, ne otvarati”

***

JU OŠ”VUK S. KARADžIĆ”

78404 TURJAK

 

KONKURS

za popunu radnog  mjesta

 

- Profesor fizike - sa položenim stručnim ispitom, nepuna norma (6 časova), na određeno vrijeme (31.8.2021.)

 

                  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane 104. Zakona o osnovnom obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, br.77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat. knjige rođenih ili kopijom lk,

- Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dostavlja kandidat

- Uvjerenja iz tačke 4. i 5.  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa biografijom, adresom i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.74/18 i 26/19).

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti 3.2.2021. godine  (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU OŠ “Vuk S. Karadžić”78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***                                                                                                                  

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA

Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor poznavanja robe - 3 časa teorije, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Potrebna stručna sprema: diplomirani inžinjer tehnologije, profesor hemije, diplomirani hemičar.

2. Profesor knjigovodstva - 16 časova (8 časova praktične nastave i 8 časova teorije), jedan izvršilac, pripravnik, bez radnog iskustva ili manje od godinu dana radnog iskustva u struci, na neodređeno vrijeme.

Potrebna stručna sprema: diplomirani ekonomista.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

- vrstu posla

- stepen stručne spreme

- dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla

(Uvjerenje o radnom stažu dostavlja kandidat koji konkuriše za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 1.2.2021. godine u 11 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DR MLADEN STOJANOVIĆ”

Jošavka, Jošavka bb

tel.: 051/562-072, 051/562-002;

 e-mail: os047@skolers.org

 

          Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske, direktor JU OŠ “Dr Mladen Stojanović” Jošavka, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

1. Poništava se dio konkursa za prijem radnika, objavljenog dana 9.12.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, za popunu sljedećeg radnog mjesta, navedenog pod tačkom 2. koja glasi: Profesor/nastavnik fizike, nepuna norma - 10 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

2. Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

***

REPUBLIKA  SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ul. Vidovdanska br. 5

Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,

E-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

Na osnovu člana 2. tačka 1. Pravilnika o radu i člana 30. tačka 14. Statuta Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac, objavljujem;

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Medicinski tehničar.........1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja JZU Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac

 

 Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela,

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

 Posebni uslovi:  

 

1.  SSS - medicinska škola,

2, Položen stručni ispit.

 

 

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji ( ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

- Svjedočanstvo o završenoj SSS- medicinska škola,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u “Glasu Srpske” i na Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu : Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac - Komisiji za prijem radnika.

Ukoliko Oglas  ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

TRGOPROMEKS DOO 

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

 

raspisuje

konkurs

za poziciju

- Trgovac u prodaji

regija Banjaluka 5 izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA ALUMINA BANjALUKA

 

raspisuje

KONKURS

za poziciju

- Ekonomski tehničar

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju

- Skladištar

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

 TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Komercijalista za prodaju građevinskih materijala

regija Banjaluka   2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Monter ALU I PVC stolarije

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

 

KONKURS

za poziciju

 

- Radnik u proizvodnji stolarije

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO 

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Diplomirani građevinski inženjer

regija Banjaluka 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje VSS

• radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.   

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju

- Građevinski tehničar regija Banjaluka

3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Mašinski  tehničar regija Banjaluka

3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU DJEČIJI VRTIĆ “MLADOST”

ŠIPOVO

raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto

 

I Osnovni podaci

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – do povratka radnika sa porodiljskog odsustva:

 

1. Diplomirani vaspitač  - 1 izvršilac.

 

II Opšti uslovi za prijem

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

    mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

    predškolskoj ustanovi,

III Posebni uslovi za prijem

1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolsko vaspitanje.

2. Radno iskustvo – 2 godine radnog iskustva

3. Položen stručni ispit

 

IV Potrebna dokumentacija

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

1. Prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja trajanja),

3. Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),

4. Diploma (original ili ovjerena fotokopija),

5. Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija),

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (original ili ovjerena fotokopija)

7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) i

8. Potvrdu o radnom iskustvu

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

10. Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu).

V Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnim dokumentima se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić “Mladost” Šipovo, ul. Gavrila Principa 14A, Šipovo.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”.

Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama vrtića, dana 2.2.2021. godine, u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

Kotor Varoš, Svetosavska 2

tel: 051/927-220, 051/785-175,

 e-mail: os051@skolers.org

 

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

2. Profesor/nastavnik biologije - nepuno radno vrijeme - 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104, 105, 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - što dokazuje uvjerenjem,

5) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 2.2.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”. Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”, Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona (obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski).

JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

************************

“ROUTING” DOO BANjALUKA,

 Ul. I krajiškog korpusa 16,

78 000 Banjaluka

 

 

OGLAS

1. Broj izvršilaca: 1

2. Rad na: neodređeno vrijeme

3. Oglas ostaje otvoren do: 31.01.2021. godine

4. elektronska pošta: info@routingbl.com

Opis radnog mjesta:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike - 1 izvršilac

 

Uslovi:

1. vozačka dozvola B kategorije

2. poželjno radno iskustvo

3. poželjan položen stručni ispit

 

Uz prijavu treba priložiti:

1. CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese  sa naznakom “Prijava na oglas”.

Oglas otvoren do 31.1.2021. godine.

***

INFINITY STAR

Put srpskih branilaca br.25

78000 Banjaluka

raspisuje

                                                                   KONKURS

 

- Vozač (m)  ................................................  2 izvršioca

Uslovi:

- položen vozački ispit C kategorije

- do 45 godina starosti

Opis posla:

- prevoz prehrambene robe unutar BiH.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/385-177 ili poslati svoj CV na mail adresu: infinitistarbl@gmail.com

 

Oglas otvoren do 28.1.2021. godine.

***

GMP LOGISTIC

Ilije Garašanina 8d

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

 

- Vozač (u međunarodnom transportu) ...............................................  1 izvršilac

 

Uslovi:

- položen vozački ispit C i E kategorije

- 2 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za vozača motornih vozila

- kvalifikacijska kartica vozača

 

Zainteresovani kandidati  mogu poslati svoj CV na mail adresu : info@gmplogistic.com .

 

Oglas otvoren do 28.1.2021. godine.

***

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

Branka Perduva 10a

78000 Banjaluka

 

Na osnovu čl.39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina “Novi Jelšingrad” d.o.o.

Banjaluka donosim

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Rukovodilac tehničkog odjeljenja                                          1 izvršilac

2. Zavarivač                                                                                            5 izvršilaca

                                                                                       

Uslovi: Pored  opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove: i to:

 

1. VSS - mašinskog smjera sa 3 god. radnog  iskustva, na istim ili sličnim poslovima,

2. -  Poznavanje engleskog jezika, (napredni nivo),

-  Položen vozački ispit “B” kat.,

-   Rad na računaru –napredni nivo

 

 

Posebni uslovi:

- Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka,

- Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku,

- Sposobnost organizacije vremena,

- Taktičnost i umijeće pregovaranja,

- Sklonost ka timskom radu

- Orijentisanost na rezultate

 

 Sadržaj posla:

-  Organizuje, usmjerava, koordiniše i nadzire rad tehničkog odjeljenja i odsjeka proizvodnje,

-  Identifikuje ključne tehničke potrebe i vrši procjenu tehničkih rješenja, te nadgleda provođenje odabranih rješenja,

-   Učestvuje u definisanju posebnih investicionih planova i investicionog održavanja, nadzire tehničku realizaciju istih,

-  Predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije, kvaliteta proizvoda i usluga,

-  Sarađuje sa poslovnim partnerima po pitanjima i problemima tehničke realizacije ugovorenih radova, servisiranja opreme i dr.,

-  Koordiniše i nadzire realizaciju projekata i izrađuje operativne planove,

-   Organizuje, planira i nadzire realizaciju radnih naloga,

-   Izvještava direktora Društva o svom radu i radu Tehničkog odjeljenja,

 

   Odgovornosti za:

-  Primjenu zakonskih propisa iz svoje oblasti,

-  Edukovanje i upravljanje učinkom radnika u tehničkom odjeljenju,

-  Realizaciju projekata,

-  Sprovođenje mjera i procedura upravljanja kvalitetom,

-  Kvalitet gotovih proizvoda i usluga.

 

2. KV ili VKV sa radnim iskustvom za rad na projektima za renomirane skandinavske kupce.

Nudimo:

- dodatne stimulacije na platu

- sertifikaciju

 

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti  na e-mail: info@novijelsingrad.com  ili na adresu:                                                                                      

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva  10A, 78 000 Banjaluka.                                   

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

 

objavljuje:

 

 

                                                JAVNI  OGLAS

 

za popunjavanje  upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, prijemom u radni odnos i to:

 

 

1. Sudijski asistent ......................................................................1 izvršilac

 

I Opšti uslovi:

 

a) da je državljanin RS ili BiH;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

e) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

f) da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa

 

 

II Posebni uslovi:

IV ili III stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska škola, upravna škola ili srednja birotehnička škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru (Windows okruženje, MS Office paket programa, internet i e-mejl servisi, rad u CMS-u).

 

 

III Prijava na javni oglas i dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz prijavu

 

Prijava za učešće na javnom oglasu podnosi se na propisanom Obrascu broj 1 - Prijava na javni oglas, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ili u štampanom obliku u Okružnom privrednom sud u Banjaluci, kancelarija broj 2. na 1. spratu.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to sljedećih dokumenata:

 

- lična karta ili pasoš;

- svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom oglasu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni oglas.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

        Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja oglasa.

 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti  putem pošte na adresu:

 

“Okružni privredni sud u Banjaluci” ul. Gundulićeva br. 108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni oglas-NE OTVARAJ”, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2.  na 1. spratu).

 

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog oglasa na oglasnoj tabli suda i službenoj web stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- svjedočanstvo o odgovarajućoj stručnoj spremi;

 

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Geodetski premjer – 1 izvršilac

2. Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac

3. Fiskalna i monetarna ekonomija – 1 izvršilac

4. Međunarodna ekonomija – 1 izvršilac

5. Pedijatrija* - 1 izvršilac

6. Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) – 1 izvršilac

7. Fizika kondezovane materije (uključujući fiziku čvrstog tijela, superprovodivost) – 1 izvršilac

8. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac

9. Specifični jezici – italijanski jezik (nastavni predmeti: Savremeni italijanski jezik 1; Savremeni italijanski jezik 2; Morfologija italijanskog jezika; Fonologija italijanskog jezika, Sintaksa italijanskog jezika; Semantika i leksikologija italijanskog jezika; Sociolingvistika italijanskog jezika) – 1 izvršilac

10. Metodika vaspitnog rada – 1 izvršilac

11. Opšta istorija – 1 izvršilac

 

II Za izbor saradnika:

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Statistička analiza - 1 izvršilac

2. Teorijska fizika - 1 izvršilac

3. Teorijska sociologija – 1 izvršilac

4. Pedagoška i školska psihologija – 1 izvršilac

5. Psihologija ličnosti – 1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “2. Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “5. Pedijatrija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “1. Statistička analiza – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “2. Teorijska fizika – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 84/14 i 38/17):

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 6, 7. i 8. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 9. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

- Pod rednim brojevima 10. i 11. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 3. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 4. i 5. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2. Profesor/nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 4.2.2021. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

JU “GRAĐEVINSKA ŠKOLA”

Mladena Stojanovića 7

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,  nepuna norma

    (2 časa) - pripravnik.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 2.2.2021. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD  GRADIŠKA

JU  OŠ “SVETI  SAVA” DUBRAVE

78 411 DUBRAVE - GRADIŠKA

Tel.051/860-551; 860-410

 

KONKURS

za  prijem  radnika na određeno vrijeme

 

 

- Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, na određeno vrijeme odnosno do povratka nastavnice sa bolovanja.

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18 ) ispunjavaju  uslove predviđene  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18) - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,    

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti dana 2.2.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama centralne škole u Dubravama, a intervju će biti isti dan u 12  časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona (po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa  je: JU  Osnovna škola „Sveti Sava” Dubrave, Dubrave b.b.  78411  Dubrave, Gradiška

sa naznakom – “Prijava na oglas, ne otvarati”

***

JU OŠ”VUK S. KARADžIĆ”

78404 TURJAK

 

KONKURS

za popunu radnog  mjesta

 

- Profesor fizike - sa položenim stručnim ispitom, nepuna norma (6 časova), na određeno vrijeme (31.8.2021.)

 

                  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane 104. Zakona o osnovnom obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, br.77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat. knjige rođenih ili kopijom lk,

- Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dostavlja kandidat

- Uvjerenja iz tačke 4. i 5.  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa biografijom, adresom i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.74/18 i 26/19).

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti 3.2.2021. godine  (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU OŠ “Vuk S. Karadžić”78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***                                                                                                                  

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA

Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor poznavanja robe - 3 časa teorije, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Potrebna stručna sprema: diplomirani inžinjer tehnologije, profesor hemije, diplomirani hemičar.

2. Profesor knjigovodstva - 16 časova (8 časova praktične nastave i 8 časova teorije), jedan izvršilac, pripravnik, bez radnog iskustva ili manje od godinu dana radnog iskustva u struci, na neodređeno vrijeme.

Potrebna stručna sprema: diplomirani ekonomista.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

- vrstu posla

- stepen stručne spreme

- dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla

(Uvjerenje o radnom stažu dostavlja kandidat koji konkuriše za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 1.2.2021. godine u 11 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DR MLADEN STOJANOVIĆ”

Jošavka, Jošavka bb

tel.: 051/562-072, 051/562-002;

 e-mail: os047@skolers.org

 

          Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske, direktor JU OŠ “Dr Mladen Stojanović” Jošavka, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

1. Poništava se dio konkursa za prijem radnika, objavljenog dana 9.12.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, za popunu sljedećeg radnog mjesta, navedenog pod tačkom 2. koja glasi: Profesor/nastavnik fizike, nepuna norma - 10 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

2. Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

***

REPUBLIKA  SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ul. Vidovdanska br. 5

Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,

E-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

Na osnovu člana 2. tačka 1. Pravilnika o radu i člana 30. tačka 14. Statuta Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac, objavljujem;

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Medicinski tehničar.........1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja JZU Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac

 

 Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela,

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

 Posebni uslovi:  

 

1.  SSS - medicinska škola,

2, Položen stručni ispit.

 

 

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji ( ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

- Svjedočanstvo o završenoj SSS- medicinska škola,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u “Glasu Srpske” i na Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu : Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac - Komisiji za prijem radnika.

Ukoliko Oglas  ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

TRGOPROMEKS DOO 

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

 

raspisuje

konkurs

za poziciju

- Trgovac u prodaji

regija Banjaluka 5 izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA ALUMINA BANjALUKA

 

raspisuje

KONKURS

za poziciju

- Ekonomski tehničar

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju

- Skladištar

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

 TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Komercijalista za prodaju građevinskih materijala

regija Banjaluka   2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Monter ALU I PVC stolarije

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

 

KONKURS

za poziciju

 

- Radnik u proizvodnji stolarije

regija Banjaluka 3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO 

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Diplomirani građevinski inženjer

regija Banjaluka 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje VSS

• radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.   

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju

- Građevinski tehničar regija Banjaluka

3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

***

TRGOPROMEKS DOO

POSLOVNICA  ALUMINA BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

- Mašinski  tehničar regija Banjaluka

3 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU DJEČIJI VRTIĆ “MLADOST”

ŠIPOVO

raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto

 

I Osnovni podaci

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – do povratka radnika sa porodiljskog odsustva:

 

1. Diplomirani vaspitač  - 1 izvršilac.

 

II Opšti uslovi za prijem

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

    mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

    predškolskoj ustanovi,

III Posebni uslovi za prijem

1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolsko vaspitanje.

2. Radno iskustvo – 2 godine radnog iskustva

3. Položen stručni ispit

 

IV Potrebna dokumentacija

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

1. Prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja trajanja),

3. Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),

4. Diploma (original ili ovjerena fotokopija),

5. Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija),

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (original ili ovjerena fotokopija)

7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) i

8. Potvrdu o radnom iskustvu

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

10. Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu).

V Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnim dokumentima se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić “Mladost” Šipovo, ul. Gavrila Principa 14A, Šipovo.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”.

Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama vrtića, dana 2.2.2021. godine, u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

Kotor Varoš, Svetosavska 2

tel: 051/927-220, 051/785-175,

 e-mail: os051@skolers.org

 

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

2. Profesor/nastavnik biologije - nepuno radno vrijeme - 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104, 105, 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - što dokazuje uvjerenjem,

5) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 2.2.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”. Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”, Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona (obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski).

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana